Czy literatura powinna wyznaczać ideały, czy też przedstawiać rzeczywistość?

W obecnych czasach literatura powinna łączyć ze sobą dwa sposoby przedstawiania świata. Aktualnie ludzie potrzebują czegoś, co pokaże im mapę ich życia. Potrzebują ideałów, aby móc marzyć i rzeczywistości, aby wiedzieć, jak kierować swoim życiem – zdobyć instrukcję do niego. Świat idealny, przedstawiony w książkach, musi być osadzony w pewnych realnych ramach, gdyż nadmierne wyidealizowanie może pokazać czytelnikowi zbyt odległy i fikcyjny obraz świata. Musimy jednak pamiętać przy tym, że ideały pozwalają wielu ludziom prawidłowo funkcjonować, bo przenoszą ich w zupełnie inną przestrzeń, w której łatwo rozwiązywać problemy i spełniać marzenia.
Ludzie przez całe swoje życie szukają ideałów oraz do nich dążą. To pokazuje literatura, w której zazwyczaj znajdujemy obraz miłości  idealnej, pięknego życia lub galerię wzorców osobowych. Dowiadujemy się również, co robili bohaterowie, aby poradzić sobie z kłopotami.
Społeczeństwo zawsze pragnie czegoś, co jest dla nieosiągalne i zdumiewające, ale potrzebuje przy tym wskazówek, jak żyć.
Dobór lektury to kwestia indywidualna. Każdy sięga po lekturę, która zawiera w sobie treść, jaka go uszczęśliwi. Podnosi z półki książkę z jakimś zamiarem. Może relaksu? A może po to, aby znaleźć wzorzec postępowania, którego poszukuje przez całe życie?
Wiele osób wskutek kontaktu z opisaną w książkach wyidealizowaną rzeczywistością narzuca sobie cele i wyobraża swoje „idealne” życie. W przytulnym domu, z przystojnym mężczyzną, mądrymi dziećmi, dobrym zawodem i pracą… Pragną tego, co dostrzegli to w tekstach literackich. Pęd do nadmiernej doskonałości może sprowadzić wrażliwego czytelnika sprowadza na manowce. Dąży on takiego poziomu idealności, że nie widzi swojego dobrego życia i wpada do psychicznej otchłani smutku i niezadowolenia, Mówi się: „Co za dużo, to niezdrowo”, dlatego nie starajmy się żyć perfekcyjnie i nie bądźmy idealni, bo nie ma ludzi idealnych. Nawet w książkach (jeśli są dobrze napisane). Nie traćmy kontaktu z realnością, ponieważ gdy za bardzo odpłyniemy w marzenia, jak Don Kichot zagubimy się w normalnym świecie, popadniemy w obłęd i zostaniemy samotni. Powinniśmy zatem w literaturze łączyć ideały z realizmem.

Maja Kłos kl. 1C

Uważam, że literatura powinna ukazywać zarówno rzeczywistość, jak i ideały.
Podstawową cechą literatury jest jej wszechstronność. Każde dzieło opowiada zupełnie inną historię. Nie możemy się zamykać na tylko jeden jej typ. Z pewnością jej część musi nam pokazywać świat taki, jaki jest, gdyż nie każdy człowiek umie dostrzec prawdę przez pryzmat manipulujących nami mediów, jednak nie możemy zatracić ideałów. To one pozwalają nam kształtować świat, sprawiać, by był on lepszy.

Katarzyna Wąsik, 1C

Rzeczywistość. Nie powinno się od niej uciekać, a i tak wielu ludzi to robi. Książki są jednym ze sposobów ucieczki (można je postawić obok alkoholu i narkotyków, bo są równie uzależniające).Umiar między realnością a fikcją powinien być zachowany w literaturze tak samo jak we wszystkim innym. Zwykłe powieści o życiu codziennym byłyby nudne, a fantastyka nie byłaby fantastyką, gdyby nie miała od czego odstawać.
Nie będziemy stawali się lepsi, jeśli zabraknie nam wzorców. Wymyślone postaci swoją postawą i zachowaniem mogą nauczyć nas więcej niż prawdziwi ludzie. Nawet takie, których dobroć i tak daleki od realności nieskazitelny charakter bez jakichkolwiek wad wywołuje w nas mdłości. Piękne, zdolne przenosić góry przyjaźnie, których jest na pęczki m. in. w „Zwiadowcach” czy serii „Mroczna materia”, budzą w nas chęć budowanie równie mocnych więzi we własnym życiu. Kobiety chcą być kochane jak bohaterki romansideł, choć znalezienie w realnym świecie mężczyzny posiadającego choć połowę cech Biafry z „Achai” Ziemiańskiego, Chaola ze „Szklanego tronu” czy samego Geralta z Rivii graniczy z cudem.
Żądza przygód po przeczytaniu „Opowieści z Narnii” to rzecz pewna – zyskujemy pewność siebie, ogromną determinację i ciekawość świata. Każdy z nas chce być równie odważny jak Richard z serii „Miecz prawdy”, przebiegły i spostrzegawczy jak Robert Hunter z kryminałów Chrisa Cartera, chce ratować świat jak Hirka z „Kruczych pierścieni, bronić najbliższych jak tytułowy bohater Shikanoko, walczyć o wolność jak David z serii „Mściciele”.
Ideały i wartości, które pchają wszystkich tych bohaterów do działania, wpływają także i na nas. Przejmujemy zachowania, poglądy, czasami i słowa i wykorzystujemy je w prawdziwym życiu. Kochamy, bronimy, ratujemy, wspieramy i szanujemy. Dzięki czytelnikom wizja autora – o pięknym, pełnym dobroci i życzliwości świecie – staje się rzeczywistością. Książka pozbawiona fikcji mija się, moim zdaniem, z celem.

Martyna Witek 1C

 

 

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content