Grono pedagogiczne

mgr Ryszard Pyssa

Dyrektor

mgr Monika Cieślak

Wicedyrektor

dr Michał Jadwiszczok

Wicedyrektor

Przedmiot  
język polski mgr Arleta Borak
mgr Aleksandra Dymska
dr Magdalena Gawrońska-Garstka
mgr Aneta Topolewska
mgr Ludmiła Śliwieńska
język angielski mgr Piotr Goździewicz
mgr Monika Kalis
mgr Katarzyna Kiszka
mgr Julita Kotecka
mgr Izabela Przyjemska
mgr Sylwia Skirecka
mgr Emilia Szutowska-Pietranis
język obcy w medycynie mgr Monika Cieślak
mgr Julita Kotecka
język niemiecki mgr Monika Cieślak
mgr Katarzyna Kubicka
mgr Krzysztof Skiba
mgr Magdalena Zachmann-Stachowska
mgr Magdalena Zwierzyńska
język niemiecki w turystyce mgr Krzysztof Skiba
język hiszpański mgr Marta Andrzejewska
matematyka mgr Adrian Kiedrowicz
mgr Małgorzata Płaczek
mgr Katarzyna Sobek
matematyczna reaktywacja mgr Małgorzata Płaczek
mgr Katarzyna Sobek
wiedza o społeczeństwie mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek
historia dr Michał Jadwiszczok
mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek
historia i teraźniejszość dr Michał Jadwiszczok
mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek
geografia mgr Sławomir Bar
mgr Alicja Ciechocka
biologia mgr Halina Godek
mgr Sylwia Popławska – Hałubek
mgr inż. Lidia Szajek – Elbanowska
fizyka dr Anna Romaniuk
chemia mgr Katarzyna Bajerska
podstawy przedsiębiorczości mgr Iwona Pietrzak
informatyka mgr Anna Dukowicz
mgr Roman Gmerek
mgr Katarzyna Sobek
mgr Adam Szewczyczak
elementy prawa mgr Iwona Pietrzak
biznes i zarządzanie mgr Anna Dukowicz
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Zbigniew Lubczyński
edukacja filmowo-teatralna mgr Aleksandra Dymska
mgr Anna Kryńska
pedagogika z elementami psychologii mgr Arleta Borak
mgr Anetta Krzemińska
filozofia mgr Marcin Burzyński
wychowanie fizyczne mgr Łukasz Grabowski
mgr Zbigniew Lubczyński
mgr Beata Szymańska
mgr Izabela Remblewska
religia ks. mgr Paweł Burda
psycholog mgr Anetta  Krzemińska
pedagog szkolny mgr Aldona Lemiesiewicz
pedagog specjalny mgr Julita Hildebrandt – Stankiewicz
nauczyciel bibliotekarz mgr Iwona Suchecka
mgr Magdalena Zwierzyńska
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content