Dzień Edukacji Narodowej 2019

Nie przedłużajmy więc i przejdźmy do nominacji w tegorocznej uroczystości Koziołków – Matołków….
Tak właśnie brzmiały pierwsze słowa rozpoczynające jedno z najważniejszych wydarzeń mających miejsce w naszej szkole. Jak wiemy, koncepcja corocznej Gali musiała ulec zmianie ze względu na reformę oświaty, jednak nie oznacza to, że nasza szkolna tradycja ucierpiała w jakikolwiek sposób.
Klasa 2a oraz 2c dołożyły wszelkich starań, aby dorównać poziomem i atrakcyjnością eventu poprzednim rocznikom. Impreza rozpoczęła się od prezentacji w poszczególnych salach prowadzonych przez wyznaczone pary z wyżej wymienionych klas. Na samym początku uroczystości prowadzący przywitali nauczycieli życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz podziękowali za zaangażowanie i nieustannie okazywane nam wsparcie. Nie możemy również zapomnieć o uczniach naszej szkoły! Wielu z nich otrzymało nominacje w różnych ciekawych kategoriach, których nazwy i oprawa graficzna wywoływały często śmiech i głośne oklaski. Uczniowie odpowiedzialni za
przeprowadzenie gali starali się nieustannie zabawiać odbiorców oraz zaciekawiać ich przedstawianą prezentacją. Gdy uroczystość dobiegła końca, zwycięzcy zostali zaproszeni do auli na drugą część imprezy, którą było wręczenie nagród. Uczniowie oraz nauczyciele odbierali dyplomy i prezenty w zwycięskich kategoriach lekko onieśmieleni, aczkolwiek bardzo zadowoleni z przyznanego im wyróżnienia. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zostali nominowani w dziewięciu różnych kategoriach. W tym roku ich propozycje wyglądały następująco :
DLA NAUCZYCIELI
1. Gang Świeżaków – zwyciężył p. Piotr Goździewicz
2. Ciocia Dobra Rada – zwyciężyła p. Danuta Kosztyła
3. Strachy Na Lachy – zwyciężyła p. Grażyna Lach
4. Atomówki – zwyciężyła p. Emilia Sander
5. Basy z głębi klasy – zwyciężyła p. Katarzyna Bajerska
6. Słoiki – zwyciężył p. Mariusz Zygmunt
7. Gaduła – zwyciężyła p. Aneta Pluta
8. Koneser Sztuki – zwyciężyła p. Ludmiła Śliwieńska
9. EKO – Ludek – zwyciężyła p. Anna Celmer – Klimek
DLA UCZNIÓW
1. Wieża Eiffla – zwyciężył Jerzy Stachowski
2. Posejdon w toalecie – zwyciężył Aleksander Słomiński
3. Inspektor Gadżet – zwyciężyła Wiktoria Krauze
4. Witaminka – zwyciężyła Julia Borysowska
5. Ostre cięcie – zwyciężył Jakub Pietrzyk
6. Olimpijczyk – zwyciężyła Kalina Urbaniak
7. Smakosz kawy – zwyciężyła Karolina Lehmann
8. Top Model – zwyciężył Julian Baranowski
9. Tańczący z nutami – zwyciężył Mateusz Kurkiewicz

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content