Koncert Wiosenny 2018

XV Liceum Ogólnokształcące im. Wiktora Degi na poznańskim Piątkowie to placówka, dla której jednym z istotniejszych elementów procesu wychowawczego jest tworzenie tradycji szkoły i jej podtrzymywanie. Do takich tradycji należy m.in. organizowany od lat zarówno przez młodzież gimnazjalną, jak i licealną Koncert Wiosenny. Tegoroczny koncert pod hasłem „Coś się kończy, coś się zaczyna” odbył się w auli XV LO w czwartek 7 czerwca o godzinie 18.

Już od 16.30 na szkolnych korytarzach widać było zbierających się organizatorów. Mieli dużo do przygotowania – ostatnie próby, charakteryzacja, makijaż, scenografia, a poza tym loteria fantowa oraz kawiarenka zorganizowane jako imprezy towarzyszące przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 11.
O 18.00 drzwi do szkolnej auli otworzyły się i do uszu zebranych w holu gości doleciały łagodne dźwięki fortepianu, na którym przygrywała uczennica klasy II  gimnazjum Natalia Lis. Po chwili publiczność, która w tym czasie zdążyła zająć miejsca, powitali prowadzący całą imprezę Weronika Kowalewska i Maksymilian Cieśla, zapraszając na scenę licealny zespół rockowy Free Beer w składzie: Lena Starczewska, Michał Janas, Łukasz Skrzypczyński, Damian Żak. Później zaśpiewali jeszcze gimnazjaliści: Gabriela Molata, Bartosz Fintzel, Maja Nowaczyk i Wiktoria Jeske oraz licealistka Anna Bródka. Zatańczyła także uczennica gimnazjum Martyna Jezierska.
Koncerty Wiosenne to nie tylko muzyka. Na scenie zawsze występują młodzi aktorzy, grając w przedstawieniach, do których scenariusze piszą ich koledzy. Tym razem publiczność zobaczyć mogła trzy formy teatralne: skecz „Titanic”, groteskę opowiadającą
o tym, do czego prowadzi palenie oraz realistyczną scenę wspomnieniową „Życie Leny”, w których zagrali uczniowie klas II i III gimnazjum.
Gwoździem programu okazał się taneczny występ gimnazjalistki Małgorzaty Budzińskiej oraz jej turniejowego partnera Kacpra Kasprzyka. Oboje są mistrzami tańca towarzyskiego, a ich pokazy są zawsze ucztą dla oczu publiczności.
Podczas przerwy atrakcją dla wszystkich zgromadzonych – zarówno występujących, jak i oglądających – stały się loteria fantowa i kawiarnia. Zapach upieczonych przez młodzież ciast unosił się ponad holem i docierał aż do szkolnego ogródka, w którym można było nacieszyć się piękną pogodą. Do stoiska z fantami ustawiła się bardzo długa kolejka, a przy rozpakowywaniu paczek śmiechu było co niemiara. Wszyscy mieli nadzieję na wygraną w głównym losowaniu, więc goście kupowali po kilka losów.
Nasze doroczne koncerty są wydarzeniem, na które czeka cała społeczność szkolna. To dla nas świetna okazja do zdobycia doświadczenia w organizacji imprez, do artystycznego wyżycia się, a przede wszystkim do pobycia razem i do świetnej zabawy. Już dziś zapraszamy za rok!

Redakcja „Głosu Gimnazjalisty G11”
Fot. – Wiktoria Garczarek

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content