Profile klas

Klasa A  humanistyczno-prawnicza (patronacka)
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Jeśli masz duszę humanisty, chcesz poznawać przeszłość, rozumieć teraźniejszość, a do tego interesują Cię zagadnienia z dziedziny prawa, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie. Proponujemy naukę trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym: języka polskiego, historii oraz WOS-u. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Wydziału Historycznego UAM, w ramach którego odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. W klasie drugiej w ramach autorskiego przedmiotu Elementy prawa tematykę prawniczą przybliżą naszym uczniom przedstawiciele takich zawodów prawniczych jak: sędziowie, radcy prawni i komornicy (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych). Oferujemy zajęcia wykraczające poza ramy tradycyjnej nauki i stawiamy również na edukację kulturalną. Pragniemy rozbudzić w naszych uczniach potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i umiejętność świadomego postrzegania kultury. Nasi uczniowie goszczą regularnie w teatrze, kinie, muzeach oraz biorą udział w imprezach plenerowych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).

Klasa psychologiczno – pedagogiczna
Ramowy plan naucznia

Opis klasy

Jeśli interesują Cię mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją, to ta klasa jest adresowana właśnie do Ciebie. Psychologia i pedagogika należą do grona nauk społecznych, które nieodzowne łączą się z innym dziedzinami nauki. Dlatego postanowiliśmy stworzyć klasę, która wyposaży uczniów w wiedzę pozwalającą na zrozumienie biologicznych i społecznych czynników warunkujących rozwój i zachowanie człowieka. Proponujemy naukę biologii oraz WOS-u na poziomie rozszerzonym Taki dobór przedmiotów daje wiele możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe. Ponadto klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników tej uczelni. W klasie drugiej proponujemy naukę dwóch autorskich przedmiotów: Pedagogika (obejmująca najważniejsze zagadnienia z dziedziny tej nauki) oraz Elementy prawa (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych). W klasie trzeciej proponujemy naukę stworzonego specjalnie dla naszych uczniów przedmiotu Matematyczna reaktywacja, którego celem jest przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja)
albo język hiszpański (od podstaw).

klasa biologiczno – chemiczna
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Interesują Cię nauki przyrodnicze? Chcesz w przyszłości poświęcić się ochronie środowiska lub zostać lekarzem? Podejmij naukę w klasie o profilu biologiczno–chemicznym. Uczniowie realizują program  rozszerzony w zakresie chemii oraz biologii. Od roku szkolnego 2019/2020 zajęcia chemii będą prowadzone w nowoczesnej i świetnie wyposażonej pracowni chemicznej. W trosce o jak najwyższy poziom przekazywanej uczniom wiedzy klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydziału Chemii UAM. W ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników uczelni.
W klasie drugiej proponujemy naukę dwóch autorskich przedmiotów: Angielski w medycynie oraz Elementów prawa (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych). W klasie trzeciej uczniowie uczestniczą w zajęciach przedmiotu Matematyczna reaktywacja, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. Oprócz tradycyjnych form nauki, organizujemy liczne ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz proponujemy udział w różnych programach i konkursach w zakresie nauk przyrodniczych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).

Klasa medialno – kulturowa
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Chcesz świadomie korzystać ze współczesnych mediów oraz być w przyszłości ich twórcą? Chętnie uczestniczysz w życiu kulturalnym? Ta klasa jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Uczniowie realizują program  rozszerzony w zakresie przedmiotów: język polski, historia oraz WOS. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Wydziału Historycznego UAM, w ramach którego odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. Obok zainteresowań humanistycznych pragniemy rozwijać pasje twórcze naszych uczniów. W klasie drugiej proponujemy naukę dwóch autorskich przedmiotów: Elementy prawa (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych) oraz stworzonej przez naszych nauczycieli specjalnie na potrzebę tej klasy – Edukacji filmowo-teatralnej. Stanowi ona blok tematyczny poświęcony funkcjonowaniu tych dwóch instytucji kultury na przestrzeni lat. Naszym celem jest, aby uczniowie tej klasy stali się świadomymi odbiorcami kultury, a w przyszłości również jej twórcami. Oprócz nauki uczniowie będą brać udział w różnych imprezach i uroczystościach szkolnych. A że w dzisiejszym świecie ogromną rolę w propagowaniu szeroko pojętej kultury odgrywają media, dużo uwagi poświęcimy tematyce mediów i ich roli we współczesnym świecie. Zagadnienia te będziemy realizować na zajęciach obowiązkowych oraz pozalekcyjnych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).

