Drzwi Otwarte w XV LO – aktualizacja

Dziękując wszystkim obecnym podczas pierwszych tegorocznych Drzwi Otwartych w naszej szkole, publikujemy odpowiedzi na zadawane pytania

 Jakie są progi punktowe?

Progi punktowe są zależne od wyników kandydatów w danym roku i nie są stałe. 

Możemy mówić o orientacyjnych progach punktowych, które powstały po przyjęciu kandydatów do klas pierwszych.

W zeszłym roku progi te ustaliły się na poziomie:

Ø  1A klasa humanistyczno-prawnicza 125-140 pkt, śr. wynik. 136,

Ø  1B klasa psychologiczno-pedagogiczna 126-155 pkt, śr. wynik 136

Ø  1C klasa turystyczno-językowa 122-166 pkt, śr. wynik 136

Ø  1D klasa biologiczno-chemiczna 137-163 pkt, śr. wynik 146

  Jak duże są klasy?

Klasy w naszym liceum liczą 28 – 30 osób, natomiast zajęcia językowe odbywają w grupach 14-15 osobowych.

  Czy przeprowadzane są dodatkowe testy językowe?

Zazwyczaj nie organizujemy dodatkowych testów językowych. Jeżeli zachodzi taka konieczność, najczęściej związana z dużym zróżnicowaniem wyników, nauczyciel przeprowadza  test kompetencji językowych na swoich zajęciach.

  Jakich języków można uczyć się w XV LO?

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, który realizowany jest na poziomie podstawowym w profilu humanistyczno – prawniczym, psychologiczno – pedagogicznym i biologiczno – chemicznym. Na poziomie rozszerzonym język angielski jest wykładany tylko w klasie turystyczno-językowej.

Pozostałe języki i ich poziom uzależnione są od wyboru profilu:

Ø  1A klasa humanistyczno-prawnicza – połowa klasy realizuje język niemiecki (kontynuacja) a połowa język hiszpański (od podstaw)

Ø  1B klasa psychologiczno-pedagogiczna – połowa klasy realizuje język niemiecki (kontynuacja) a połowa język hiszpański (od podstaw)

Ø  1C klasa turystyczno-językowa – obowiązuje dla całej klasy język niemiecki (kontynuacja)

Ø  1D klasa biologiczno-chemiczna – obowiązuje dla całej klasy język niemiecki

  Czy nauka w XV LO odbywa się zmianowo?

Nie, pracujemy w trybie jednozmianowym. Większość zajęć kończy się przed godziną 15.15.

  Gdzie można znaleźć informacje na temat przedmiotów i liczby godzin w danym profilu, tzw. siatki godzin?

Wszystkie informacje dotyczące opisu profili i liczby godzin można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja/ Profile klas 2021. Pod nazwą każdej klasy znajduje się odsyłacz do ramowych planów nauczania (siatek godzin).

  Czy w liceum są zamykane szatnie?

Tak, młodzież pozostawia kurtki i płaszcze w zamykanych i dozorowanych przez obsługę boksach.

  Czy w XV LO uczniowie mają własne szafki?

Obecnie młodzież nie ma do dyspozycji indywidualnych szafek. Szafki uczniowskie są jednak już zaplanowane i pojawią się najprawdopodobniej w trakcie roku szkolnego.

  Czy w liceum także otrzymuje się bezpłatne podręczniki?

Nie, na etapie szkoły ponadpodstawowej nie obowiązuje program bezpłatnych podręczników. Każdy uczeń przyjęty do liceum dokonuje zakupu książek we własnym zakresie na podstawie spisu podręczników dla danego profilu, opublikowanego na naszej stronie internetowej.

  Czy w szkole są zajęcia dodatkowe?

Tak. Nasze liceum wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów i organizuje takie zajęcia, także koła sportowe. Powołanie takich zajęć jest uzależnione od liczby chętnych.

  Czy szkoła ma coś do zaproponowania dla osób aktywnych społecznie?

Tak. W zależności od indywidualnych preferencji proponujemy działanie na rzecz społeczności szkolnej w Samorządzie Uczniowskim czy prężnie działającym Wolontariacie. Każdy uczeń może też zaangażować się w przygotowania licznych uroczystości szkolnych, bądź też wesprzeć swoim działaniem klasę w rywalizacji w ramach Ligii Piętnastki. 

 Czy w XV LO jest bufet bądź sklepik z jedzeniem?

Tak. W szkole będzie uruchomiony sklepik szkolny. Na każdym piętrze dostępne są też automaty z napojami oraz przekąskami.

  Czy w szkole jest dostępna biblioteka?

Tak. Nasze liceum posiada obszerny księgozbiór o zróżnicowanej tematyce wraz nowoczesnym katalogiem online pozwalającym zawsze sprawdzić dostępność książek.

  Czy klasy i pracownie są dobrze wyposażone?

Wszystkie pomieszczenia są przestronne, dobrze oświetlone dzięki dużym oknom. Każda klasa wyposażona jest w sprzęt multimedialny a pracownie w niezbędną aparaturę laboratoryjną wykorzystywaną w czasie lekcji.

  Czy XV LO ma dobrą bazę sportową?

Oczywiście! Dysponujemy dwiema dużymi, klimatyzowanymi salami gimnastycznymi, nowoczesnymi boiskami zewnętrznymi do gier zespołowych a także bieżnią lekkoatletyczną.

  Czy XV LO jest bezpieczną szkołą?

Tak. Od wielu lat młodzież w naszym liceum okazuje przy wejściu imienne identyfikatory, a kontrola przy portierni uniemożliwia wejście na teren szkoły osobom niepowołanym.  Nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji i przerw.

  Czy można wychodzić w czasie przerw poza budynek szkolny?

Ze względów bezpieczeństwa ze szkoły nie można wychodzić w trakcie przerw. Nasze liceum posiada ogród wewnętrzny, który otwierany jest w ciepłe dni i pozwala na spędzenie wolnego czasu na powietrzu.

  Czy w XV LO organizowane są wycieczki i wyjścia do kina/teatru?

W czasie bez pandemii oczywiście, że organizujemy wyjścia klasowe do kina/teatru/muzeów. Co roku proponujemy także młodzieży udział w wyjazdach krajowych i zagranicznych, starając się,  aby były one dostępne finansowo dla jak największej grupy uczniów.

Drzwi otwarte odbędą się w sobotę 17 kwietnia w godzinach 10:00 – 12:00.
Uczniów klas VIII (ale nie tylko) zapraszamy do naszej wirtualnej szkoły – w grze Minecraft.

Dla wszystkich zainteresowanych nauką w XV LO im. prof. Wiktora Degi oraz ich opiekunów przygotowaliśmy możliwość kontaktu z nami na dwóch platformach:
– na komunikatorze Discord będzie można zadawać pytania nauczycielom przedmiotowym na wszelkie tematy związane z nauką w naszej szkole.
– na platformie komunikacyjnej Zoom nauczyciele wraz z uczniami przedstawią profile klas pierwszych przewidziane na kolejny rok szkolny w naszej szkole oraz procedury związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Wszystkie linki i adresy serwerów zostaną podane na chwilę przed wydarzeniem na stronie szkoły.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją naszej szkoły, dostępną pod linkiem: Zwiedzanie szkoły

O Drzwiach Otwartych w szkołach w czasie pandemii koronawirusa – tvn24

17 kwietnia 2021

10:00 – 12:00

on-line

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content