Wycieczki

2C i 3C na Euroweek

2C i 3C na Euroweek

W dniach 22-26 listopada 2023 grupa 42 uczniów z klas 2C i i 3C, razem z wychowawcami - panią Katarzyną Sobek i panem Adrianem Kiedrowiczem oraz nauczycielkami języka angielskiego - panią Julitą Kotecką i Sylwią Skirecką, uczestniczyła  w Obozie Językowym "Euroweek -...

Wycieczka do Berlina klas 1a i 1h

Wycieczka do Berlina klas 1a i 1h

20 października 2023 roku dwie pierwsze klasy humanistyczne – 1a i 1h – udały się na wycieczkę do Berlina. Jej celem było zapoznanie się z historią starożytną dzięki kolekcjom zgromadzonym na Berlińskiej Wyspie Muzeów, która od 1999 roku jest wpisana na Listę...

Klasa II D w Toruniu

Klasa II D w Toruniu

W dniu 20 października, klasa IID pod opieką Pani Profesor Katarzyny Bajerskiej oraz Pani Profesor Małgorzaty Płaczek uczestniczyła w wycieczce naukowej do Torunia. Młodzież wraz z przewodnikiem zwiedziła Starówkę, ruiny Zamku Krzyżackiego oraz Gotycką Katedrę...

Wyjazd integracyjny klas pierwszych

Wyjazd integracyjny klas pierwszych

Dni 27 i 28 października zapewne zapiszą się w pamięci uczniów klas pierwszych wspomnieniami z wyjazdu integracyjnego organizowanego przez naszą szkołę. I trudno się dziwić. Do takich wspomnień wrócić warto, gdyż atrakcje wyjazdu mocno zintegrowały wszystkie grupy. Aż...

Wycieczka klas czwartych do Warszawy

Wycieczka klas czwartych do Warszawy

Praktykowaną od wielu lat tradycją naszej szkoły jest coroczna wycieczka klas maturalnych do Warszawy. W tym roku wycieczkę dla czwartoklasistów przygotował pan Piotr Malinowski. Wyruszyliśmy pociągiem wczesnym rankiem w czwartek 5 października. Pierwszego dnia...

Wyjazd edukacyjno – kulturowy do Hiszpanii

Wyjazd edukacyjno – kulturowy do Hiszpanii

W dniach 6 – 13 czerwca br. odbyła się wycieczka zagraniczna do hiszpańskiej Malagi w regionie autonomicznym Andaluzji, Celem wyjazdu był intensywny kurs języka hiszpańskiego w szkole językowej AIL Málaga. Uczniowie mogli także zagłębić się w hiszpańską kulturę...

Wycieczka do Łodzi humanistycznych klas pierwszych – 1a i 1e

Wycieczka do Łodzi humanistycznych klas pierwszych – 1a i 1e

W dniach 1-2 czerwca bieżącego roku obie klasy pierwsze o profilu humanistycznym (humanistyczno-prawniczy i medialno-kulturowy) udały się na wycieczkę szlakiem filmowym do Łodzi. Wyruszyliśmy wcześnie rano spod budynku szkoły w dobrych humorach, choć trochę zaspani....

Gruzja 2023

Gruzja 2023

Delegacja złożona z Dyrekcji oraz nauczycieli XV LO odwiedziła zaprzyjaźnione szkoły partnerskie w Kutaisi i Zestaponi, w Gruzji. Celem wizyty było potwierdzenie współpracy między szkołami, która w przyszłości zaowocuje wymianą młodzieży.W trakcie pobytu...

Wycieczka do Londynu

Wycieczka do Londynu

W dniach 16 do 22 września odbył się międzyklasowy wyjazd do Londynu. Pomimo stosunkowo krótkiej wycieczki udało nam się zobaczyć najważniejsze i najciekawsze punkty na mapie stolicy Wielkiej Brytanii. Jeszcze przed przyjazdem do Londynu zwiedziliśmy niewielkie, ale...

Wycieczka integracyjna klasy 1B do Puszczy Noteckiej

Wycieczka integracyjna klasy 1B do Puszczy Noteckiej

W dniach 1-3 czerwca, klasa 1B (profil psychologiczno-pedagogiczny) udała się wraz z wychowawcami na długo wyczekiwany wyjazd integracyjny. Kilka miesięcy przed, klasa wspólnie ustalała cel wycieczki aż w końcu padło na Zatom Nowy, gdzie mając cały teren pięknego...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content