Filozofia jako źródło inspiracji literackich

Alan Waligórski

Nurty kulturowe rozwijane podczas życia autorów tekstów literackich naturalnie mają duży wpływ na treść tworzonych dzieł, ingerując w sposób postrzegania przez pisarza ludzi, emocji, zjawisk socjologicznych, a może i świata jako całokształtu. Szczególnie intrygujące wydaje się zagadnienie wpływu filozofii na te aspekty twórczości, gdyż w każdej epoce literackiej od zarania
dziejów dopatrzyć można się konotacji między nią a sposobem kreacji fikcyjnych światów. Widać to szczególnie dobrze, gdy przyjrzymy się epoce romantyzmu, podczas której w lwiej części utworów koncepcja intuicjonistyczna stanowi niemalże trzon fabularny dla akcji. Postawienie sfery uczuć i intuicji na równi, a nawet wyżej od tego, co obserwowalne okiem i możliwe do zbadania, stało się podstawą kreacji choćby tytułowego bohatera ,,Cierpień młodego Wertera” Goethego. Młody mężczyzna pochłonięty doszczętnie karkołomną miłością do zaręczonej już z kim innym kobiety nie skupia się realnie na niczym poza uczuciem. Nawet próba ucieczki od cierpienia poprzez rozwój kariery zawodowej kończy się fiaskiem, gdy tęsknota za Lottą bierze górę. Tego typu protagonista stoi w bezpośredniej opozycji do koncepcji promowanych w poprzedzającej romantyzm epoce oświecenia, która przecież tak wielkim kultem otaczała wiedzę i postęp. Tym samym Werter stanowi produkt czasów, w których tworzył Goethe i myślę, że niemożliwym jest podważyć wpływ tamtejszej filozofii na jego postać.
Podobnie motywy zaobserwować można u Konrada z trzeciej części ,,Dziadów” Adama Mickiewicza. Co prawda obiektem fiksacji bohatera nie jest tu kobieta, a ojczyzna, lecz u podstaw koncepcja jest bliźniacza. Metafizyczne, silne odczucie całkowicie przesłania rzeczywistość bohatera, zmieniając zupełnie jego sposób myślenia i postępowania, co idealnie wpisuje się w założenia koncepcji intuicjonistycznej, raz jeszcze nie pozostawiając miejsca na polemikę w kwestii zbieżności procesu myślowego Mickiewicza z innymi wielkimi twórcami epoki.
Kontrastujące przykłady nietrudno znaleźć już na pograniczu romantyzmu i pozytywizmu. Stanisław Wokulski, główny bohater ,,Lalki” Bolesława Prusa jest postacią o tyle ciekawą, iż na jego
przykładzie niezwykle jasno widać starcie dwóch, zupełnie odmiennych koncepcji. Z jednej strony, tak jak poprzedni dwaj panowie czuje on niezwykle silne poczucie potrzeby pogoni za intuicyjną ambicją (związek z Izabelą Łęcką), jednocześnie natomiast widać u niego cechy charakterystyczne dla dei pozytywistycznej. Sympatia dla klasy robotniczej, chęć pomocy jej przedstawicielom w osiąganiu niezależności finansowej czy fascynacja postępem zaobserwowanym w Paryżu tworzą ciekawy kontrast w charakterze mężczyzny, obrazując przy tym dobrze zwrot w sposobie rozumowania, jaki zachodzi na granicy tych dwóch epok. Świat metafizyczny ustępuje raz jeszcze miejsca nauce i rozwojowi, jako główne źródło obserwacji artystycznych i tym samym fundament, na którym opierana jest kultura.
Innym dziełem z epoki, w którym czarno na białym widać relację między filozofią, a kreacją bohatera jest ,,Opowieść Wigilijna” Charlesa Dickensa. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że Ebenezer
Scrooge jako postać jest bezpośrednim ciosem w zakładające skrajny indywidualizm podejście poprzedniej epoki. Scrooge żyjący w odosobnieniu, realizujący nieuzasadnioną logicznie rządzę nieskończonego pomnażania majątku jest przedstawiony jako dogłębnie smutny, wyniszczony człowiek. Sytuacja odwraca się jednak, gdy po interwencji duchów spogląda on na sytuację bardziej trzeźwym okiem, w efekcie zmieniając swoje nastawienie do ludzi i świata. Ebenezer staje się hojnym człowiekiem, aktywnie wspierającym rozwój swojego otoczenia, co Dickens przedstawia jako zmianę kluczową dla poprawy jego sytuacji mentalnej, pozwalającą mu osiągnąć szczęście. Podobnie jak u Wokulskiego, widać tu dużą przychylność wobec idei pracy organicznej.
Jak widać, koncepcje filozoficzne rozwijane w danym okresie drastycznie zmieniają treść powstających utworów literackich, pozwalają na obrazowanie punktów widzenia skupiających się na
zupełnie innych aspektach życia, gdzie indziej upatrujących szczęścia i spełnienia, co jest przecież olejem napędowym każdej pracy, w tym artystyczno-literackiej.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content