Dni języków obcych 2024

W marcu w Naszej szkole odbywały się Dni Języków Obcych. W tym roku postanowiliśmy uświadomić uczniom jak ważną rolę w nauce języków obcych odgrywa znajomość idiomów. W związku z tym uczniowie w parach lub grupach w czasie zajęć lekcyjnych projektowali plakaty obrazujące idiomy o wylosowanej przez siebie tematyce. Następnie zwycięskie plakaty pojawiły się w holu szkolnym, tak aby każdy miał szansę poznać nowe zwroty i poszerzyć zasób swojego słownictwa oraz podziwiać talenty uczniów naszej szkoły.

W piątek 22 marca nastąpiła kulminacja święta idiomów. W auli szkolnej odbyło się spotkanie z panem Michałem Ejankowskim, który opowiedział uczniom Naszej szkoły o Treedioms – internetowym słowniku idiomów. Pan Michał jest studentem kierunku Językoznawstwo i zarządzanie informacją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz współtwórcą tegoż słownika. Treedioms to projekt, który ma na celu rozpowszechnić naukę często pomijanego aspektu językowego jakim są wyrażenia idiomatyczne.

Tego samego dnia odbyła się ogólnoszkolna degustacja kultowego brytyjskiego smarowidła o nazwie Marmite, którego reklama brzmi: „Love it or hate it?!” Przy tej okazji przeprowadziliśmy głosowanie. Okazało się, że społeczność XV LO to w 66% miłośnicy Marmite’a, podczas gdy 1/3 nie jest w stanie zaakceptować jego specyficznego smaku. Mamy nadzieję, że ten eksperyment Wam się podobał i dobrze się bawiliście.

Ponad to w ramach obchodów Dni Języków Obcych 25 marca odbyła się kolejna edycja Szkolnego Dyktanda Niemieckiego. 20 zgłoszonych uczniów, reprezentujących klasy drugie i trzecie zmierzyło się z niemiecką ortografią. Zwycięzcą konkursu okazał się Mateusz Dalke z kl. 2C.

26 marca uczniowie z niemieckich grup językowych klas 2A i 2C mieli możliwość kontaktu z językiem niemieckim w nieco innej odsłonie. Udali się mianowicie do Kina Pałacowego na seans niemieckiego filmu nominowanego do Oscara, Pokój Nauczycielski. Uczniom spodobała się typowo szkolna tematyka, ukazane problemy społeczne i wciągająca akcja.

Między dyktandem z języka niemieckiego, a wyjściem do kina odwiedzili nas studenci z Hiszpanii. Noelia przyjechała do nas z Sewilli, a Fernando z Madrytu. Oboje są obecnie wolontariuszami w leszczyńskiej Fundacji Centrum Twórczej Aktywności. Przez dwie godziny lekcyjne mogliśmy posłuchać o tradycjach i kulturze Hiszpanii. Noelia i Fernando dostarczyli nam też garść ciekawych informacji o życiu w Sewilli i Madrycie.

Warto również wspomnieć, że w ten sam wtorek odbyło się pierwsze w naszej szkole popołudnie z karaoke. Zasady wydarzenia były proste: uczestnicy mogli swobodnie wykonywać wybrane przez siebie utwory solo lub w duecie. Z początku lekko zestresowani, szybko przekonaliśmy się, że w kameralnym gronie pasjonatów śpiewu, swobodne podejście do muzyki to najlepsza recepta na dobrą zabawę. Zapraszamy wszystkich fanów wokalnej ekspresji na kolejne edycje.

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie, za wspaniałą zabawę i za podzielenie się z nami swoimi talentami.
Dziękujemy również serdecznie Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content