Kompetencje miękkie – moja rola w zespole – kl Icg na UE

W środę, 15 stycznia, klasa 1C_G o profilu turystyczno-językowym wzięła udział w warsztatach zatytułowanych „Kompetencje miękkie – moja rola w zespole”, które zostały zorganizowane w ramach patronatu Uniwersytetu Ekonomicznego na terenie uczelni. Celem tych warsztatów była nauka rozpoznawania swoich mocnych stron i naturalnych ról, jakie przyjmujemy współpracując w grupie.
Warsztaty poprowadziła pani doktor Anna Wach, która po słowie wstępu i wprowadzenia do tematu podzieliła uczniów na pięć zespołów po 4-5 osób każdy. Pierwszym zadaniem było nadać zespołowi nazwę i przedstawić się. Następnie każda grupa otrzymała zestaw materiałów, z których należało w ciągu 18 minut ułożyć jak najwyższą wieżę. W skład zestawu wchodziło 20 nitek suchego makaronu spaghetti, 1 metr papierowej taśmy klejącej, 1 metr sznurka oraz 1 pianka typu Marshmallow. Po skonstruowaniu wieży pianka miała być zatknięta na jej czubku, a wieża musiała stabilnie stać przynajmniej na moment mierzenia.
Było to niezmiernie trudne wyzwanie, wszystkie zespoły bardzo poważnie podeszły do wyznaczonego zadania przyjmując różne strategie jego wykonania. Było wiele emocji.
Udało się zbudować wspaniałe konstrukcje, z których najwyższa miała 60 cm.
Nadszedł czas na analizę. Okazało się, że celem zajęć nie było tylko wspólne budowanie wieży, a rozpoznanie i nazwanie ról, jakie uczestnicy przyjmowali podczas wykonywania tego zadania. Po wypełnieniu bardzo szczegółowego kwestionariusza i podsumowaniu jego wyników każdy uczeń otrzymał informację o swojej postawie podczas pracy zespołowej, jaką przyjmuje rolę oraz które zachowania pomagają wspólnie osiągnąć wyznaczony cel, a które to utrudniają. Okazało się również, że każdy może pełnić kilka ról, nie musi to być tylko ta jedna, dominująca. I tak uczniowie dowiedzieli się, kto jest naturalnym liderem, siewcą, człowiekiem akcji, sędzią, człowiekiem grupy, praktycznym organizatorem, człowiekiem kontaktów, perfekcjonistą, czy specjalistą. Co ciekawe, każda z ról jest ważna i potrzebna, ale niewłaściwie pełniona również może stanowić poważną przeszkodę w drodze do sukcesu grupy. Istotne jest poznanie swoich zasobów i takie kierowanie nimi, aby podejmując się działań w grupie przyjąć funkcje, które przyczynią się do wspólnego osiągniecia wyznaczonego celu.
Zajęcia na uniwersytecie były zwieńczeniem półrocznej współpracy patronackiej. Już po feriach klasa rozpocznie kolejną serię wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content