Danse macabre XXI wieku

Rycerz stał na placu swojego zamku, na co dzień zamek ten tętnił życiem. Ludzie wykonywali przydzielone im zadania z uśmiechem na ustach, gdyż ich pan był dobry i służba u niego była przyjemnością. Właściciel twierdzy był świetnym rycerzem, nigdy nie splamił honoru i dotrzymał przysięgi, że będzie bronić słabszych. Jego miecz, kuty z najlepszej stali w królestwie, nigdy nie pękł, jego tarcza nie została strzaskana, zaś srebrna zbroja nigdy go nie zawiodła, gdyż nie przebiło jej żadne ostrze
Lecz teraz zamek był pusty, nie słychać było śmiechów dzieci, szczęku stali, gdy miecze ćwiczebne zderzały się ze sobą, gwaru rozmów ani serdecznych pozdrowień, nie było nawet czuć zapachu potraw przygotowywanych w kuchni. Teraz panowała tu cisza, a mury, niegdyś dające ciepło, stały zimne, niewzruszone, nie było w nich nic innego jak tylko kamień. To nie rycerz stał na placu, to jego dusza, gdyż ta zacna persona zmarła na skutek choroby, jaka ją dotknęła.
Nagle wrota prowadzące do głównej części twierdzy rozwarły się z hukiem, z ciemności poczęła wyłaniać się mgła, czarna niczym bezgwiezdna noc. Rozchodziła się ona po całym placu, aż doszła do rycerza, motając mu nogi. Ten, zdziwiony, spojrzał ponownie na wejście. Z ciemności wyszła wysoka postać, odziana w czarną zdobioną srebrnymi pasami szatę, w dłoniach trzymała dwa sierpy. Rycerz postanowił, że się nie podda, miał przy sobie swój rynsztunek, gdyż do końca wierzył, że choroba go nie pokona, a nawet jeżeli, nie zrezygnuje ze służby, nawet gdy przyjdzie mu odejść z tamtego świata. Uniósł tarczę, ta, nigdy dotąd niestrzaskana, teraz pękła. Zaskoczony tym zdarzeniem, nie rezygnował, dobył miecza, uniósł go ku górze, lecz zanim zdążył wykonać cięcie, oręż stopił się i spłynął na ziemię niczym woda. Teraz zrozumiał, czym jest stojąca naprzeciw niego postać. Nie można poskromić Śmierci narzędziem, które zadaje innym śmierć.
Miał na sobie jeszcze swoją zbroję, ale i ta teraz zardzewiała, nie nadawała się już do niczego. Postanowił, że zrobi coś, czego nigdy nie robił, schowa się. Jego zamek jest ogromny i nikt nie zna go lepiej niż on. Stojąca u wrót postać rozprostowała skrzydła, ogromne czarne, mgliste. A zamek, będący potężną niezdobytą twierdzą, teraz wydawał się małą, nic nieznaczącą stertą kamieni. Rycerz ponownie zrozumiał, że nie da się uciec od Śmierci, gdyż czeka ona każdego. Nieważne, czego w życiu dokonał, jakim był człowiekiem, wszyscy kiedyś umrą. Spojrzał na postać wysoką, ponurą i milczącą, a zarazem mówiącą tak wiele. Spróbował dojrzeć coś w kapturze, ale jedyne, co w nim widział, to bezgraniczna ciemność, która zdawała się go pochłaniać. Zamknął oczy, czekał aż sierpy przetną jego duszę, tak jak wschodzące i zachodzące księżyce przecinają nocne niebo, czekał. Spodziewał się poczuć ogromny ból, lecz miast tego poczuł ciepło, podobne do tego, które czuł będąc małym chłopcem, gdy po zabawie w ogrodzie w mroźny dzień wchodził do komnaty, gdzie w kominku trzaskał wesoło ogień.
Otworzył oczy, nie czuł pod nogami ziemi, gdyż lecieli, a Śmierć obejmowała go czule tak jak stęskniona matka obejmuje swe dziecię, gdy to wróci z długiej podróży. Po pewnym czasie wylądowali, rycerz obejrzał się i dostrzegł, że stoi na wzgórzu, skąd rozpościerał się przepiękny krajobraz, a niedaleko, przy wspaniałym domu, stał cały jego ród. Nie miał wątpliwości, że trafił do raju. Zanim ruszy na spotkanie swoich krewnych, chciał jeszcze raz spojrzeć na tajemniczą postać, lecz jej już nie było, odeszła, by zająć się duszami innych.

Kacper Osses 1C

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content