Dzień Edukacji Narodowej 2022

W tym roku, w piątek 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, udało nam się po rocznej przewie powrócić do naszej ukochanej tradycji i ponownie zorganizować galę Koziołki Matołki. Uroczystość miała swój podtytuł – „Homecoming” -nawiązujący zarówno do naszego powrotu do szkoły po nauczaniu zdalnym, jak i do motywu przewodniego, którym byli superbohaterowie.
Nie mając okazji wcześniej uczestniczyć w obchodach szkolnego zwyczaju, drugoklasiści mieli szczególnie trudne zadanie. Zdecydowali się jednak na połączenie rozwiązań z poprzednich lat z nutką nowości, gdyż oprócz klasycznych już kategorii nagród, w których nominowani byli członkowie naszej społeczności, w ramach upominku dla zwycięzców podjęli się stworzenia ich portretów w roli znanych superbohaterów, co wymagało współpracy utalentowanych osób z wielu klas.
Tego dnia najpierw spotkaliśmy się w salach, by obejrzeć specjalnie zmontowany na tę okazję film, w którym, wcielając się w role prezenterek, Joanna Nowacka z klasy 2B oraz Nina Świderska z klasy 2A, przedstawiły nam wszystkie kategorie, osoby w nich nominowane oraz zwycięzców. Następnie klasy miały okazję wykazać się wiedzą na temat naszej szkoły w quzie składającym się z pytań, na które nawet najstarsi stażem nauczyciele odpowiadali z nutką niepewności.
Po obejrzeniu filmu i wypełnieniu quizu wszyscy nauczyciele, nominowani, zwycięzcy oraz reprezentanci klas zostali zaproszeni do auli, gdzie znane już im z filmu prezenterki przywitały ich na oficjalnym wręczeniu nagród, podczas którego oprócz otrzymania swojego portretu, zwycięzcy mieli okazję odpowiedzieć na kilka pytań związanych z ich kategorią.

W auli można było usłyszeć na zmianę oklaski i wiwaty oraz śmiechy wywołane odpowiedziami zwycięzców, co nadało całemu wydarzeniu ciepły klimat i naładowało zgromadzonych pozytywną energią.

Ogromne podziękowania za wysiłek związany z organizacją otrzymują:
Joanna Nowacka z klasy 2B i Nina Świderska z klasy 2A
Za długie godziny pracy spędzone na nagrywaniu filmu oraz przygotowaniu wystąpienia w auli.

Matylda Paszek z klasy 2B
Za ogromną pomoc w zdobyciu i edycji zdjęć osób nominowanych.

Maja Majchrzak z klasy 2B, Marianna Szubin z klasy 2B, Aleksandra Zdybał z klasy 4D, Aleksandra Łopińska z klasy 2D, Bartosz Mazur z klasy 2C
Za wkład pracy włożony w wykonanie portretów dla zwycięzców.

Agata Maizner z klasy 3A, Gracjan Peil z klasy 3A, Artur Grześkowiak z klasy 3A
Za wsparcie techniczne i obsługę sprzętu w auli podczas prób oraz wydarzenia.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content