Klasa 3ep w Warszawie – Piknik pod wiszącą skałą

W piękne październikowe dni (28-29) uczniowie klasy III ep o profilu medialno-kulturowym wybrali się z wychowawczynią na wycieczkę do Warszawy. Głównym celem naszego wyjazdu był znakomity spektakl „Piknik pod wiszącą skałą” w Teatrze Narodowym. Cudowna pogoda sprzyjała spacerom po stolicy, głównie po Starym Mieście. Wyjazd był bardzo bardzo udany.

Recenzja Jagody Kamińskiej

Groza, zagadka, piękne kostiumy i barwne efekty. To wszystko można znaleźć w sztuce teatralnej pt. „Piknik pod wisząca skałą” w  reżyserii Leny Frankiewicz na podstawie książki o tym samym tytule. Czas zatrzymuje się i zabiera nas do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, zarzucając nas pytaniami, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Przedstawienie od początku trzyma w napięciu i nawet po wyjściu z teatru zostawia z głową pełną tłoczących się myśli. Zagłębiamy się w zawikłaną tajemnice pikniku pod wisząca skałą, na którym wszystko zdaje się być na opak, a prawda nigdy nie jest w pełni odkryta. Przez wiele nieoczekiwanych, surrealistycznych sytuacji, nigdy nie jesteśmy do końca pewni, czy to co się dzieje, jest tylko częścią pokręconego snu, czy czymś prostym do wytłumaczenia, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ten świat tajemnicy i zawikłanych historii tworzą pierwszoligowi polscy aktorzy – od Ewy Wiśniewskiej, przez Oskara Hamerskiego po Małgorzatę Kożuchowską. Barwne, piękne stroje kryją płytkie postacie bez głębi, przesycone stereotypami i prostymi tropami. Do tego dochodzi cała, tak zwana „otoczka”. Wszelkie efekty, scenografia, oraz nagłe zmiany całej koncepcji, choć są dopracowane i dodają uroku, jednak wprowadzają chaos, i poczucie przerostu formy nad treścią. Wiele wątków jest niedokończonych, lub dodanych zupełnie bez powodu, bez wpływu na fabułę. Po trzech godzinach spektaklu nadchodzi bardzo rozczarowujące zakończenie, które zaburza jego koncepcje, burzy jego magię i urok – jakby było dodane na siłę. Ogółem, żeby nadążyć za ciągłymi zmianami i zwrotami akcji oraz zrozumieć całokształt sztuki trzeba się mocno wysilić, lecz jeśli damy sobie szansę i po prostu obejrzymy spektakl, bez prób wpisania go w ramy normalności, okazuje się, że jest to niesamowicie ciekawa, pełna interpretacji i smaczków niedostrzegalnych na pierwszy rzut oka, sztuka.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content