Jakich wartości trzeba bronić zawsze i wszędzie

A gdyby tak współczesny człowiek zszedł do grobu Agamemnona, o czym by myślał?

Po analizie utworu Juliusza Słowackiego zadaliśmy sobie pytania o to, jakich wartości powinni bronić współcześni Polacy i na które miejsca w historii Polski możemy spojrzeć z dumą. Oto nasze przemyślenia.

W naszym kraju trzeba bronić wielu wartości. Bardzo istotna jest rodzina. Obecnie w życiu większości z nas widoczna jest chęć bycia najlepszym, dąży się do upragnionego celu, zapominając czasem o rzeczach bardzo ważnych dla nas, czyli o rodzinie. To wiąże się z inną wartością – poczuciem bezpieczeństwa, którego pragnie każdy. Jest to najważniejsza wartość, dlatego Polacy powinni stać w gotowości do poświęcenia w razie niespodziewanych wydarzeń. Przykładów takiej sytuacji w polskiej historii było wiele, np. powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, I oraz II wojna światowa… Ludziom powinno się wpajać odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za każdą inną osobę i nasz kraj. Nie zapominajmy o szacunku do ojczyzny i jej umiłowaniu. Człowiek, który urodził się w swoim kraju, jest jego obywatelem i powinien być z niego dumny. Podchodźmy poważnie do naszej narodowości, tradycji, kultury oraz języka. Pamiętajmy zawsze o byciu solidarnym.
Oliwia Zyber 2c

Moim zdaniem najważniejszymi wartości, których należy bronić, są miłość oraz zaufanie. Miłość, ponieważ jest ona niezbędna w życiu człowieka i każdy jej choć trochę potrzebuje, a zatem powinniśmy o nią walczyć i zabiegać. Musimy jej nie tylko doświadczać, ale też przede wszystkim umieć ją okazywać. Drugą wartością jest zaufanie, gdyż w dzisiejszych czasach coraz bardziej o nim zapominamy. Wielu ludzi nikogo nie obdarza zaufaniem, szczególnie jeśli chodzi o nowo poznane osoby. Ufanie komuś jest trudne, ale również niezbędne, aby budować jakiekolwiek relacje z drugą osobą.
Miejsca w polskiej historii, na które możemy spojrzeć z dumą, to chociażby czas II wojny światowej, który był niewątpliwie jednym z najtragiczniejszych okresów w historii Polski, a mimo to możemy dumnie spojrzeć na to, w jaki sposób Polacy się zjednoczyli, żeby odzyskać niepodległość. Chociaż były to dla wszystkich Polaków trudne czasy, to dzięki temu, że większość ludności stanęła do walki, aby przezwyciężyć siły wroga, udało się powstrzymać okupanta. Kolejnym przykładem takiego wydarzenia jest podpisanie Konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku. Możemy być z tego dumni dlatego, że był to dokument, który diametralnie zmienił prawo w Polsce, między innymi wprowadził zrównanie przywilejów szlachty i mieszczan, a więc uczynił wiele dobra dla naszego państwa.
Mateusz Przybyłek 2c

Jakich wartości trzeba bronić zawsze i wszędzie?
Odpowiedzi na to pytanie jest wiele i każda jest subiektywna. To tak jakbyś zadał(-a) pytanie, czy wyobrażasz sobie Wigilię bez choinki, rodziny, karpia czy też Kevina. Odpowiedz w głębi serca, a potem zastanów się, skąd taka odpowiedź. Z tradycji, którą przekazują rodzice, dziadkowie i tak dalej… To oni głównie kształtują twoje wartości i kulturę. Z upływem lat sam(-a) kształtujesz własny światopogląd, stajesz się niezależny (-a). W szkole uczą nas historii, przeciętny uczeń nie widzi sensu w np. zapamiętywaniu dat, które w przyszłości i tak zapomni, ale bieg historii ukształtował nas na silny naród. Przez te wszystkie wojny nadzieja, miłość, patriotyzm, poszanowanie drugiego człowieka i tradycji nigdy nie zginęły. Moim zdaniem, skoro Polacy tyle walczyli o niepodległość i owe wartości, nie możemy pozwolić, aby one zniknęły.
Trzeba ich bronić za wszelką cenę, bo to my będziemy kształtować przyszłe pokolenia. Pamiętajmy też o miejscach, które upamiętniają powstania i poświęcenie innych. Z dumą możemy popatrzeć na Gdańsk, który nigdy się nie poddawał, a teraz jest tam jedno z najnowocześniejszych i uznawanych muzeów w Europie o II wojnie światowej.
Julia Borysowska 2c

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content