1991

Początki budowy naszej szkoły

 

Dzieje XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu silnie wiążą się z przeobrażeniami zachodzącymi w naszym mieście. Na początku lat 90., z powodu wyżu demograficznego, zadecydowano, by tworzyć w Poznaniu licea na obrzeżach miasta. Taka lokalizacja szkół miała także ułatwić dojazd do placówek młodzieży zamieszkującej osiedla na peryferiach miasta.
10 kwietnia 1991 roku podjęta została decyzja o utworzeniu XV Liceum Ogólnokształcącego, które miało mieścić się w nowo wybudowanym budynku na os. B. Chrobrego. Szkoła została powołana do życia z inicjatywy grupy rodziców, którzy chcieli stworzyć dla swoich dzieci szkołę kameralną, przyjazną uczniowi i jednocześnie zapewniającą wysoki poziom dydaktyczno-wychowawczy.
Liceum miało być szkołą integracyjną, w której mogliby się uczyć między innymi młodzi ludzie z dysfunkcjami narządów ruchu. Parterowy budynek szkoły przystosowano zatem tak, aby można było przyjmować młodzież niepełnosprawną. Dyrektorem szkoły został mgr Grzegorz Liczbański – nauczyciel, polonista z wieloletnim stażem.

1991

Początki budowy naszej szkoły

 

Dyrektorem szkoły został mgr Grzegorz Liczbański – nauczyciel, polonista z wieloletnim stażem.
Inaugurację roku szkolnego poprzedził obóz integracyjny, który odbył się w Stęszewku. Dzięki niemu uczniowie i nauczyciele mieli okazję poznać się jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Obozy integracyjne stały się szybko tradycją naszej szkoły. Co roku, w ostatnich dniach wakacji lub pierwszych dniach września, pierwszoklasiści i ich wychowawcy wspólnie spędzają kilka dni i realizują szereg zajęć integracyjnych. Mają także czas, aby zawrzeć pierwsze licealne znajomości.

1992

Uroczyste otwarcie szkoły

 

Pierwsze półrocze roku szkolnego 1991/92, z powodu opóźnienia prac wykończeniowych, społeczność szkolna zmuszona była spędzić w pomieszczeniach Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej przy ul. Stróżyńskiego. Przeprowadzka do nowo wykończonego budynku XV Liceum, mieszczącego się na os. B. Chrobrego, była możliwa w lutym 1992 roku.
Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się w lutym 1992 roku, w obecności Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – pani Grażyny Ziółkowskiej i Wiceprezydenta Miasta Poznania- Tomasza Kaysera. Funkcjonowanie Liceum rozpoczęło się od urządzania budynku i wspólnego porządkowania terenu wokół szkoły.

1995

Nadanie imienia XV Liceum Ogólnokształcącemu

 

W listopadzie 1994 roku w wyniku szkolnego referendum wybrano na patrona szkoły profesora Wiktora Degę – wybitnego człowieka i lekarza, który przez całe swoje życie pomagał niepełnosprawnym.
Nie przypadkiem liceum otrzymało imię Profesora. Jego dążenie do integracji, bez względu na bariery, zwłaszcza fizyczne, było odzwierciedleniem zamysłu tych, którzy organizowali od początku naszą szkołę.
Przedstawiciele naszej Szkoły zdążyli jeszcze przed śmiercią profesora Degi złożyć mu gratulacje i uzyskać zgodę na nadanie jego imienia XV LO.
Oficjalna uroczystość nadania imienia XV Liceum Ogólnokształcącemu odbyła się 22 kwietnia 1995 roku.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. ówczesny Prezydent Miasta Poznania Wojciech Szczęsny Kaczmarek, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu prof. Janusz Gadzinowski oraz długoletnia współpracownica prof. Degi – prof. Kazimiera Milanowska.
Szczególnym gościem była pani prof. dr Zofia Szafran – córka profesora W. Degi, która w trakcie uroczystości odsłoniła w holu szkoły tablicę pamiątkową, obok której umieszczono dewizę życiową profesora Wiktora Degi: ”Okrucieństwem byłoby chronić człowieka przed śmiercią, chorobą, a nie dać mu nadziei na sprawność, powrót do normalnego świata…”

Od tego wydarzenia minęło już 20 lat, a naszą tradycją stało się to, że co roku w grudniu, w dniu urodzin Profesora, delegacja uczniów pierwszych klas udaje się na Cmentarz Junikowski, aby złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicz na grobie profesora Wiktora Degi.

