Cyberbezpieczeństwo

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Od 2004 roku, z inicjatywy Unii Europejskiej, na początku lutego obchodzi się Dzień Bezpiecznego Internetu. W roku bieżącym DBI przypada 5 lutego. 

Dzień Bezpiecznego Internetu w XV LO i Gimnazjum 

W lutym lekcje informatyki w klasach pierwszych są przeznaczone na omówienie bezpiecznego korzystania z sieci.
Uczniowie klas drugich i trzecich mają zaplanowane spotkanie z prawnikiem, który opowie o bezpieczeństwie w sieci, przestępstwach internetowych i ich konsekwencjach.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum wypełniają ankietę dotyczącą korzystania z Internetu.
W poniedziałek 11 lutego odbędzie się spotkanie dla gimnazjalistów dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz konkurs na temat Internetu, jego zalet i zagrożeń.

W szkole pojawi się wiele plakatów i materiałów dotyczących korzystania z Internetu.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Od 2004 roku, z inicjatywy Unii Europejskiej, na początku lutego obchodzi się Dzień Bezpiecznego Internetu. W roku bieżącym DBI przypada 6 lutego. Jest to okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów sieci wśród dzieci i młodzieży.


W roku szkolnym 2017/2018 priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej to m. in.: podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej; bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Pani Minister Edukacji Narodowej w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci wystosowała  list skierowany do środowiska oświatowego, w którym zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w Internecie. Zapraszamy rodziców i uczniów do zapoznania się z jego treścią (treść listu).
Ponadto na  stronie Bezpieczna Szkoła + zamieszczony jest dokument o zagrożeniach i zalecanych działaniach w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.


 

Dzień Bezpiecznego Internetu w XV LO i Gimnazjum 

Na przełomie stycznia i lutego lekcje informatyki w klasach pierwszych traktowały o bezpiecznym korzystaniu z sieci.

Klasy drugie podejmują temat bezpieczeństwa w sieci na lekcjach wychowawczych.

Uczniowie klas trzecich mają zaplanowane spotkanie z prawnikiem, który opowie o przestępstwach internetowych i ich konsekwencjach.

Uczniowie klas drugich gimnazjum odbyli cykl zajęć o cyberprzemocy z pedagogiem szkolnym.
We wtorek 6 lutego odbędzie się spotkanie dla gimnazjalistów dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz konkurs na temat Internetu, jego zalet i zagrożeń.

Gazetka szkolna przypomni wszystkim zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Uwaga konkurs!

Napisz pracę na jeden wybrany przez siebie temat:
1. Internet w edukacji młodego człowieka: szansa czy zagrożenie?
2. Internet w kontaktach międzyludzkich: most czy mur?
3. Gdyby nagle Internetu nie było…?

A jeśli wolisz inne formy wypowiedzi niż opowiadanie, esej czy rozprawka stwórz pracę plastyczną, mem wykorzystując komputer lub nie.

Masz czas do końca lutego. Prace należy oddawać do nauczycieli informatyki osobiście lub mailowo.
Najlepsze prace będą nagrodzone. Nagroda rzeczowa, ocena z języka polskiego i informatyki, publikacja w gazetce szkolnej.


 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content