Dni Języków Obcych 2023

W kwietniu tego roku w Naszej szkole celebrowaliśmy języki obce, których znajomość w dzisiejszym świecie jest nieodzowna. W związku z tym na przełomie marca i kwietnia w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie w parach lub grupach projektowali plakaty o tematyce związanej z wiedzą o krajach, których języków się uczą. Następnie zwycięskie plakaty pojawiły się na holu szkolnym, tak aby każdy mógł dowiedzieć się czegoś nowego o tych krajach oraz podziwiać talenty uczniów naszej szkoły.

Warto wspomnieć, że zanim na dobre rozpędziły się u Nas Dni Języków Obcych Mateusz Kosicki uczeń klasy IC reprezentował naszą szkołę w XIX edycji Konkursu Poezji Irlandzkiej organizowanego przez Szkołę Języków Obcych Program, którego finał odbył się 17 marca, w dzień Św. Patryka, patrona Irlandii w Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza. Mateusz recytował wiersz „An old woman of the roads” Padraic’a Columa.

W dniu 4 i 5 kwietnia nastąpiła kulminacja wydarzeń. Najpierw 4 kwietnia odbyły się dwa konkursy. Pierwszym był Spelling Bee gdzie uczniowie mogli wykazać się znajomością pisowni i wymowy słów w języku angielskim, a drugim dyktando z języka niemieckiego. Uczniowie klas drugich i trzecich mieli okazję zmierzyć się z ortografią języka naszych zachodnich sąsiadów w pracy z tekstem o wizycie Antona u dentysty.

Ponadto tego samego dnia naszą szkołę odwiedziło dwóch hiszpańskich studentów: Celia, pochodząca z regionu Galicja na północy Hiszpanii i Alberto z regionu Kastylia La – Mancha. W spotkaniu brały udział trzy grupy hiszpańskie z klasy 2B, 3B i 4B. Celia i Alberto przyjechali do nas z Fundacji CAT Centrum Aktywności Twórczej z Leszna. Alberto w swojej bardzo ciekawej prezentacji przekazał nam wiele interesujących informacji o swoim kraju. Pokazał nam najciekawsze miejsca, które możemy zwiedzić, oraz podpowiedział jakie potrawy warto spróbować będąc w Hiszpanii. Celia opowiedziała nam o regionie, w którym na codzień mieszka i studiuje – Galicji oraz o mieście, z którego pochodzi – A Coruña. Przygotowała również dla nas różnorodne gry i zabawy, aby poćwiczyć wymowę języka hiszpańskiego i powtórzyć wiadomości z prezentacji. Spotkanie upłynęło w miłej i swobodnej atmosferze. Z Celią I Alberto zobaczymy się ponownie już 15 maja na warsztatach językowych, tym razem w Fundacji w Lesznie.

Dzień później mieliśmy zaszczyt gościć w XV LO wieloletniego wykładowcę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dr Tomasz Skireckiego, który wygłosił wykład: „Metonyms and nicknames”. Pan doktor przygotował również konkurs dla chętnych, który zaangażował do wspólnej zabawy wszystkich uczestników wykładu. W czasie kolejnych lekcji uczniowie klasami wzięli udział w konkursie wiedzy o krajach języków, których się uczą.

Po przerwie wiosennej grupa uczniów XV LO wzięła udział w wykładach na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu. 12 kwietnia w wykładzie „USA w XVIII wieku, rewolucja amerykańska” dr Tomasza Skireckiego, a 13 kwietnia w wykładzie „Adapting Shakespeare’s Life prof. dr hab. Jacka Fabiszaka. Nasi uczniowie przemierzając uniwersyteckie korytarze i sale wykładowe choć przez chwilę mogli poczuć się jak studenci.

Podsumowanie wszystkich wydarzeń odbyło się w auli szkolnej 26 kwietnia. W czasie krótkiej uroczystości pan dyrektor Ryszard Pyssa oraz nauczyciele języków obcych wręczyli nagrody laureatom poszczególnych konkursów.

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie, za wyśmienitą zabawę oraz za podzielenie się swoimi talentami.

Dziękujemy również Radzie Rodziców i wydawnictwu Pearson za ufundowanie nagród oraz  Wydziałowi Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który patronował wydarzeniom.

Oto lista zwycięzców konkursów:

Szkolny etap Olimpiady języka angielskiego:

 1. Jakub Ghavati 3C
 2. Kuba Kryłowicz 3B
 3. Aleksandra Jankowska 1A

Konkurs Spelling Bee:

 1. Julia Wentland 3C
 2. Krzysztof Małecki 2C
 3. Weronika Sordyl 3C

Konkurs na plakat język angielski:

 1. Julia Czarnecka/Małgorzata Konieczna 1D
 2. Maria Królak/Julia Szajna 1C
 3. Antonina Rybarczyk/Gabriela Niewitecka/Zuzanna Garcarek 1B

Wyróżnienia:

Amelia Jurgiewicz/Oriana Rafa/Kinga Modrzyńska/Anna Dutkowska 3B

Konkurs na plakat język hiszpański:

 1. Piotr Adamczyk/Kamil Skibicki/Igor Darłowski

Konkurs na plakat język niemiecki:

Mariia Ilchenko/Lena Semeniuk 2D

Konkurs ortograficzny z języka niemieckiego:

 1. Mikołaj Spachacz 3B
 2. Oliwia Rychlewska 3C
 3. Julia Wentland 3C

Konkurs wiedzy o krajach: Klasa 2D

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content