Finał akcji Szlachetna Paczka 2017

Pani Barbara (36 l.) jest kobietą, która samotnie wychowuje dwie wspaniałe córki: Olę (5 l.) i Aurelię (8 l.). Opiekuje się też bratem Andrzejem (37 l.), który od urodzenia jest niepełnosprawny intelektualnie oraz tatą Tadeuszem (65 l.), zmagającym się z porażeniem połowiczym i problemami reumatologicznymi. Przyczyną trudnej sytuacji rodziny jest samotne macierzyństwo oraz niedawna śmierć mamy Pani Barbary, która pomagała córce w opiece nad członkami rodziny, ale też pozostawiła córce do spłacenia swój kredyt. Ponadto, rodzina mieszka w domu, nadającym się do całkowitego remontu. Kredyty, zaciągnięte na częściowe naprawy oraz na życie codzienne pochłaniają znaczną część pozyskiwanych pieniędzy z zasiłków i z rent obu Panów, które wraz z wynagrodzeniem Pani Barbary wynoszą 5850 zł. Wydatki wraz z kosztem utrzymania domu i lekami to 3420 zł. Miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi 366 zł. Pani Barbara, pomimo przeciwności losu pracuje na pełen etat. Z całych sił próbuje zapewnić rodzinie normalny byt. Oprócz tego, stara się bardzo dużo czasu spędzać z dziećmi, z których jest bardzo dumna. Każdego dnia zmaga się z mnóstwem trudności, a jednak jest kobietą bardzo silną i pełną wiary w polepszenie sytuacji. Rodzina jako najpotrzebniejszą rzecz wymieniła opał, ponieważ niedocieplony dom bardzo trudno ogrzać. Żywność pozwoli na oszczędności, które przydadzą się przy remoncie domu, a wymiana niedawno zepsutego telewizora dla niepełnosprawnego Pana Andrzeja pomoże przywrócić jego dotychczasową codzienność, gdyż nie jest na tyle samodzielny, żeby choćby wyjść z domu, a przecież pani Barbara większość dnia spędza w pracy.

Kiedy wraz z Kasią Grudzień przeczytałyśmy  opis tej rodziny postanowiłyśmy, że właśnie im spróbujemy pomóc. Nasze szkoły to przecież ponad 400 uczniów, grono pedagogiczne i pozostali pracownicy szkoły. Pomyślałyśmy, że musi nam się udać i spełnić marzenia dzieci, mamy jej chorego brata i ojca. Wyzwanie było duże. Kupienie kilku ton węgla i drewna na opał wiązało się z potrzebą zebrania ponad czterech tysięcy złotych, a przecież poza tym trzeba było zebrać żywność, środki czystości, postarać się o kuchenkę gazową, lampy, farby, dywan, koc, poduszkę, zabawki dla dzieci i wypełnić inne artykuły.
W ciągu niecałych dwóch tygodni podziwiałyśmy pełną mobilizację naszych uczniów, ich rodziców, wychowawców klas, nauczycieli. Każdego dnia okazywało się, że to co jeszcze wczoraj było trudne do załatwienia, dzięki życzliwości poszczególnych osób było załatwiane od ręki.  Wzorem ubiegłych lata w wielu klasach zrezygnowano z gwiazdkowych prezentów, a środki na ich zakup przekazano na  Szlachetną Paczkę. Samorząd szkolny zorganizował sprzedaż kartek świątecznych, a wybrane osoby wsparły dodatkowo naszą akcję, przynosząc poszczególne potrzebne produkty żywnościowe lub inne potrzebne wybranej przez nas rodzinie.
Jest 9 grudnia. Od samego rana pojawiła się ciężarówka pod naszą szkołą. Nasz „Weekend cudów” pora zacząć. Wszystkie wcześniej przygotowywane paczki zostały zapakowane. Wtedy tak naprawdę, uświadomiliśmy sobie na dobre, jak dużo udało się zebrać. Niczego nam nie brakowało. Po chwili byliśmy już w drodze do Murowanej Gośliny. W samochodzie z niecierpliwością czekaliśmy na dojechanie do celu.
Zaparkowaliśmy przez domem i wraz z koordynatorem akcji weszliśmy do domu Pani Barbary. Cała rodzina od razu zaangażowała się w przenoszenie paczek. Radość i zaskoczenie całej rodziny było ogromne. Nie mogli się nadziwić widząc wszystkie prezenty. Miło było widzieć radość dziewczynek z zabawek, którymi od razu się zajęły. Po rozmowie z rodziną, chwilach wzruszenia i emocji nadszedł czas na powrót do Poznania. Z rodziną pozostajemy w kontakcie, ponieważ nadal pojawiają się kolejne oferty pomocy.

Dziękujemy wszystkim za olbrzymie zaangażowanie w tegoroczną Szlachetną Paczkę. Po raz piąty udowodniliśmy, że potrafimy działać razem i pomagać innym.

KG, KS

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content