Czy my, ludzie mamy na coś wpływ?

Jako ludzie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, w jaki sposób nasze działania wpływają na nasz los, który niczym fatum zawieszony jest nad naszymi głowami i choćbyśmy ze wszystkich naszych sił starali się zmienić przypisane nam przeznaczenie, nasze wcześniejsze decyzje oraz zachowania podążać będą za nami jak kula u nogi, często niczym niechciany bagaż o którym wolelibyśmy zapomnieć. Cały czas staramy się więc coś w sobie zmieniać, tworzyć coraz to nowszy wizerunek samych siebie, usiłując odciąć się grubym murem od popełnionych w przeszłości błędów, wmawiamy sobie, że możemy przejąć nad nimi kontrolę, podczas gdy niekiedy nasze własne obecne życie wymyka nam się z rąk, a przeszłość uderza w nas ze zdwojoną siłą zaledwie z dnia na dzień jako przykra niespodzianka.
W odpowiedzi na pytanie, co dokładnie rządzi życiem człowieka, nie sposób jest nie powrócić pamięcią do tego, jak rozwinęliśmy się na przestrzeni lat, każdego dnia stając się kimś nowszym, w naszej percepcji – lepszym. Uciekamy tym samym od swoich dziecięcych porażek, usiłując ukazać innym i sobie samym, że jesteśmy kimś więcej niż „tylko sobą”. Jesteśmy ponad tym wszystkim, gdzie nieszczęścia nie mogą nas już dosięgnąć – i przywołując tutaj przykład Edypa próbującego oszukać swe nieszczęsne przeznaczenie, który także omylnie twierdził, iż jest w stanie pokonać unoszące się nad nim fatum – tak jak on toniemy we własnej pysze, sądząc, że to my ustalamy, co rządzi naszym życiem. Co jeśli byłoby to jednak jedynie częściowo prawdą?
Spójrzmy na ten problem z innej perspektywy. Każdy istotny wybór, podejmowany przez nas jest niemal zawsze kierowany chęcią rozwoju, stania się kimś lepszym. Podjęliśmy świadomą decyzję o rozpoczęciu nauki w liceum po to, by wyjść z niego z większą wiedzą, skierować się następnie na studia, by zostać ostatecznie kimś poważanym, nawet i rozpoznawalnym. Nikt z nas nie chciałby skończyć jako ktoś przypadkowy i niezauważalny, nikt nie chciałby zniknąć, za to każdy pożądałby istnienia tam, gdzie do tej pory nikt nas nie widział.
Świetnym przykładem obrazującym fakt ludzkiej chęci zaistnienia mogłaby być powieść spisana na podstawie musicalu pt. „Dear Evan Hansen” (tłum. „Drogi Evanie Hansenie”). Przedstawia ona życie wycofanego ze społeczeństwa nastolatka, Evana, którego codziennym marzeniem jest wyjście z własnego cienia i rozpoczęcie standardowego funkcjonowania wśród licealnej młodzieży, co jednak każdego dnia okazuje się trudniejsze, niż mogłoby się to zdawać na pierwszy rzut oka. W postawieniu kroku naprzód mają pomóc mu listy pisane do samego siebie, których to sporządzanie zalecił chłopakowi jego psycholog, jednakże gdy jeden z nich trafia przypadkiem w ręce szkolnego ponuraka, życie Evana zmienia się diametralnie. Nagle jedno małe kłamstwo dotyczące szkolnej tragedii powiązanej nieświadomie z listem siedemnastolatka pociąga za sobą kolejne oszustwa, którym nie sposób się było oprzeć, przeobrażając go z dnia na dzień w osobę popularną i lubianą – a co gorsze, otumaniony widokiem upragnionego życia chłopak w pewnym momencie traci poczucie granicy pomiędzy tym, co jest moralne, a co takim nie jest.
Zachowanie głównego bohatera wyżej wymienionej lektury ukazuje nam, iż każdym naszym wyborem podświadomie kieruje chęć zaistnienia za wszelką cenę. Pragniemy być widoczni dla innych jako najlepsza wersja nas samych, kreujemy siebie na osoby niemal bez skazy, pokonując wszelkie góry, by ostatecznie dotrzeć do naszej wizji perfekcji i szczęścia, w której nie ma miejsca dla dziecięcych upadków, błędów, odbiegających od ustalonych przez nas norm zachowań, które bez namysłu nazywamy dziwnymi. Idąc tym tokiem myślenia, to nie my rządzimy naszym życiem, a nasze naturalne pragnienie pokazania innym, na co nas stać. Nasza chęć bycia kimś akceptowalnym, wyróżniającym się pozytywnie na tle innych. Kimś, kto sprawuje władzę nad nieuchwytnym – nad własnym losem.
Zauważmy jednak, że nie możemy cofnąć czasu. Nie potrafimy wymazać błędów oraz ludzi, którzy je widzieli. One wciąż jak czkawka będą odbijać się w naszych kolejnych etapach życia, a jedyne, co naprawdę możemy dla siebie zrobić, to przestać gonić na łeb, na szyję za spektakularną odnową swego życia, a iść do przodu ze świadomością, że zaliczymy jeszcze masę wpadek i zapewne nieraz legniemy wśród gruzów porażki. Jednak istotą bytu człowieka jest popełnianie błędów i wyciąganie z nich nauki. Najważniejsze jest więc nie to, by uciekać przed nieuchronnym upadkiem, ale by również jako człowiek stawić mu czoła.

Kaja Klim 1A_G

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content