Dni Języka Polskiego 2024

Jak tradycja szkolna nakazuje, w okolicy Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego panie polonistki zapraszają do językowego świętowania. Tegoroczne Dni Języka Polskiego to czas aktywności na różnych polach. Poniżej relacja ze wszystkich wydarzeń.

28 lutego odbył się w naszej szkole wykład Pani prof. Ewy Kaptur pt. „Sztuka wystąpień publicznych”. Prelegentka przedstawiła wiele praktycznych rad, które mogą ułatwić nie tylko wystąpienie na maturze ustnej, ale też pomóc w innych oficjalnych sytuacjach. Nie tylko treść ma znaczenie, ale także postawa naszego ciała, operowanie głosem i świadomość poprawności językowej. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wykorzystają cenne wskazówki w praktyce.

 

W ramach obchodzonych w tym roku Dni Języka Polskiego uczniowie klas drugich zostali poproszeni o wybranie swojej reprezentacji do zmagań z gwarową odmianą języka polskiego. Czteroosobowe zespoły z pięciu klas na jednej godzinie lekcyjnej wymyśliły i zapisały opowiadanie z wykorzystaniem słownictwa z gwary poznańskiej. Prace sprawdziła niezależna od polonistek komisja (p. Iwona Suchecka i p. Magdalena Zwierzyńska). Oto werdykt jury i wykaz ocen uzyskanych przez członków drużyn:

I miejsce – klasa IIB (celujący)
II miejsce – klasy: IIA i IIE (bardzo dobry+)
III miejsce – klasy: IIC i IID (bardzo dobry)

Opowiadanie zwycięskiej grupy – “Dzień z życia Pana Pawcia znajduje się na blogu szkolnym. Zachęcamy do przeczytania!

Jak co roku w ramach Dni Języka Polskiego odbył się Turniej Wiedzy o Języku Polskim. W II etapie znalazły się 24 osoby, które rozwiązały arcytrudny test. W wyniku tego starcia na podium znaleźli się:

I miejsce i tytuł Mistrzyni zdobywa Julia Wentland z kl. 4c
II miejsce i tytuł Wicemistrzyni zdobywa Zuzanna Kubińska z kl. 2e
III miejsce i tytuł Wicemistrza zdobywa Adam Garstkiewicz z kl. 4d.

Polonistki postanowiły również zaprzyjaźnić się ze sztuczną inteligencją. We współpracy z AI powstały grafiki z najlepszymi polskimi pisarzami oraz poetami w nieco uwspółcześnionej wersji.

W tym roku uczniowie zostali także zaproszeni do wspólnej zabawy z chyba najbardziej znanym fragmentem powieści “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. A że rok 2024 ma Gobrowiczowski patronat, efektem naszych działań będzie krótki audiobook z delikatnie przerobioną lekcją profesora Bladaczki.

Nie ulega wątpliwości, że ciekawość drugiego człowieka potrafi zaprowadzić w najróżniejsze meandry szkolnych wspomnień. Zapytaliśmy nauczycieli: którą lekturę pamiętają najlepiej, a którą najgorzej? Treści odpowiedzi prezentowaliśmy na szkolnym fanpage’u i po reakcjach wiemy, że ta lektura cieszyła się dużym powodzeniem.

Hol szkolny ozdobiła zaś gazetka, która przedstawiała najpopularniejsze słowa młodzieżowe, z drugiej zaś te, których używają dorośli. Połączenie żargonu młodych z oficjalną polszczyzną to kolejny krok polonistek do poznawania języka polskiego jako żywego i fascynującego zbioru najróżniejszych wyrazów.

29 lutego członkowie Koła Miłośników Historii Języka Polskiego UAM poprowadzili warsztaty, w trakcie których uczniowie kilku klas pierwszych przenieśli się w czasie do średniowiecznego skryptorium.

Dnia 1 marca 2024 r. w naszej szkole odbyła się pierwsza międzyklasowa debata oksfordzka. Uczniowie debatowali nad tezą:
„Media społecznościowe bardziej wpływają na kształtowanie języka współczesnej młodzieży, niż przestarzałe lektury szkolne”. Stronę propozycji reprezentowali uczniowie z klasy 1F, zaś opozycji – 1G. Społeczność XV LO była świadkiem niezwykle emocjonującej, dynamicznej i merytorycznej dyskusji, podczas której padały ciekawe argumenty i kontrargumenty. Finalnie wygrała strona propozycji – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W czasie Tygodnia Języka Polskiego na wszystkich szkolnych drzwiach pojawiły się myśli pochodzące ze społecznej kampanii Rady Języka Polskiego „Ty mówisz – ja czuję. Dobre słowo – lepszy świat”. Miały one na celu zwrócenie uwagi na jakość komunikacji publicznej i prywatnej oraz uzmysłowić społeczności szkolnej, że język, którego używamy, tworzy świat, w jakim żyjemy, że patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat słów, że wszystko, co wokół nas, jest opisane, nazwane. Chcieliśmy też pokazać, jak język wpływa na relacje między ludźmi i jak niefortunnie dobranym słowem można zranić drugiego człowieka

Jak wynika z powyższej relacji, Dni Języka Polskiego okazały się niezwykle twórcze. Czy to oznacza, że zapominamy i j. polskim do kolejnych obchodów? Oczywiście, że nie! Liczymy na to, że tydzień polonistycznych aktywności zachęci wszystkich do uważności językowej oraz dbałości o dobro języka polskiego.

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content