2006

Nadanie sztandaru

 

W Święto Edukacji Narodowej, „Piętnastka” obchodziła swoje 15 urodziny! Uroczystość odbyła się w kinie Apollo, gdzie zebrali się nie tylko obecnie związani ze szkołą nauczyciele, pracownicy i uczniowie, ale także liczni znamienici goście: przedstawiciele władz Poznania, Kuratorium Oświaty, Rady Osiedla oraz dyrektorzy innych szkół, byli nauczyciele i absolwenci XV LO.
Wszystkim zgromadzonym udzielił się szczególnie podniosły nastrój uroczystości, właściwy dla chwili poświęcenia i nadania szkole sztandaru. Galę rozpoczęto od tego, co dla szkoły najważniejsze: oto po 15 latach istnienia, XV LO otrzymało Sztandar, który – jak powiedział Pan Dyrektor – jest symbolem najwyższych wartości, patriotyzmu i wspólnoty, symbolem, wokół którego będą się gromadzić obecne i przyszłe pokolenia uczniów.

2007

Uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15

 

Pierwsze lata XXI wieku były dla liceum latami przemian i udoskonalania systemu nauczania.
W roku szkolnym 2002/2003 utworzono cztery klasy, z których każda miała inny profil nauczania. Niestety, z roku na rok coraz bardziej doskwierała nam ciasnota sal lekcyjnych i szkolnych korytarzy. Wszystkim brakowało też sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia oraz szkolnego boiska.
30 stycznia 2007 r. z połączenia XV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 11 powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15. Ta fuzja otworzyła przed szkołą nowe możliwości, nie tylko lokalowe. Siedzibą szkoły został budynek mieszczący się na os. Bolesława Chrobrego 107, który, staraniami ówczesnego dyrektora Liceum pana Grzegorza Liczbańskiego, został poddany generalnemu remontowi.

2010

Pożegnanie dyrektora Grzegorza Liczbańskiego

 

Od początku istnienia „Piętnastka” miała swój niepowtarzalny charakter, w ogromnej mierze nadany przez wieloletniego dyrektora Grzegorza Liczbańskiego. 22 września 2010 roku dotarła do nas smutna wiadomość o Jego śmierci. 29 września 2010r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły pożegnali zasłużonego pedagoga na cmentarzu przy ul. Lutyckiej. Wpomnienie dyrektora Grzegorza Liczbańskiego.

2010

Pani dyrektor Grażyna Lach

 

Obowiązki dyrektora powierzono pani Grażynie Lach, wcześniej pełniącej funkcję wicedyrektora. 21 stycznia 2011 r. odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15, wygrała go pani Grażyna Lach i 15 lutego Prezydent Miasta Poznania powierzył Jej to stanowisko.

Dzięki staraniom Pani dyrektor G. Lach nadal kontynuowane są prace remontowe szkoły.
W znaczący sposób unowocześniono bazę dydaktyczną, wszystkie pełnowymiarowe sale lekcyjne wyposażono w komputery, projektory multimedialne, część z nich w tablice interaktywne, zmodernizowano dwie sale komputerowe. Unowocześniono i zmodernizowano szkolny monitoring. Szkoła wzbogaciła się o piękną, nowocześnie wyposażoną, multimedialną aulę mieszczącą 250 osób. Od września 2015 roku lekcje wychowania fizycznego mogą odbywać się na nowym wielofunkcyjnym boisku sportowym o nawierzchni poliuretanowej, a przerwy i czas wolny uczniowie mają możliwość spędzać w nowocześnie urządzonym klubie

