Czy jednostka faktycznie może wpływać na losy świata, czy to tylko mrzonka artystów?

Niektórzy wierzą, że ludzie są z natury dobrzy – chcą pomagać innym i ubogacać swoje życie w uczynki pozytywne dla świata. Jednak miejsce, w którym przyszło nam egzystować, nie jest oazą spokoju. Na „skorupie naszej planety” ludzie walczą o życie, chodzą na niej skorumpowani strażnicy pokoju i rodzą się jednostki, które od samego początku zdane są na cierpienie. Czy to z powodów złych warunków życiowych, wojen, czy toksycznych osób wokół. Przeżycia każdego człowieka są inne. Czy ludzie, którzy zostali dotknięci przez zły los, są w stanie myśleć o dobru świata a nie o swoim własnym lub rodziny? Jak to się dzieje, że niektórzy zdobywają się na odwagę i wychodzą przed szereg, próbując coś zmienić?

Czy jednostka może wpływać na losy świata? Uważam, że jest w stanie tego dokonać.

W III części „Dziadów” Adama Mickiewicza jest fragment, w którym więzień (jest nim oczywiście Konrad) ubolewa nad swoim losem wygnańca. Mężczyzna wie, że za granicą nikt nie zrozumie bólu z powodu braku niepodległości jego kraju. Mówi, że jego „myśl” nie będzie znana narodowi. W rozpaczy pisze na ścianie swoje imię, które następnie zmienia. Kiedy usypia, w jego celi pojawia się duch. Jesteśmy świadkami monologu, nawołującego ludzi do wiary w siebie i swoje zdolności. Duch sądzi, że człowiek jest na tyle silny, a raczej jego wiara i myśl, że da radę dokonać wszystkiego. Człowiek faktycznie może mieć na tyle charyzmy i wyjątkowości, by przekonać do siebie tłum ludzi. Sam nigdy nie zmieniłby świata, ale jeżeli ma za sobą potężną falę, chcącą zmian, to nic nie staje na przeszkodzie. Konrad świetnie pisze, mógłby to wykorzystać w celu wywoływania w ludziach refleksji o niepodległości. Takie ziarenka, zasiane w umysłach czytających, mogą zmieniać ich postrzeganie na różne sprawy.
Ludzie zbierają się w grupy, manifestują i pokładają nadzieję w swoim liderze. Nie walczą oni twarzą w twarz z korupcją lub nie muszą oglądać brudnej polityki, to właśnie ten lider daje sobie z nią radę. Często za cenę własnego życia. Dajmy na to Malalę Yousafzai. Jest ona działaczką na rzecz praw człowieka, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Wprawdzie ona żyje, lecz jako jeszcze nastolatka została postrzelona w twarz przez niewiele starszego chłopaka, należącego do talibów, których ona otwarcie krytykowała. Wychowała się w rodzinie, w której szerzenie dobra było podstawą wychowania. Ugruntowała się i stała potencjalną liderką zmian.
Nie możemy zapomnieć o tym, co tworzy przywódców. Na przykładzie Malali Yousafzai wiemy, że wychowanie ma wielką moc, tak samo jak edukacja, o którą kobieta tak walczy. Przywódców tworzą także pieniądze. W rozmowie Davida Lettermana z Georgem Clooneyem w programie rozrywkowym tego pierwszego (dostępnym na Netflixie) padły ważne słowa. George Clooney opowiadał o swoim działaniu charytatywnym. Powiedział, że gdyby nie miał pieniędzy, to z pewnością nie byłby w stanie aż tak pomóc ludziom w państwie objętym wojną. To właśnie autorytet i jego majątek umożliwiły mu stanięcie na wysokości zadania.
Wracając do pierwszego zdania w tej pracy – ludzie są z natury dobrzy? Nie odpowiadam w tym tekście na to pytanie, ale z pewnością mogę powiedzieć, że jeżeli są, to czynią dobro na wiele sposobów. Samotna matka trójki dzieci nie wpłynie na świat, bo musi zapewnić im i sobie przetrwanie. Chociażby chciała, nie jest w stanie założyć organizacji lub przemówić do masy ludzi z pewnością siebie, która otworzy jej drzwi do następnego działania charytatywnego. Są osoby dotknięte złem tak bardzo, że same zaczynają siać to zło. I w tym momencie wielu zastanawiałoby się, czy gdyby urodzili się w innym miejscu, w innej rodzinie, to ich życie wyglądałoby inaczej?
Ludzi, którzy wpływają na świat, tworzy szczęście. Ci, którzy są szczęściarzami, mogą śmiało szerzyć dobro. Walczyć o edukację, o równouprawnienie, o pomoc narodom ogarniętym wojną, o zaprzestanie korupcji i wielu innych rzeczy. Człowiek jest w stanie pociągnąć za swoją pasją innych ludzi, którzy sami nie mają warunków albo predyspozycji do bycia liderem, i w ten sposób, etapami, zmieniać naszą planetę.

M. C.

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content