A co na to dyrektor?

Mimo że dzisiejszy dzień zaczął się wręcz idealnie, szybko mój nastrój popsuł się, a resztki zadowolenia przepadły w natłoku chaosu szkolnego życia. Jak zwykle pogoda dziwnie naśladowała moje samopoczucie, ponieważ po lekcji Keatinga, którą postanowiłem obserwować, zaczął wiać chłodny wiatr.
Od samego początku wiedziałem, że on coś knuje, bo podczas mojej codziennej przechadzki po szkole zauważyłem, że wyprowadza uczniów z klasy. Skandal! Tracą cenny czas lekcji na przemieszczanie się (i robienie przy tym hałasu). Ale pomyślałem, że w końcu to nowy nauczyciel i należałoby dać mu szansę, więc bez komentarza śledziłem go aż do dziedzińca szkolnego. Nie wiem, czy mnie zauważył, ale chyba całą uwagę skupił na klasie, bo nie zobaczyłem żadnej reakcji z jego strony. Kazał chłopcom chodzić na dziedzińcu.
 W oczy raził chaos, jaki natychmiast zapanował: jeden z uczniów nie chodził, kilku tworzyło grupy, generalnie wyglądało to jak rój pszczół kłębiący się w ulu. Keating zamiast ukarać ucznia, który stwierdził że jest zbyt genialną jednostką by posłuchać polecenia, pochwalił go. Za nieposłuszeństwo wobec nauczyciela! Musiałem być czerwony na twarzy, przez irytację i niezrozumienie głupot, jakie gadał Keating. Następnie, zamiast przywołać wszystkich do porządku i ustawić ich w równych rzędach, ten wariat zaczął mówić im, że nie należy podążać za grupą i szukać nowych ścieżek, by nie poddawać się wpływom społeczeństwa, nonsens tego typu. Chciałem do niego podejść i nim potrząsnąć. Tacy marzyciele nigdy nie osiągają nic w życiu! To porządek i dyscyplina prowadzą do sukcesu i doskonałości, nie artystyczny bałagan i wielkie słowa, które tak naprawdę nic nie znaczą. Wystarczy spojrzeć na artystów w tych czasach – siedzą w łachmanach pod ścianami czy murami i mówią o wyższych celach czy (co jest jeszcze gorsze) krytykują potęgę dyscypliny i pracy w ustalonym wcześniej systemie. Słuchając Keatinga i patrząc na wyraźnie zachwyconych uczniów, poczułem jakby moja szkoła schodziła na psy. Opuściłem dziedziniec, i szybkim krokiem ruszyłem do swojego gabinetu.
 Rozsiadłem się za biurkiem, oddychając powoli dla uspokojenia i niemal od razu chwyciłem ten pamiętnik, aby przelać swoje wzburzenie na papier.
Czy Keating w tej szkole to był błąd? Czy tradycja ustąpi nowatorskim, niedziałającym metodom nauki? Moim zadaniem jest pilnowanie, by szkoła działała tak, jak działa od lat. Zmiana metod nauki sprawiłaby, że zaniżyłby się poziom. Nie mogę do tego dopuścić.
uczennica klasy 3b (Gimnazjum)
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content