FAŁSZYWI PRZYJACIELE, czyli o słowach problematycznych…

Dobra znajomość języka ojczystego jest tak naprawdę podstawą wielu sukcesów, m.in. na polu zawodowym. Pomaga w budowaniu relacji z osobami, które warto znać. Należy pamiętać, że język jest naszą wizytówką i dzięki niemu możemy zaskarbić sobie przychylność wielu wybitnych tego świata, m.in. przedstawicieli biznesu, kultury, sztuki, nauki oraz polityki.
A takie znajomości warto zawiązywać.
Dzięki poprawności językowej, bogactwu leksykalnym i frazeologicznym, rośniemy w oczach drugiego człowieka. Dobrze zredagowane CV może znacząco się przyczynić do zdobycia wymarzonej pracy. Lecz na to składa się również rozmowa kwalifikacyjna, dlatego chciałbym Was przestrzec przed słowami, które bardzo często są stosowane błędnie.

DOKŁADNIE ≠ WŁAŚNIE

Na pierwszy ogień wezmę mój ulubiony wyraz – „dokładnie”.  Powszechnie stosowany w funkcji wykrzyknika do wyrażenia zgody z rozmówcą lub podkreślenia prawdziwości jego słów, np. „Czy to Pan jest tym słynnym profesorem Miodkiem?” – „Dokładnie!”.
Tymczasem „dokładnie” oznacza bacznie, precyzyjnie, starannie. Używanie wyrazu w podobny sposób, jak w powyższym przykładzie, jest błędne.
Jeżeli chcemy się z kimś zgodzić możemy powiedzieć „otóż to”, „właśnie”, „zgodzę się/zgadzam się”, „naturalnie”, „istotnie”, „nie inaczej”, „a jakże” albo „racja”. Wariantów jest wiele! Do wyboru, do koloru. Byleby nie popełnić błędu frazeologicznego!

ATENCJA ≠ UWAGA

Jest to przykład, tzw. neosemantyzacji, czyli nadania słowu od dawna występującemu w języku nowej definicji pod wpływem jego odpowiednika w języku obcym, w tym przypadku – angielskim.
Oczywistością jest, że upodobaliśmy sobie to jakże mądrze brzmiące słowo. Jeżeli miałbym wskazać najbardziej nadużywane wyrazy „atencja” zaraz przy „masakrze”, „dokładnie” i „ciężko” znalazłaby się w czołówce.  Cieszycie się atencją? To wspaniale! Bo to znaczy, że ktoś Was darzy wielkim szacunkiem, a nie jak pewnie myśleliście – uwagą.

OPORTUNISTA ≠ ktoś, kto potrafi wykorzystać nadarzające się okazje

Także „oportunista” może nam się kojarzyć z angielskim, podobnie brzmiącym, słowem – „opportunity”. Ów wyraz znaczy tyle, co „możliwość”, „okazja”, jednakże w polszczyźnie funkcjonuje jako określenie pejoratywne, nazywającym osobę bierną, która nie ma kręgosłupa moralnego i przystosowuje się do okoliczności dla doraźnych osobistych korzyści. Wniosek z tego taki, że jeżeli, ktoś Was nazwie oportunistą nie jest to komplement.

REPREZENTATYWNY ≠ REPREZENTACYJNY

Reprezentatywny to typowy dla kogoś lub czegoś, stanowiący dobry przykład, charakterystyczny dla pewnej grupy, np.
Reprezentatywnym poetą epoki romantyzmu jest Adam Mickiewicz.
Natomiast reprezentacyjny to nadający się do reprezentacji, okazale się prezentujący, wykwintny, taki, którego się nie powstydzimy.
Reprezentacyjny może być np. strój, wygląd, fundusz, napastnik czy przedstawiciel.

PRETENSJONALNY ≠ mający PRETENSJE

„Pretensjonalny” to innymi słowy „nienaturalny”, „w złym guście”, „zmanierowany”.
Toteż nie możemy użyć owego słowa, jako określenia człowieka, który ma pretensje.

