Co rządzi życiem człowieka?

Jak myślicie czy człowiek jest kowalem własnego losu, czy też może steruje nami jakaś wyższa siła w postaci fatum, a może Boga
Historia Edypa pokazuje, że każdy człowiek ma pewne przeznaczenie i wszystko, co robi w życiu, każda jego decyzja, każdy czyn zbliża go do tego, co mu pisane. Ale czy taka jest prawda? Czy rzeczywiście jesteśmy tylko marionetkami? Sądzę, że nie.
Rozmyślając na ten temat należy przytoczyć przykład Biblii i nie mam tu na myśli tekstu literackiego, ale raczej Biblię w rozumieniu świętej księgi. Mówi ona, że Bóg dał nam wolną wolę i należy zauważyć, że dał nam ją do tego stopnia, iż możemy wątpić w jego istnienie. Ten tok myślenia pozwala dojść do wniosku, że słuszność mają przedstawiciele deizmu – nurtu głoszącego, że Bóg istnieje, ale się nim nie interesuje, a co się z tym wiąże – nie ingeruje w niczyje życie.
Podsumowując rozważania, uważam, że każdy z nas jest kowalem własnego losu i wszystko, co w życiu osiągnęliśmy i osiągniemy, zależy tylko od nas, a nie od tego, co da nam los.

Kacper  Osses kl. 1B LO

 

Co rządzi życiem człowieka? Ludzie często zadają sobie to pytanie, a temat ten poruszany jest już od starożytności.  Jednym z pierwszych pisarzy, którzy go podjęli, był Sofokles, autor „Króla Edypa”.  Ukazuje on konflikt tragiczny będący istotą całego utworu. Polega on na konieczności wyboru pomiędzy dwoma równorzędnymi wartościami. Wybór Kończy się porażką, a człowiek skazany na klęskę musi walczyć z losem.
Edyp udał się do wyroczni, która wyjawiła mu, że przyszły władca Teb zabije ojca i ożeni się z własną matką. Postanowił zatem opuścić dom rodzinny, żeby zapobiec konsekwencjom przepowiedni. Po drodze wdał się w bójkę ze starym człowiekiem i w obronie własnej go zabił. Okazało się, że to Lajos – jego prawdziwy ojciec. Pojechał dalej i napotkał Sfinksa, którego zagadkę rozwiązał, otrzymując w nagrodę rękę swojej matki. Nieświadomy niczego Edyp nieumyślnie zgotował sobie taki los, ulegając emocjom.
Dużo zależy od tego, co czujemy w danej chwili. Impulsy nie zawsze prowadzą nas w dobrą stronę, choć życiem rządzi pewna zabawna zasada – jeśli godzisz się tylko na najlepsze, bardzo często to dostajesz. Wiąże się z tym stwierdzenie, że życie jest tylko w dziesięciu procentach tym, co nas spotyka, a w pozostałych dziewięćdziesięciu o jego jakości decyduje  to, jak zareagujemy na koleje losu.
Duży wpływ na nasz los mają inni ludzie. Milton Friedman powiedział kiedyś: „Jeżeli płacisz ludziom za to, że nie pracują, nie dziwię się, że macie bezrobocie.” Według tej maksymy  na pierwszy plan w życiu wysuwa się nasza wiedza. Możemy zdecydować o tym, co zrobimy z naszym życiem tylko na podstawie tego, co wiemy. Żyć za pieniądze podatników, czy być tymi którzy na nich zarabiają?
Ktoś inny powiedział, że nasz los kształtuje się w momencie podejmowania decyzji. Gdy podejmiemy jedną, każda kolejna będzie następstwem tej pierwszej. Jeśli na nasz los wpływa tak wiele czynników to skąd mamy wiedzieć, co tak naprawdę kierowało tą „pierwszą decyzją”? Doświadczenie? Emocje? Inni ludzie? Nasza wiedza? Emocje niby można kontrolować, wiedza bywa złudna, a inni ludzie nie są nieomylni, więc co tak naprawdę rządzi życiem człowieka?
Regina Brett, kobieta, którą los bardzo często zaskakiwał, napisała kiedyś: „Nieważne, co ci się przytrafia, ważne, jak to wykorzystasz. Życie przypomina grę w pokera. Nie masz wpływu na to, jakie dostaniesz karty, ale tylko od ciebie zależy, jak rozegrasz partię.”

Natalia Świętek kl. 1B LO

 

Co rządzi ludzkim życiem? Czy rządzi nim przypadek?  Czy mamy wpływ na koleje naszego życia? Cytując fragment mitu o królu Edypie, mogę zapytać: „Czego ma się bać człowiek, kiedy jego życiem rządzi przypadek i niczego nie można przewidzieć?” I mogę od razu odpowiedzieć – za życie ludzkie odpowiada los.
Lajosowi i Jokaście wydawało się, że są w stanie uciec przed nieuchronnym fatum, jednakże finał historii Edypa wskazuje, że jest to niemożliwe. Już w Starym Testamencie, a dokładniej w Księdze Koheleta, jest mowa o tym, iż wszystkie nasze sprawy zostały wcześniej zaplanowane przez Boga. Wynika z tego, że nie jesteśmy reżyserami naszego życia, lecz jego widzami.
Jak często spotykamy się z sytuacją, kiedy to mówimy o naszym życiu jako o czymś niesprawiedliwym? Nie możemy bezczynnie czekać na dary od losu, ale powinniśmy brać sprawy w swoje ręce, ponieważ ciężka praca i determinacja prowadzą do sukcesu. Odnosząc się do współczesności, można zauważyć, że dziś niewiele się zmieniło. Bo jaki wpływ na swoje życie miały ofiary katastrofy smoleńskiej? W jaki sposób swoim losem kierują ofiary zamachów terrorystycznych?
W życiu dokonujemy różnych wyborów, ważnych lub mniej ważnych i w pewnym sensie decydujemy o naszym losie, jednak na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Nie od nas zależy finał i myślę, że wielu z was zgodzi się z moją opinią.

                                                                                              Mateusz Przybyłek kl. 1B LO

 

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content