Jesienne spotkanie z Maciejem Fiszerem w Klubie Odkrywców i Reporterów

Na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu Klubu Odkrywców i Reporterów gościł Maciej Fiszer, miłośnik przyrody, którego od 20 lat pochłania fotografowanie natury, a miłość do fotografii jest silniejsza, jak sam twierdzi, od miłości do żony.
Nasz gość wykonuje fotografie na diapozytywach, w technice analogowej. Opowiadał nam, jak pracuje ze zwierzętami oraz o swoich przeżyciach z tym związanych. Kiedyś przez przypadek odkrył, że muzyka może wpłynąć na zachowanie stada w chlewie. Postanowił to wykorzystać w pracy, puszczając świniom muzykę klasyczną. To pozwoliło na zmniejszenie dystansu między nim a zwierzętami, które w końcu zaczęły go całkowicie ignorować tak, że mógł uzyskać upragniony efekt – stworzyć album zawierający setki zdjęć trzody chlewnej. 
Pan Maciej opowiedział nam o swojej książce (pierwszej na świecie – jak podkreślił – tego typu książce o świniach). Aby ją wydać, musiał odbyć aż 260 rozmów telefonicznych z potencjalnymi sponsorami. Było to o tyle trudne, że niektóre firmy i instytucje chciały wykorzystać jego album do swoich celów. Nasz gość stworzył jednak coś swojego i nie chciał, aby efekt jego ciężkiej pracy trafił tylko do jednej tylko grupy odbiorców. W końcu udało się opracować zupełnie autorski projekt z neutralnym naukowym tekstem, co zadowoliło artystę. Ośmielony sukcesem Maciej Fiszer wydał także album o krowach, teraz myśli o domknięciu tryptyku i stworzeniu pracy o drobiu.
Oprócz zwierząt hodowlanych Maciej Fiszer fotografuje przyrodę – Puszczę Notecką, dęby rogalińskie, łąkę. Opowiadał nam, że jest to żmudna praca wymagająca wiele cierpliwości. Niejednokrotnie tygodniami spał on w namiotach i szałasach w lesie, czekając na jedno ujęcie. Jednak warto wytrwać – efekty tych poświęceń mogliśmy obejrzeć podczas kilku pokazów zdjęć. W każdej prezentacji fotografiom towarzyszyła specjalnie dobrana muzyka, artysta dba bowiem o każdy szczegół swych prac, wiedząc, że drobiazgi wzmacniają efekt końcowy.
Na pewno warto było wybrać się do auli w jesienny poniedziałkowy wieczór. Spotkanie z ciekawym, pełnym pasji człowiekiem wzbogaciło nas o nowe doświadczenia. Następne – 29 października.

Szanowni Państwo.
 

Po wakacyjnej przerwie Klub Odkrywców i Reporterów zaprasza na kolejne spotkanie. Tym razem o urokach polskiej dzikiej przyrody opowiadał będzie wybitny poznański fotograf Maciej Fiszer, który z obiektywem w ręku wiele razy wędrował przez chaszcze i ostępy puszcz, lasów, łąk i bagien. Owocem tych wypraw są piękne albumy i fotogramy. Kulisy ich tworzenia odsłoni podczas spotkania w czwartek, 26 września o godz. 17 w auli XV Liceum Ogólnokształcącego na osiedlu Bolesława Chrobrego. Serdecznie zapraszamy.

 
 
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content