2014

Współpraca z Uczelniami

Od roku 2014 zacieśniona została współpraca XV LO z poznańskimi uczelniami. 9 kwietnia 2014 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy z Wydziałem Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Powstała pierwsza w historii szkoły klasa akademicka z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem obcym. Celem porozumienia jest przybliżenie młodzieży licealnej problemów związanych ze zmianami dynamicznie zmieniającej się gospodarki światowej, zaktywizowanie uczniów do poszerzania własnych zainteresowań, doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów oraz przygotowanie do działalności w uczelnianych kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.
11 czerwca 2014 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Powstała klasa patronacka z rozszerzonym językiem polskim, historią i wos-em. Celem porozumienia jest zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką, zapewnienie kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi, pomoc w wyborze przyszłego kierunku kształcenia
9 września 2014 r. zostało zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem współpracy jest objęcie patronatu naukowego nad realizacją programu autorskiego dla przedmiotu uzupełniającego „elementy prawa” oraz wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnień dotyczących prawa. Uczniowie klas objętych patronatem uczestniczą w wykładach, warsztatach i seminariach organizowanych zarówno na terenie uczelni, jak i naszej szkoły oraz w pracach studenckich kół naukowych. Współpraca z uczelniami

2015

Nowoczesna szkoła

 

Wroku 2015 poszerzona została oferta edukacyjna szkoły, wprowadzono nowe przedmioty uzupełniające oparte na programach autorskich: „elementy prawa”, „matematyczna reaktywacja”, język angielski w biznesie” i „język angielski w medycynie”. W tym roku szkolnym udało się także wprowadzić dziennik elektroniczny.
Nasza skoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczna i sportową. Multimedialna, piękna aula, w której odbywa się wiele uroczystości i wykładów jest wizytówką placówki. W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe rozwijające pasje uczniów, wydawana jest gazetka szkolna „Degówka”, rozwija się współprace z poznańskimi uczelniami.
6 marca 2015 roku odbył się kolejny konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15. Ponownie wygrała go pani Grażyna Lach i nadal pełni tę funkcję

2017

Reforma oświaty

 

Wzwiązku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego systemu szkolnego, 31 sierpnia 2017 r. przestał istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, w skład którego wchodziło Gimnazjum Nr 11
i XV Liceum Ogólnokształcące.
1 września 2017 r. powstało XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. W. Degi. W ciągu dwóch lat (rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019) w XV LO prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu ukończenia przez uczniów cyklu kształcenia.

 

2019

 

XV LO współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Uniwersytetem Ekonomicznym, z Uniwersytetem Przyrodniczym, z Sądem Okręgowym w Poznaniu. W 2019 roku rozpoczęła się współpraca z kolejną uczelnią – podpisano umowę patronacką z Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Wydziałem Turystyki i Rekreacji.
W 2019 szkoła bierze udział w projekcie polsko-niemieckim „Zachować pamięć dla budowania dialogu wEuropie”.
Powstaje blog „NI z gruszki, ni z pietruszki” na którym uczniowie publikują prace na różnorakie tematy.

 

9 marca 2020

Pandemia - Covid-19

 

Pandemia. W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemią koronawirusa Covid-2019 władze miejskie, a następnie Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowały o zawieszeniu zajęć w tradycyjnej formie. Ostatecznie lekcje ruszyły w postaci nauczania on-line za pomocą narzędzi Internetowych. Taka forma utrzymała się do zakończenia roku szkolnego. Z tego tez powodu egzamin maturalny został przesunięty na czerwiec.

 

1 września 2020

Pan Dyrektor Ryszard Pyssa

 

P ani dyrektor Grażyna Lach pożegnała się z XV Liceum Ogólnokształcącym po dziesięciu latach urzędowania. Nowym prowadzącym  szkołę, 1 września 2020 roku, został pan mgr inż. Ryszard Pyssa. Przed nowym dyrektorem zadanie przygotowanie grona uczniowskiego i pedagogicznego do nowej sytuacji w edukacji, jaką wprowadził stan pandemii koronawirusa. Nauka rozpoczęła się w formie tradycyjnej, jednak z ciągłym zagrożeniem przejścia na pracę zdalną. 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content