BYNAJMNIEJ ≠ PRZYNAJMNIEJ

Bynajmniej to partykuła przecząca, znaczy tyle co „ani trochę”, „wcale”. Najczęściej używana jest w zestawieniu z przeczeniem, np.
*Bynajmniej nie uważam się za eksperta językowego, ale studia polonistyczne wiele mi dały!
*A: Źle się dziś czujesz? B: Bynajmniej, czuję się jak nowo narodzony!
O tym, jak nie stosować słowa „bynajmniej” śpiewająco opowiedział Wojciech Młynarski.
Przynajmniej to partykuła podkreślająca, że to, o czym mówimy jest wymaganym minimum, np.
*Przynajmniej raz moglibyście przeczytać jeden z moich wpisów na szkolnym blogu!
*Mało kto jednak potrafi sobie wyobrazić, że wieszcz mógł być również normalnym, zdrowym – przynajmniej na umyśle – mężczyzną.

RESENTYMENT ≠ REWIZYTA, POWTÓRNY SENTYMENT

Resentyment nie jest ‘odradzaniem się sympatii do kogoś, ponownym obdarowaniem kogoś zaufaniem, a może nawet uczuciem’. Otóż „resentyment” jest czymś zupełnie odwrotnym. To synonim ‘żalu, urazy, którą czujemy, gdy przypomnimy sobie wyrządzone nam krzywdy czy przykrości’.

DEDYKOWAĆ

Często słyszymy, że ktoś dedykuje rozwiązanie jakiemuś problemowi, kosmetyki są dedykowane danej grupie wiekowej, pewna osoba jest dedykowana do kontaktu ze gościem spotkania itd. Musimy mieć tę świadomość, że dedykować możemy komuś książkę, obraz czy inne dzieło sztuki. I to wszystko.
Często błędnie stosuje się owo słowo zamiast zupełnie wystarczającego „przeznaczać”.

KOLABORACJA ≠ DOWOLNA WSPÓŁPRACA

„Kolaboracja” jest XIX-wiecznym zapożyczeniem z łaciny poprzez niemiecki bądź francuski (ko – przedrostek oznaczający „razem, wspólnie” + laborare – „pracować”), notowanym w dawnych słownikach rzeczywiście w neutralnym znaczeniu ‘współpraca’.
Niektórzy chcieliby najwidoczniej w ten sposób stosować to słowo i dziś. Stąd „kolaboracje” muzyczne polskich raperów z zagranicznymi
czy jednej marki z drugą itd. Niestety, podczas drugiej wojny światowej słowo zawęziło swoje znaczenie. Mianem kolaboranta nazywano wtedy zdrajcę, człowieka, który współpracował z okupantem.
Dziś użycie tego słowa w jego dawnym znaczeniu może spowodować, że tekst zostanie opacznie zrozumiany, zaś autor narazi się na śmieszność.
„Kolaboracja” ma więc współcześnie jedynie wydźwięk negatywny, oznacza współpracę, tyle że z wrogiem.

OSŁAWIONY, SŁAWETNY ≠ SŁAWNY

Jak podaje Wielki Słownik Języka Polskiego, tworzony w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „osławiony” to
taki, który słynie z czegoś złego lub skandalicznego. Możemy użyć tego słowa, gdy mówimy, np. o gangu, zbrodniarzu, ustawie, więzieniu, kolaborancie. Ze słowem „sławetny” jest podobnie. Słownik pod red. W. Doroszewskiego podaje, że to taki, o którym zbyt dużo się mówi.
Można by błędnie stwierdzić, że są to słowa, których można używać wymiennie. W mojej ocenie pierwszy wyraz niesie za sobą większy ładunek emocjonalny.

SŁAWNY ≠ SŁYNNY

Początkowo „sławny” znaczył „mówić o kimś, powodować, że o kimś się słyszy”. A „słynąć” od którego wywodzi się „słynny” znaczył „dać się słyszeć, rozbrzmiewać”. Jeśli chodzi o zasadę ich użycia to oba mogą być określeniami człowieka, a więc Bonaparte może być i słynny, i sławny, z nazwami innymi niż osobowe raczej powinien łączyć się tylko – „słynny”. Zatem powiemy o słynnych rzeczach, zwierzętach, obrazach.

Mario Kiliński

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content