Wcześniejsze wpisy

Aktualności
Studniówka 2024

Studniówka 2024

O studniówce 2024 mówić można by dużo. Dla nas, uczniów, była to doskonała okazja, aby niezależnie od klasy, wspólnie zabawić...

czytaj dalej
Reakcje Redox -klasa 4D

Reakcje Redox -klasa 4D

W czwartek, 1 lutego klasa 4D pod opieką pani profesor Katarzyny Bajerskiej wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na...

czytaj dalej

minecraft.lo15poznan.pl

Aktualności
Studniówka 2024

Studniówka 2024

O studniówce 2024 mówić można by dużo. Dla nas, uczniów, była to doskonała okazja, aby niezależnie od klasy, wspólnie zabawić się ten ostatni raz przed maturą. Była to także okazja poznania nauczycieli od przysłowiowej drugiej strony, co śmielsi zapraszali ich do...

czytaj dalej
Warsztaty klasy 1h w Bramie Poznania

Warsztaty klasy 1h w Bramie Poznania

W środę 7 lutego klasa 1H wyruszyła na wycieczkę na Ostrów Tumski. Celem wyjazdu były interdyscyplinarne warsztaty w Bramie Poznania. Warto dodać, że zajęcia zostały przeprowadzone w języku angielskim, co było świetną alternatywą do dla zwykłych lekcji w szkole....

czytaj dalej
Reakcje Redox -klasa 4D

Reakcje Redox -klasa 4D

W czwartek, 1 lutego klasa 4D pod opieką pani profesor Katarzyny Bajerskiej wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM. Uczniowie wykonali 10 eksperymentów dzięki którym mogli utrwalić właściwości związków chromu i manganu. Po każdym...

czytaj dalej
Konferencja na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

Konferencja na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

16 stycznia uczniowie klasy 2B i 3B o profilu psychologiczno-pedagogicznym wzięli udział w konferencji na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Konferencja miała na celu uświadomienie młodzieży o szkodliwościach i konsekwencjach uzależnień. Wydarzenie było organizowane w...

czytaj dalej
Wizyta uczniów klasy 3b w Urzędzie Marszałkowskim

Wizyta uczniów klasy 3b w Urzędzie Marszałkowskim

We wtorek 23 lutego uczniowie z klasy 3b pod opieką swojego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie – pana Wiesława Zdziabka, uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji obywatelskiej, które odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim. Do Urzędu Marszałkowskiego wybraliśmy się...

czytaj dalej

Zwiedź szkołę

Media o nas

Współpraca z uczelniami

Biblioteka

Zwiedź szkołę

Media o nas

Współpraca z uczelniami

Biblioteka

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content