Banksy czyli tajemnica londyńskich ulic…

A konkretniej pewnego artysty…

ewentualnie przestępcy z puszką farby, jak ktoś nie lubi graffiti…

kurde, za dużo kropek…

No dobra, zaczynamy!

Pseudonim, jakim jest Banksy, na początku nic za wiele nam nie mówi, lecz jeśli ktoś choć trochę interesuje się sztuką graffiti lub ostatnio, z uwagą, oglądał rządowe wiadomości, na pewno zaczyna coś kojarzyć np. aferę w galerii Sotheby’s. Nie?

To od początku:

Banksy jest tajemniczym artystą, który przeniósł sztukę z białych, sterylnych muzeów na brudne ulice miasta. Prace, pojawiające się głównie w Londynie, są najczęściej połączeniem graffiti i metody szablonowej, zdarzają się też vlepki (patrol dzielnicowy) oraz rzeźby (zamordowana budka telefoniczna). Sztuka, którą tworzy, przedstawiana jest w zabawnych sloganach czy rysunkach. Ogólnie niesie przesłanie pacyfistyczne, antywojenne i anty-kapitalistyczne. Odnosi się do sytuacji politycznych (np. namalowanie paru scen walki na murach San Cristbal de Las Casas w Meksyku jako znak solidarności z będącą tam Zapatystowską armią Wyzwolenia Narodowego) lub po prostu skłania do myślenia (jak Banksus Militus Ratus, czyli wypchany szczur, przebrany za graficiarza, z puszką farby w łapkach, nad którym widnieje napis „nasz czas nadejdzie”. Okaz został umieszczony  w Muzeum Historii Naturalnej).

Niektóre z jego prac są po prostu przejawem buntu, jak już wcześniej przeze mnie wspomniana sprawa w Sotheby’s. Jego dzieło, zaraz po sprzedaniu na aukcji, uległo samozniszczeniu. Co się stało? Obraz wysunął się z ramy i przeleciał przez zamontowaną tam niszczarkę do papieru. Był to bunt przeciwko sprzedawaniu jego dzieł. Jak sam autor tłumaczy, „to na wypadek, gdyby kiedykolwiek trafił na aukcje”. Tym sposobem zagarnął sobie kawałek historii.

  Jak sami widzicie, Banksy jest żywym dowodem na to, że nie trzeba głośno krzyczeć, aby przekonać ludzi do swoich poglądów, nie trzeba wielkich fajerwerków, aby przyciągnąć  i zatrzymać ich uwagę. Jest totalnym przeciwieństwem naszych czasów, kiedy wszyscy promują się na social mediach, wpychają swoją twarz do gazet, telewizji, Internetu, żeby tylko być sławnym, żeby tylko ludzie rozpoznali. Dzięki jego anonimowości i aktywnemu działaniu zapisał się na kartach naszej historii (a raczej je pokolorował). Zostawi po sobie namacalny ślad, który przetrwa następne pokolenia, dlatego zostanie zapamiętany na zawsze.

I proszę Was, nie próbujcie go zdemaskować, nie próbujcie dociekać kim jest, bo cała magia polega na jego anonimowości!

A Wy, co myślicie o jego twórczości? Zasługuje na tytuł artysty czy wręcz przeciwnie?

J.B.

Czytaj więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Banksy

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content