Dzień Niepodległości 2021

10 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyły się obchody związane z  Dniem Niepodległości. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w trzech konkurencjach, których organizacją zajęliśmy się my, czyli klasa 3A_P o profilu humanistyczno – prawniczym.
Świętowanie zaczęliśmy od zaśpiewania hymnu narodowego o godzinie 11:11 (w salach lekcyjnych).
Wszystkie konkurencje były jednocześnie rywalizacją międzyklasową w zdobyciu jak największej liczby punktów w ramach Ligii Piętnastki.

Zapraszamy do lektury artykułu. Pozdrawiamy serdecznie, kl. 3A_P

KREATYWNA FLAGA POLSKI
O pierwszy konkursie uczniowie dowiedzieli się już tydzień wcześniej – za zadanie mieli stworzenie Kreatywnej Flagi Polski. Technika wykonania była dowolna, a przy ocenianiu jury brało pod uwagę: zgodność z duchem święta narodowego, wykorzystanie profilu klasy, kreatywność wykonania i estetykę pracy. Najwyższą liczbę punktów od pięcioosobowego jury otrzymała kl. 3B_P, której serdecznie gratulujemy! Musimy od razu dodać, że na słowa uznania zasługuje wiele innych klas, gdyż pomysłowość naszych uczniów jest naprawdę ogromna. Poniżej prezentujemy wyniki.

I miejsce
108 pkt na 120 możliwych do zdobycia
3F_G

II miejsce
106 pkt na 120 możliwych do zdobycia
3B_P

III miejsce
105 pkt na 120 możliwych do zdobycia
1B

IV miejsce
103 pkt na 120 możliwych do zdobycia
2C

V miejsce
101 pkt na 120 możliwych do zdobycia
3A_G

Prace powyżej 80 pkt

klasa 3F_G 1B 3B_P 2C 3A_G 1A 1C 2B 2D 3D_P 2A 3C_P 3E_P 3E_G 3B_G
punkty do Ligii 40 39 39 38 37 30 30 30 30 30 25 25 20 20 15

QUIZ HISTORYCZNY
W drugim zadaniu uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą historyczną. Stworzyliśmy bowiem quiz w formie online. Ku naszemu zaskoczeniu uzyskanie wyniku 100% okazało się nie lada wyzwaniem, niemniej kilka klas stanęło w tej konkurencji na najwyższym podium! A są to klasy: 3F_G, 2C, 3C_G, 3E_G i 1B. Bezbłędność w najlepszym wydaniu! Gratulujemy.

klasa 3F_G 2C 3C_G 3E_G 1B 2D 3B_G 2A 3D_P 1C 3D_G 3A_G 3C_P 2B 1A 3B_P 1D 3E_P
punkty w Lidze Piętnastki 40 40 40 40 40 35 35 35 30 25 25 20 20 15 15 15 15 10

ROZETY
Trzeci konkurs, jednocześnie ostatni i najłatwiejszy w wykonaniu, polegał na przypięciu symbolicznej rozety w przeddzień 11 listopada, co zweryfikowali uczniowie naszej klasy, którzy na jednej z lekcji przeszli po wszystkich salach, aby zarejestrować liczbę osób w barwach biało-czerwonych. Tu wygrały klasy, które zorganizowały się w całości. Serdecznie gratulujemy!

1B 1C 2C 2D 3E_G 3F_G 3B_P 3C_P 1A 3A_G 3C_G 3D_P 2A 3D_G 1D 3B_G 2B 3E_P
100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 94% 90% 80% 76% 73% 71% 67% 55% 47% 30% 0%
20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 19 pkt 18 pkt 18 pkt 16 pkt 15 pkt 14 pkt 14 pkt 13 pkt 11 pkt 9 pkt 6 pkt  0 pkt

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content