klasa turystyczno – językowa
Ramowy plan naucznia

Opis klasy

Lubisz podróżować, poznawać nowe kraje? A może chcesz w przyszłości pracować w branży turystycznej? Jeśli tak, to wybierz klasę turystyczno-językową w naszej szkole. Uczniowie realizują program  rozszerzony w zakresie geografii oraz języka angielskiego i niemieckiego, ze szczególnym naciskiem na słownictwo związane z turystyką. Takie zagadnienia jak geografia świata, umiejętność korzystania z map czy znajomość regionów turystycznych są nieodzowne w pracy przewodnika, pilota wycieczek czy organizatora wypoczynku. Natomiast znajomość języków obcych jest niezbędna w branży turystycznej i rekreacyjnej. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UE oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. W drugiej klasie proponujemy naukę autorskiego przedmiotu Elementy prawa (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych). W klasie trzeciej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach Matematycznej reaktywacji, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. Naszym uczniom proponujemy również liczne wyjazdy i wycieczki w ramach prężnie działającego Szkolnego Koła Turystycznego „Per pedes” oraz ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

klasa biologiczno – geograficzna
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Biologia czy geografia? Geografia czy biologia? Teraz nie musisz już wybierać! Podejmij naukę w klasie o profilu biologiczno-geograficznym, która realizuje program rozszerzony w zakresie tych dwóch przedmiotów. Taki układ nie tylko pozwala rozwijać zainteresowania uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale daje także szerokie możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UE oraz Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników uczelni. W klasie drugiej proponujemy naukę dwóch autorskich przedmiotów: Angielski w biznesie oraz Elementy prawa (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych). W klasie trzeciej proponujemy naukę, stworzonego specjalnie dla naszych uczniów, przedmiotu Matematyczna reaktywacja, którego celem jest powtórzenie wiadomości do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Naszym uczniom proponujemy również liczne wyjazdy i wycieczki, a także udział w programach i konkursach z zakresu geografii oraz biologii. Oprócz tradycyjnych form nauki organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).

Klasa humanistyczno – prawnicza 
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Jeśli masz duszę humanisty, chcesz poznawać przeszłość, rozumieć teraźniejszość, a do tego interesują Cię zagadnienia z dziedziny prawa, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie. Proponujemy naukę dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: języka polskiego oraz historii. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, Wydziału Historycznego UAM, Wydziału Prawa i Administracji UAM, Sądu Okręgowego w Poznaniu i Okręgowej Izby Radców Prawnych. W ramach tej współpracy odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. W klasie drugiej i trzeciej w ramach autorskiego przedmiotu Elementy prawa tematykę prawniczą przybliżą naszym uczniom przedstawiciele takich zawodów prawniczych jak: sędziowie, radcy prawni i komornicy. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach Matematycznej reaktywacji, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. Oferujemy zajęcia wykraczające poza ramy tradycyjnej nauki i stawiamy również na edukację kulturalną. Pragniemy rozbudzić w naszych uczniach potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i umiejętność świadomego postrzegania kultury. Nasi uczniowie goszczą regularnie w teatrze, kinie, muzeach oraz biorą udział w imprezach plenerowych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).

