Państwo Środka od środka

28 lutego br. o godzinie 17 w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie Klubu Odkrywców i Reporterów. Tym razem poprowadził je prof. Krzysztof Skiba, nauczyciel języka niemieckiego w naszej szkole.
Ponad stu zgromadzonym w auli osobom opowiadał o swoim zamiłowaniu do podróży oraz o tym, że ciekawość świata towarzyszyła mu już od dziecka. Wspominał, że już jako mały chłopiec sam zorganizował własną podróż, wyszukał miejsce pobytu oraz koszty związane z wyjazdem. Pierwszym miejscem, do jakiego się udał, były Włochy. Bardzo mu się tam podobało, jednak większe zainteresowanie budziły w nim kraje azjatyckie, których wiele już zwiedził. Najczęściej wraca do Chin.
Nasz gość Państwo Środka postrzega jako kraj ogromny, bogaty oraz dający wielkie możliwości. Niestety podróżowanie tam może sprawiać problemy. Pierwsze wrażenia prof. Skiby nie były zbyt pozytywne, ponieważ miał on problem z biletem. Nie mógł się na lotnisku zalogować do blokowanej przez chińskie władze witryny Google, a potwierdzenie zakupu biletu miał akurat w skrzynce pocztowej Gmail. Na szczęście pomogli znajomi z Polski. To nie był jednak jedyny problem naszego gościa. Jak się okazało hotel, w którym miał spędzić noc, był nie dość, że nielegalny, to jeszcze nieogrzewany, a że w nocy temperatura wynosiła od 5 do 7 stopni, przez co niestety był zmuszony spać w kurtce. 
Na spotkaniu dowiedzieliśmy się jeszcze wielu rzeczy o tym egzotycznym kraju. Na przykład tego, że Chiny mają  największą sieć kolejową na świecie, a pociągi osiągają nawet prędkość do 300 km/h albo że największe miasto na świecie to Chongqing. Na pewno na zdjęciach zrobionych przez profesora Skibę można było zauważyć, że Chiny cechuje wielość jaskrawych, neonowych barw.
Ciekawe jest także to, że w Chinach modeling jest czymś bardzo ważnym, ludzie pragną się tam upodobnić jak najbardziej to możliwe do wyglądu Europejczyków. Można w ten sposób zarobić bardzo duże pieniądze. Istnieje na przykład praca, w której zatrudnia się właśnie taką modelkę czy modela, aby po prostu siedział przy barze, ponieważ restaurację z takim pracownikiem uważa się z góry z bardzo dobrą, godną, szlachetną. Oczywiście europejscy pracownicy mogą korzystać do woli z oferty danej restauracji. 
Na koniec usłyszeliśmy coś, co zdziwiło mnie najbardziej ze wszystkich rzeczy. W Chinach technologia jest rozwinięta aż do tego stopnia, że na nagrobkach zamiast krótkiej informacji o zmarłym jest zamieszczony kod qr, dzięki któremu możemy się dowiedzieć odpowiednich informacji o osobie spoczywającej w grobie. Chiny – oprócz niezwykle rozwiniętej technologii – słyną też z różnego rodzajów wyzwań (ostatnio modne jest robienie zdjęć ukazujących pozycję materialną Chińczyków – ich mentalność doprawdy zadziwia…).
Pan Krzysztof Skiba opowiedział nam mnóstwo naprawdę ciekawych rzeczy związanych z Chinami i stwierdził, że na starość chciałby tam zamieszkać. Co ciekawe, podróżował zawsze sam, a porozumiewanie się nie jest dla niego żadnym kłopotem, ponieważ zna język angielski, niemiecki oraz uczy się chińskiego. Spotkanie było według mnie zdecydowanie najciekawsze ze wszystkich, na których byłam i bardzo miło było poznać pana profesora Skibę z innej strony.

Nadia Nowak  1C

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejną wyprawę Klubu Odkrywców i Reporterów. Tym razem poznamy „Państwo Środka od środka”. Przewodnikiem po Chinach będzie Krzysztof Skiba – nauczyciel, podróżnik, z natury współczesny nomada, z pochodzenia Kresowiak. Każdą wolną chwilę przeznacza na podróże, zazwyczaj do Azji i Chiny dobrze poznał od środka. 
O swoich wyprawach opowie w czwartek, 28 lutego o godz. 17.00 w auli XV LO na Os. Bolesława Chrobrego 107. Wszystkich miłośników przygód i podróży serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Redakcja Echa Piątkowa

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content