Czy wolno nam się przyzwyczaić? Do zła, śmierci, krzywdy drugiego człowieka?

Autor nieznany, „Karuzela przy murach getta”

 

Realia wojenne to czas bardzo specyficzny dla rozwoju emocjonalnego człowieka i kształtowania jego systemu wartości. W momencie gdy zło, ludzkie cierpienie, krzywda, śmierć i okupant otaczają nas ze wszystkich stron, bardzo trudno o trwanie w zgodzie z samym sobą i normami społecznymi obowiązującymi w stosunkach międzyludzkich. Czas wojny zmusza wielu do wątpliwych zachowań, które uznane mogą zostać za skrajnie niemoralne, aczkolwiek nie kierowali się oni chęcią bezrefleksyjnego mordu, a zwyczajnie próbą dokonania wszelkich starań, aby przetrwać. Zmiana systemu wartości oraz postępowanie w ramach odwróconego Dekalogu nie upoważnia jednak do uznania takiego stanu rzeczy za akceptowalny, przyzwyczajenia się do niego i całkowitego usprawiedliwiana się ciężkimi czasami, ponieważ byłaby to ostateczna klęska człowieczeństwa.
Jarosław Iwaszkiewicz w opowiadaniu pod tytułem „Ikar” przedstawia rzeczywistość wojenną i na jej tle umieszcza bohatera, lekkomyślnego młodzieńca, który w pewnym sensie odpowiada wizerunkowi antycznego Ikara. Młodego chłopaka, nazywanego przez narratora w utworze „Michasiem”, spotyka tragedia. W wyniku swojej nierozwagi i roztargnienia, wpadł on na niemiecką karetkę, w której, niedługo później, sam się znalazł i odjechał z gestapowcami w stronę Alei Szucha, co w tamtym momencie równoznaczne było z tym, że chłopca czeka już tylko śmierć. Ale nie to narratora zdziwiło najbardziej, najgorszym dla niego była obojętność ludzi wokół, którzy, tak jak on, byli bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Uczestnicy ruchu drogowego, przechodnie, wydawali się być niewzruszeni, jakby ten widok był dla nich niczym nowym, sytuacją, z którą należy się pogodzić, nie rozmyślać nad nią. Śmierć nie powinna być czymś, co zostaje natychmiast zapomniane, jest bez znaczenia, ludzie nie powinni być do niej przyzwyczajeni, nie powinni być przyzwyczajeni do terroru i ciągłego niepokoju.
W wierszu „Campo di Fiori” Czesław Miłosz podejmuje bardzo podobny temat. Na zasadzie kontrastu zestawia on ze sobą radosny gwar tłumu warszawskiego z tragedią, która ma właśnie miejsce w pobliskim getcie. Po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której krzywda ludzka staje się niewidoczna dla reszty, Płonące niedaleko domy nie wzruszają wesołych ludzi pogrążonych w zabawie. Oba teksty, „Ikara” i „Campo di Fiori”, łączy obojętność ludzi na dramat rozgrywający się przed ich oczami, zapomnienie o nich i odebranie ładunku emocjonalnego cierpieniu. Oba teksty służą przedstawieniu zanikania podstawowych odruchów ludzkich, współczucia i poczucia sprawiedliwości, empatii. Mają stanowić swego rodzaju manifesty, zachęcać do porzucenia ignorancji i niezapominania o otaczającej ich krzywdzie, uchronienia przed całkowitym zniszczeniem, i tak nadwyrężonego już, systemu wartości.
Znieczulica to największe zagrożenie dla ludzi pogrążonych w wojnie. Brak empatii i zapomnienie o niewłaściwości terroru oraz skrajnego cierpienia powodują, że człowiek pozostaje tylko ze swoimi zwierzęcymi odruchami, zupełnie zapominając o czymś takim, jak człowieczeństwo i sprawiedliwość. Takie oblicze człowieka ukazał Zbigniew Beksiński na obrazie „Pełzająca śmierć”. Zniekształcona istota na tle płonącego i pogrążonego w zniszczeniu planu miasta może stanowić przenośnię dla obrazu człowieka, który zagubił się w wojennej codzienności, który zburzył całą swoją moralność i tym samym staje się stroną zadającą ból, zapominającą o poświęceniu i śmierci milionów jednostek.
Uważam, że zło, śmierć i krzywda ludzka to coś, na co nie powinniśmy się godzić i co nie powinno zostać zapomniane. Przyzwyczajenie się do tego typu wydarzeń byłoby klęską człowieczeństwa, które i tak jest wartością skrajnie ograniczoną w czasach wojennych. Przymykanie oka i dystansowanie się od tragedii jest równoczesne z godzeniem się na takie postępowanie, a wrażliwość, współczucie i wsparcie są niesamowicie istotne w momencie, gdy cały świat pogrążony jest w mroku wojny.

A.A

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content