Czy ludzie mogliby żyć bez granic?

Jak wyglądałby świat bez żadnych granic? To pytanie zadaje sobie wiele ludzi żyjących na ziemi.
Moim zdaniem świat bez jakichkolwiek granic nie jest w stane poprawnie funkcjonować. W ludziach obudziłaby się dzikość oraz chęć posiadania władzy. Nie robilibyśmy nic bezinteresownie oraz postrzegalibyśmy innego człowieka jako naszego wroga. Chęć posiadania jak największej władzy prowadziłby do wielu konfliktów, które zapewne kończyłyby się tragicznie. Agresja słowna i fizyczna byłaby na porządku dziennym, ponieważ nikt nie powstrzymywałby się od zrobienia lub powiedzenia czegoś innemu człowiekowi. Takim zachowaniem ranilibyśmy wszystkich ludzi wokół nas i nikt nie byłby szczęśliwy. Przez brak ograniczeń i zasad, których nie zawsze odczuwamy w życiu codziennym, a jednak się do nich automatycznie stosujemy stalibyśmy się całkowicie wolnymi ludźmi, dostając szansę na poznanie prawdziwego oblicza człowieka.

Aleksandra Marchewka 1A_G


Na samym początku tych rozważań chciałbym się pochylić nad słowem, jakim jest „granica”. Większości z nas będzie się ona od razu kojarzyła się z granicami państw, przejściami granicznymi. Ale określenie to ma wiele znaczeń i wiele różnorakich zastosowań . Granice naszych możliwości, granice dobrego smaku, granice tolerancji. I w tym miejscu wracamy do meritum sprawy: czy ludzie mogliby żyć bez tych granic?
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie bez uświadomienia sobie konsekwencji, jakie niesie ze sobą brak ograniczeń. Ludzie tworzą na każdym kroku różne zakazy, aby zachować ład i porządek społeczny. Bez tych ograniczeń, każdy domagałby się równych praw i z pewnością doszłoby do deprawacji społeczeństwa (głównie młodzieży). Każdy byłby „równy” i nikt nie mógłby nikogo sądzić, zaczęto by robić rzeczy, których do tej pory nie można było robić bez ponoszenia odpowiedzialności karnej.
Granice są również swego rodzaju motywacją. Zdobywając Mount Everest, pokonujemy granice własnej wytrzymałości fizycznej oraz psychicznej, w zamian jedynie osiągając satysfakcję z pokonania swoich słabości. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby alpinizm nie wymagał od nas „niemożliwego”, nikt by nawet nie mierzył się z górami, ponieważ bez ograniczeń fizycznych było by to równie proste jak wchodzenie po schodach.
To prawda, że ze wszystkich istot na Ziemi jedynie człowiek ustanawia granice, a inne zwierzęta prawdopodobnie przetrwałyby niezależnie od tego, czy te granice by istniały, czy nie. Człowiek musi nakładać na siebie ograniczenia ze względu na swoją siłę oraz swoje możliwości, mimo że często wiąże się to ze zmniejszeniem jakości oraz komfortu życia. Gdyby nie hamował swoich popędów oraz nie ograniczał eksploatacji zasobów naturalnych, świat upadłby już dużo wcześniej.
Podsumowując, granice często nas frustrują, zwłaszcza te, których nie możemy przekroczyć, ale są one czynnikiem, który nadaje naszemu życiu sens oraz smak. Życie bez bólu oraz wysiłku byłoby puste, społeczeństwo bez ograniczeń popadłby w anarchię i wkrótce potem wymarło. Dlatego pokonujmy granice, ale nie znośmy ich.

Mateusz Malanowski 1A_G

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content