„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych plecami i obalonych w proch”

Wspomnienie dyrektora szkoły

Grzegorz Liczbański (1947 – 2010)
nauczyciel i wychowawca
dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. W Degi
od 2007 r. dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 15

~ wspomnienie ~

„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoja ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch”

Tak pisał Zbigniew Herbert, ulubiony poeta Pana  Dyrektora.

22 września 2010 r., po walce z ciężką choroba, odszedł Grzegorz Liczbański – nasz wieloletni dyrektor. W takich chwilach trzeba zawsze spojrzeć wstecz, zadumać się, powspominać. Jednak, mimo wszechobecnego smutku, ta nasza zaduma winna dotyczyć jego życia, nie śmierci. A nie mamy wątpliwości, że życie Dyrektora Liczbańskiego jest godne uwagi.

W naszej pamięci, pamięci Jego wychowanków, pozostanie On przede wszystkim wzorem doskonałego pedagoga i wychowawcy. Zawsze kulturalny, szarmancki, nienagannie ubrany, świecił przykładem wielu pokoleniom młodzieży. Był wymagający, ale w sposób, któremu każdy ulegał. Bezkompromisowy, tak jakby chciał na każdym kroku pokazać ludziom starszym i młodszym, ze nowoczesny świat wcale nie musi oznaczać niechlujstwa i bylejakości. Był zasadniczy, uczył, że życie pozbawione fundamentalnych chrześcijańskich wartości tak naprawdę niewiele znaczy. To nauczyciel z powołania, który każdego dnia udowadniał, ze nowoczesne liceum czy gimnazjum wcale nie musi oznaczać szkoły  ulegającej wszelkim nowinkom i zmianom. Wręcz przeciwnie – razem z Nim czerpaliśmy z przeszłości wszystko to, co w dzisiejszej szkole tak bardzo potrzebne, by nadać jej jedyny, niepowtarzalny charakter.

Szkoła, do której dzisiaj uczęszczamy, to efekt wieloletniej pracy i ogromnego wysiłku Pana Dyrektora. O tym, do jakiego zaangażowania był zdolny, najlepiej świadczy droga Jego kariery. W 1971 roku rozpoczął prace jako nauczyciel jerzyka polskiego, by po latach  – w roku 1991 – zostać dyrektorem XV LO w Poznaniu. Szkole te, powstała z inicjatywy rodziców, stworzył od podstaw. Okazało się wówczas, ze dla Dyrektora Liczbańskiego nie ma rzeczy niemożliwych. W budynku przeznaczonym wcześniej na przedszkole, bez sali gimnastycznej i nowinek technicznych, tak cenionych współcześnie, powstało liceum, które w niezwykłym tempie zyskało nie tylko popularność, ale także renomę. Któż by nie chciał uczęszczać do szkoły, o której wartości decydowali znajdujący się tam ludzie, a nie mury…

W roku 2007 Dyrektor podjął kolejne wyzwanie. W trosce o los swoich uczniów i współpracowników dokonał – zdawałoby się – niemożliwego: połączył XV LO z Gimnazjum nr 11, tworząc prężnie dziś działający Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 15 na osiedlu Bolesława Chrobrego. Nie mamy wątpliwości, ze nasza szkołę traktował  niezwykle osobiście  i włożył ogromny wysiłek w to, by stała się ona prawdziwa wizytówka Poznania.

Działania, osiągnięcia, inicjatywy – wszystko to, choć nie ukoi naszego bólu, pozostanie. Ale pozostanie coś jeszcze, a właściwie ktoś jeszcze: my, wychowankowie Pana Dyrektora, dla których kontakt z Panem Grzegorzem Liczbańskim to była lekcja poznawania piękna literatury polskiej i lekcja życia. Chcielibyśmy całym sercem oddać naszemu Dyrektorowi i Wychowawcy należny mu hold.

Jeszcze raz przywołamy słowa Zbigniewa Herberta, ulubionego poety pana Dyrektora:

idź bo tylko tak będziesz przyjęty(…)
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów

Bądź wierny Idź
Nasza lekcja dobiegła końca …

Uczniowie Zespołu Szkól Ogólnokształcacych nr 15  w Poznaniu

Na wieść o śmierci pana dyrektora Liczbańskiego znana poznańska poetka – Teresa Tomsia, polonistka pracująca przez kilka lat w Gimnazjum nr 11 napisała „List pożegnalny”

List pożegnalny
pamięci Grzegorza Liczbańskiego
dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu
W ostatnią podroż wybierał się, wiedząc,
że ci, co wchodzą w żywioły,
trafiają ku zejściu, gdzie czeka ich jasność
lub nikną w przestworzu,
ulatujac ze zdobytego szczytu
w podziemne korytarze cudownej jaskini.
Ukazują nam ścieżki, jakich nie przeczuwamy.
Mówią o trwaniu, chociaż ich już z nami nie ma.
Pedagog. Jego pasja była szkoła –
wspólny dom wiedzy i zagadka postaw.
Nie zmarnieje, co jego ręką zostało tu zasiane.
Łzę żalu posyłam z dala w strugach bryzy.
Psalm przedkładam: żarliwe świadectwo,
że opowieść dzieła trwa dłużej
niż dzień kondolencji –
wnika w naszą powszedniość pamięci
kontra nieobecności.
Pozostań, Cieniu, podpowiada Norwid.
Kolobrzeg, 29 wrzesnia 2010 r

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content