Klasa psychologiczno – pedagogiczna
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Jeśli interesują Cię mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją, to ta klasa jest adresowana właśnie do Ciebie. Psychologia i pedagogika należą do grona nauk społecznych, które nieodzownie łączą się z innymi dziedzinami nauki. Dlatego postanowiliśmy stworzyć klasę, która wyposaży uczniów w wiedzę pozwalającą na zrozumienie biologicznych i społecznych czynników warunkujących rozwój i zachowanie człowieka. Proponujemy naukę biologii oraz WOS-u na poziomie rozszerzonym Taki dobór przedmiotów daje wiele możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe. Ponadto klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników tej uczelni. W klasie drugiej i trzeciej proponujemy naukę autorskiego przedmiotu: Pedagogika z elementami psychologii (obejmującego najważniejsze zagadnienia z dziedziny tych nauk). Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).

Klasa medialno – kulturowa
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Chcesz świadomie korzystać ze współczesnych mediów oraz być w przyszłości ich twórcą? Chętnie uczestniczysz w życiu kulturalnym? Ta klasa jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Uczniowie realizują program rozszerzony w zakresie przedmiotów: język polski i WOS. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, w ramach której odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. Obok zainteresowań humanistycznych pragniemy rozwijać pasje twórcze naszych uczniów. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach Matematycznej reaktywacji, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. W klasie drugiej i trzeciej proponujemy naukę autorskiego przedmiotu, stworzonego przez naszych nauczycieli specjalnie na potrzebę tej klasy – Edukacji filmowo-teatralnej. Stanowi ona blok tematyczny poświęcony funkcjonowaniu tych dwóch instytucji kultury na przestrzeni lat. Naszym celem jest, aby uczniowie tej klasy stali się świadomymi odbiorcami kultury, a w przyszłości również jej twórcami. Oprócz nauki uczniowie będą brać udział w różnych imprezach i uroczystościach szkolnych. A że w dzisiejszym świecie ogromną rolę w propagowaniu szeroko pojętej kultury odgrywają media, dużo uwagi poświęcimy tematyce mediów i ich roli we współczesnym świecie. Zagadnienia te będziemy realizować na zajęciach obowiązkowych oraz pozalekcyjnych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).

klasa turystyczno – językowa
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Lubisz podróżować, poznawać nowe kraje? A może chcesz w przyszłości pracować w branży turystycznej? Jeśli tak, to wybierz klasę turystyczno-językową w naszej szkole. Uczniowie realizują program  rozszerzony w zakresie geografii oraz języka angielskiego i niemieckiego, ze szczególnym naciskiem na słownictwo związane z turystyką. Takie zagadnienia jak geografia świata, umiejętność korzystania z map czy znajomość regionów turystycznych są nieodzowne w pracy przewodnika, pilota wycieczek czy organizatora wypoczynku. Natomiast znajomość języków obcych jest niezbędna w branży turystycznej i rekreacyjnej. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UE oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. Naszym uczniom proponujemy również liczne wyjazdy i wycieczki w ramach prężnie działającego Szkolnego Koła Turystycznego „Per pedes” oraz ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

klasa biologiczno – chemiczna
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Interesują Cię nauki przyrodnicze? Chcesz w przyszłości poświęcić się ochronie środowiska lub zostać lekarzem? Podejmij naukę w klasie o profilu biologiczno–chemicznym. Uczniowie realizują program rozszerzony w zakresie chemii oraz biologii. Od roku szkolnego 2019/2020 zajęcia chemii będą prowadzone w nowoczesnej i świetnie wyposażonej pracowni chemicznej. W trosce o jak najwyższy poziom przekazywanej uczniom wiedzy klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydziału Chemii UAM. W ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników uczelni.
W klasie drugiej i trzeciej proponujemy naukę autorskiego przedmiotu: Język obcy w medycynie (podstawy słownictwa specjalistycznego w języku angielskim oraz niemieckim). Oprócz tradycyjnych form nauki, organizujemy liczne ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz proponujemy udział w różnych programach i konkursach w zakresie nauk przyrodniczych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki.

Skip to content