Kirgistan – igrzyska koczowników

Wykład prowadzony 28 marca br. w auli naszej szkoły przez panią Xenię Starzyńską bardzo przypadł mi do gustu i od samego początku przykuł moją uwagę, a stało się tak za sprawą niecodziennej tematyki, jaka została w nim poruszona.
Całość wykładu skupiała się wokół tzw. World Nomad Games (WNG). Są to swego rodzaju wielkie igrzyska połączone z festiwalem, mające na celu zarówno dobrą zabawę i zdrową rywalizację, jak i podtrzymywanie zwyczajów kulturowych koczowniczych ludów z terenów Bliskiego Wschodu. To wydarzenie miało miejsce w Kirgistanie, co jednak zmieni się już w przyszłym roku, ponieważ kolejne igrzyska zaplanowano w Turcji.
Nasz gość – pani Xenia – brała czynny udział w tej imprezie i jako uczestniczka („atletka”) reprezentująca Polskę we jednej z dyscyplin, i jako reporterka. Dyscyplina, w której specjalizuje się pani Xenia nie jest związana z siłą fizyczną (wbrew nazwie), jest to gra logiczno-strategiczna Toguz Kargool. Od niej zaczęła się cała przygoda z WNG. Pani Xenia poznała bowiem Kirgizkę, która pasjonowała się Toguz Kargool i która zabrała ją do Kirgistanu na wspomniany wyżej festiwal.
Gdy obie panie dotarły już do Czołpon-Aty, miejsca II Światowych Igrzysk Koczowników, zobaczyły setki porozstawianych po całej dolinie jurt, będących jednym z ważniejszych dla kultury koczowniczej elementów. Np. w Kirgistanie organizuje się konkursy na najszybsze rozłożenie jurty (najszybsi zawodnicy ponoć rozkładają jurty w 9 sekund!) lub na najładniejsza jurtę (brzydkie są bardzo niemile widziane).
Kiedy nasza reporterka przechadzała się pomiędzy namiotami, robiąc przy tym zdjęcia, natknęła się na starszego mężczyznę nazywanego przez znajomych „Historykiem”.  Pseudonim ten wziął się od jego ogromnej wiedzy na temat historii Kirgistanu oraz kultury koczowniczej. Pani Xenia bardzo wiele się od niego dowiedziała. M.in. tego, że Kirgizi to naród o dużym przywiązaniu do swej kultury i niepodległości, aktualnie zmaga się on z problemem niezrozumienia między pokoleniami. Młodzi nie interesują się dbaniem o zwyczaje tak bardzo, jak dojrzalsi przedstawiciele społeczeństwa, nie dotyczy to oczywiście całej młodzieży, lecz procent ten jest odczuwalny. Niemniej masa młodych nomadów uprawia tradycyjne sporty takie jak Oodarysz polegający na zrzuceniu przeciwnika z konia albo wspomniany wcześniej Alysk, w którym to Polka zajęła drugie miejsce.
Po zakończeniu festiwalu przyszła pora na spakowanie się i wyruszenie w podróż powrotną. I tutaj pani Xenia dostrzegła kolejną cechę Kirgizów – gościnność. Już w drodze na festiwal i na samym festiwalu „atletki” co chwilę dostawały zaproszenie od kogoś na czaj bądź ofertę noclegu. W drodze powrotnej przenocowały u obcych ludzi, którzy potraktowali je jak członków rodziny.
Po wysłuchaniu opowieści Xeni Starzyńskiej dostrzegam podobieństwa pomiędzy Kirgizami a nami, Polakami. Nie da się nie zauważyć, że i my, i oni jesteśmy skłonni do rywalizacji, lubimy imprezy, a także emanujemy gościnnością.

Arkadiusz Molęda kl. I c

24 marca 2019 roku

Piątkowski Klub Odkrywców i Reporterów zaprasza na spotkanie  z Xenią Starzyńską, która opowie o wyprawie do Kirgistanu ze szczególnym uwzględnieniem III World Nomad Games 2018 (Światowe Igrzyska Koczowników). Xenia Starzyńska i Ania Grebieniow uczestniczyły w tej niezwykłej olimpiadzie reprezentując Polskę w tureckiej odmianie gry logiczno-matematycznej – Mangala, należącej do najstarszego typu gier na świecie.
Podczas Igrzysk rozgrywano zawody w 37 różnych konkurencjach sportowych, w których brało udział około 3000 sportowców z całego świata. Najbardziej spektakularne dyscypliny takie jak na przykład łucznictwo konne, wyścigi chartów, polowanie z ptakami drapieżnymi (orły i sokoły) czy zapasy na koniach rozgrywano w stepie.
O wyprawie i niezwykłych sportowych zmaganiach X. Starzyńska opowie w czwartek, 28 marca o godz. 17.00 w auli XV LO na Os. Bolesława Chrobrego 107. Wszystkich miłośników przygód i podróży serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content