Drogi pamiętniku!

W ciągu ostatnich miesięcy bardzo dużo się u mnie dzieje. Liczba niezapomnianych przeżyć, natłok emocji, sytuacji przeżytych wraz z moimi bliskimi przekracza wszelkie granice. Jednak to, co chciałabym opisać w dniu dzisiejszym, jest czymś naprawdę niesamowitym.

Jak widać, pogoda dopisuje, zaczyna robić się bardzo rześko i przyjemnie. Korzystając z okazji, postanowiłyśmy wraz z moją przyjaciółką Oliwią wybrać się na przepiękną łąkę, z której mamy widok na nasze miasto. Wzięłyśmy ze sobą wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak koce, dużo jedzenia i picia oraz aparat do robienia zdjęć. Okoliczności przyrody były naprawdę zaskakująco piękne, więc uznałyśmy to za idealną okazję do małej sesji zdjęciowej. Kompletnie straciłyśmy poczucie czasu i właśnie wtedy stało się coś niewiarygodnego. Zaczęło się ściemniać, więc zaczęłyśmy myśleć nad powrotem do domu, jednak to, co ukazało się naszym oczom, kompletnie nas zachwyciło.
Gdy tylko spojrzałyśmy przed siebie ukazało nam się przepiękne niebiesko-granatowe niebo z mnóstwem gwiazd na nim. Mimo tego, że słońce zaszło już dawno, blask księżyca oraz małych i większych gwiazdeczek w pełni oświetlał miasto. Momentalnie skojarzyło nam się to tylko z jednym obrazem. Widok był niemal identyczny jak na obrazie pt. „Gwiaździsta noc” autorstwa Vincenta van Gogha. Nie mogłyśmy uwierzyć w to, co widzimy. Jak to możliwe, że obraz, który został stworzony w roku 1889, tak nagle ukazał się w dzisiejszych czasach? Tak naprawdę, to pytanie do tej pory zaprząta nasze myśli i jest częstym tematem naszych rozmów. Zaciekawione historią tego dzieła zaczęłyśmy szukać więcej informacji. Okazało się, że nie zostało ono namalowane z natury, ale całkowicie z pamięci i dzięki wyobraźni samego autora. Zaczęłyśmy się więc zastanawiać, czy to, co widzimy, jest obrazem rzeczywistym? Czy tylko również był to wytwór naszej bujnej, jak na młodzież przystało, wyobraźni? Pytań, które wtedy krążyły w naszej głowie, było tyle, że naprawdę ciężko byłoby je zliczyć. Co mogło zainspirować Vincenta van Gogha do stworzenia czegoś tak pięknego? Niestety, nie możemy się tego dowiedzieć, pozostaje nam się jedynie zastanawiać i domyślać. Dlaczego autor ukazał to w taki, a nie inny sposób? Co chciał nam, jako odbiorcom przekazać? Jesteśmy niesamowicie ciekawe tej tajemnicy i bardzo chciałybyśmy dowiedzieć się większej ilości szczegółów. Co mogły symbolizować gwiazdy? Być może sam artysta tym sposobem chciał pokazać nam, że w dobie internetowej rzeczywistości, która aktualnie nas otacza, warto zatrzymać się na chwile, spojrzeć kilkadziesiąt, kilkaset lat wstecz i docenić sztukę klasyczną.
Niewątpliwie mogę stwierdzić, że było to naprawdę niezapomniane przeżycie, które pozostawia mi wiele pytań w głowie.

Julia Murawska 1a_g

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content