Koniec świata, końcem człowieczeństwa?

Pojęcie końca świata w pierwszej chwili kojarzy nam się z upadkiem Ziemi pod względem ekologicznym i moim zdaniem w twierdzeniu tym zachowujemy pewną słuszność. Mimo to, myśl ta zdaje mi się zbyt oczywista i uproszczona, jak gdyby jej dalszy ciąg uległ zatarciu w ferworze słusznej codziennej walki z nadmiernym zanieczyszczaniem naszej planety oraz zbyt dużym wydobyciem surowców naturalnych, podczas gdy prawdziwa walka rozgrywa się jeszcze bliżej, tuż obok nas, krocząc za nami jak cień. Moim zdaniem w wizji końca świata, prócz jego klęski pod względem ekologicznym, główne skrzypce zagrają relacje międzyludzkie – lub raczej ich brak.
Za podstawę apokalipsy uznamy wzajemne wyniszczanie psychiki ludzi. Polegać ono będzie na egoistycznym wyparciu przez społeczeństwo większości bezinteresownych gestów – wielu nie pochyli się już na dłużej nad czyimś problemem, nie zatrzyma się, by spojrzeć na innych, nie pozwoli sobie na poświęcenie cennego czasu przepływającego im niczym woda przez palce na choćby odruchowe wyciągnięcie pomocnej dłoni tam, gdzie byłaby ona potrzebna – ale także i na krzywdzącym kategoryzowaniu ludzi, odseparowywaniu się od tych, którzy wydaliby się pozornie mniej warci uwagi; działaniu wyłącznie na własną korzyść. Świat wypełni się krytycznym poziomem fałszu, wszechobecnej obłudy i podejrzliwości, wskutek której człowiek nie spostrzeże już sposobu na odnalezienie w drugiej osobie przyjaciela, a patrzeć będzie na nią jedynie przez pryzmat kłamstw oraz utartych błędnych założeń wpajanych przez społeczeństwo. Wyzbywając się więc kwestii zaufania, za główny sens naszego istnienia przyjmiemy pędzenie na złamanie karku, by osiągnąć spektakularny sukces, zyskać wśród innych rozgłos i uznanie, niezdrowo uznając za rywala każdego, kto naruszy nasze bezpieczne terytorium i walcząc o nie jak o najcenniejszy skarb. Dążąc do nakreślonego przez siebie celu, ludzie odsuną się od siebie, uznając się za jedyne osoby godne własnego zaufania oraz jednocześnie zdolne do obiektywnego osądu zachowania u innych, co równać się będzie osiągnięciu szczytu hipokryzji. A to z kolei sprzyjać będzie utworzeniu z człowieka postaci narcystycznej, zatem koniec świata nie będzie niczym innym jak tylko końcem relacji z powodu własnego egoizmu oraz pychy nakazującej nam szerzyć wśród innych teorię własnej nieomylności – teorię, której sprzeczne będą miliardy innych, a zatem ludzkość stanie się przeciwna nam, a my przeciwni jej.
Obserwując zachowania współczesnego człowieka przepełniać nas może pewnego rodzaju przerażenie – bowiem jak wiele dzieli nas od apokalipsy wartości? Dokąd zmierza ludzka mentalność i w jakim tempie zachodzić mogą w niej zmiany w przyszłości? A co najważniejsze – na jakich płaszczyznach obecnego świata rozgrywa się jego koniec… w tym momencie? Jesteśmy pełni energii, by zmieniać nasze otoczenie, może więc to najwyższy czas by zacząć działać – rozejrzyjmy się, popatrzmy po sobie i zastanówmy się, co możemy zrobić, by pomóc stanąć na nogi tym, którzy potrzebują pomocy i spróbujmy – zanim będzie za późno.

Kaja Klim 1A_G

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content