Dzień Edukacji Narodowej

Ach, co to było za święto! Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej wzorem poprzedniego roku udało się przeprowadzić jedną z najciekawszych uroczystości w tradycji naszej szkoły, która w tym roku odbyła się pod nazwą: KOZIOŁKI-MATOŁKI NA OLIMPIE.

Jednak już przed 14 października organizatorzy (kl. IIA_P oraz kl. IIA_G wraz ze swoimi wychowawczyniami) skrupulatnie przygotowywali każdy szczegół uroczystości. Zaczęło się od stworzenia listy tegorocznych kategorii i przypasowania do nich nominacji (zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród uczniów). Następnie przeszkoleni fotografowie wykonali stosowne zdjęcia, by kolejne osoby mogły zająć się tworzeniem gustownej prezentacji (dziękujemy naszemu drogiemu maturzyście, Arkowi Molendzie). Organizatorzy zadbali także o to, aby na wybranej grupie badawczej przeprowadzić ankietę – to ona pozwoliła wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

I tak oto 14 października mogliśmy wszyscy po raz kolejny przeżywać Koziołki-Matołki: najpierw w salach, w których prezentację przedstawili konferansjerzy, następnie w auli w nieco mniejszym składzie, ale w jakże miłej i radosnej atmosferze. W trakcie rozdania nagród (w tym roku gustowne kubki z logo uroczystości) prowadzący galę każdemu nagrodzonemu oddawali głos, aby nagrodzeni mieli sposobność podzielenia się wrażeniami z otrzymanej nagrody. Żałujemy ogromnie, że nie wszystkim zwycięzcom udało się być z nami w trakcie ceremonii.

Całość wzbogacona została przepiękną muzyką i śpiewem naszych szkolnych artystek:

Gabrieli Molaty, Patrycji Płokarz i Wiktorii Paluszek.

Nie da się ukryć, że słuchających urzekł również zgrany team prowadzących całą uroczystość (Wiktoria Soroczyńska i Maciej Smoczyk)

Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich czytających te słowa do naszej szkolnej galerii, którą dzięki uprzejmości pana wicedyrektora możemy oglądać w tak bogatej odsłonie.

Organizatorzy

  1. IIA_P i kl. IIA_G

wraz z p. Anetą Plutą i p. Ludmiłą Śliwieńską

Organizatorzy bardzo dziękują uczniom Mateuszowi Szulcowi i Janowi Orlińskiemu za działalność techniczną, p. Bar i p. wicedyrektorowi za pomoc ze sprzętem w auli, Mai Dąbrowskiej za opracowanie dekoracji, wszystkim życzliwym za gotowość do pomocy i wsparcie dobrym słowem.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content