Dzień Edukacji Narodowej – Gala „Koziołki-Matołki”

W ubiegły piątek (trzynastego!) w szkole  tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, organizując „Koziołki-Matołki”. W związku z tym, że tegoroczną galę przygotowywała klasa humanistyczno-prawnicza, uroczystość przebiegała pod hasłem  LITERACKIE KOZIOŁKI-MATOŁKI. Uznaliśmy, że bohaterowie lektur szkolnych stanowią swego rodzaju uniwersalne typy ludzkie, które doskonale odzwierciedlają charaktery naszych kochanych nauczycieli i nie mniej kochanych kolegów oraz koleżanek. Mając to na uwadze stworzyliśmy prywatną piętnastkową galerię postaci literackich. Jako organizatorzy na drodze wielogodzinnych dyskusji ustaliliśmy  kategorie i nominowaliśmy do nich tych, którzy naszym zdaniem spełniają kryteria. Potem każda klasa poprzez swoich przedstawicieli głosowała na swoich faworytów.

W gronie nauczycieli przyznaliśmy nagrody w kategoriach:

 • Wielki Brat (wszystko widzi, wszystko wie…)
 • Ksiądz Robak (bohater dynamiczny – z groźnego belfra zmienia się z czasem w ulubieńca młodzieży)
 • Latarnik (do pracy podróżuje jak Skawiński u Sienkiewicza)
 • Hamlet (ma tendencję do filozofowania i kontemplacji)
 • Scrooge (szczędzi młodzieży pozytywnych ocen)
 • Telimena (piękna i budząca respekt swą erudycją dama)
 • Dr Rieux (wali się, pali, dżuma szaleje, a on(a) trwa na stanowisku i służy swą pomocą)
 • Wokulski (romantyk i scjentysta w jednym)
 • Maciej Boryna (najlepszy gospodarz wśród dyrektorów i dyrektor wśród gospodarzy)
 • Keating (po prostu Perfect Teacher)

Z kolei wśród uczniów Matołki otrzymali:

 • Zosia z II cz. Dziadów (żyje pomiędzy ziemią a niebem)
 • Izabela Łęcka (piękna panna, która zachwyci niejednego przedstawiciela płci męskiej)
 • Pan Tadeusz (młodzieniec niekoniecznie stały w uczuciach)
 • Ananiasz (najlepszy uczeń w klasie)
 • Józef Papkin (klasowy gaduła, wesołek i dowcipniś)
 • Mały Książę (zadaje mnóstwo pytań, ale nie odpowiada na żadne)
 • Antygona (mistrzyni buntowania się przeciw regułom)
 • Zagłoba (prawda jest dla niego wartością względną, a zamiast ciężkiej pracy wybiera fortele)
 • Zuta Młodziakówna (jej atrybuty to wysportowanie, dbałość o dobrą formę fizyczną i aktywność)
 • Śpiąca Królewna (nietrudno się domyślić, że śpi na każdej lekcji).

Jak pisała Noblistka: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”  Mamy nadzieję, że tegoroczne „Koziołki-Matołki” dały członkom społeczności szkolnej choć trochę radości i dzięki temu 13 października 2023 trafi na półkę z miłymi wspomnieniami w naszych prywatnych bibliotekach.

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości, którą w tym roku przygotowała klasa 2a wraz z wychowawczynią – p. Ludmiłą Śliwieńską.

KONIEC I BOMBA…
…A KTO CZYTAŁ, TEN TRĄBA!

Miłego Dnia Edukacji Narodowej!

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content