Konsekwencje odkrywania swojej tożsamości, czyli “Stowarzyszenie Umarłych Poetów”.

Wyreżyserowany w 1989 roku przez Petera Weira film pod tytułem “Stowarzyszenie Umarłych Poetów” (“Dead Poets Society”) jest utworem skłaniającym do różnego rodzaju przemyśleń. Od idei “carpe diem” do rozważań nad sensem i celem własnego życia. Film ten zabiera widza w prawdziwie emocjonującą podróż. Z Robinem Williamsem, Robertem Sean Leonardem i Ethanem Hawke’m w rolach głównych, przedstawiana nam jest historia grupy chłopców uczęszczających do męskiej szkoły Welton Academy i ich nauczyciela języka angielskiego, Johna Keatinga, który jako cel postawił sobie nauczenie chłopców krytycznego myślenia i rozpalenie w nich miłości do poezji. Od samego początku przedstawiana jest nam rzeczywistość życia chłopców: bardzo wymagający nauczyciele, presja ze strony rodziców i surowe zasady szkoły, które już od pierwszej sceny straszą nas mottem: “Tradycja. Honor. Dyscyplina. Doskonałość”.
Jednym z ważnych motywów filmu jest przyjaźń i solidarność chłopców. W wielu scenach służą sobie pomocą, na przykład, w nauce. Todd Anderson, nowy w szkole uczeń, pomimo swojej nieśmiałości i problemu z nawiązywaniem kontaktów, powoli zaczyna znajdować swoje miejsce w  grupie przyjaciół. Pomaga mu z tym przede wszystkim Neil Perry, chłopak, z którym nawiązuje bardzo bliską relację. W większości scen z wieloma bohaterami Todd pozostaje bierny. Jednak w momentach, gdy jest sam z Neil’em, otwarcie wypowiada swoje zdanie, pokazując, że Anderson czuje się w obecności Perry’ego bezpiecznie i komfortowo. Sam Neil jest również bardzo dobrze napisaną postacią. Szybko dowiadujemy się o niezdrowej relacji z jego ojcem, który widzi syna jako wersję samego siebie, tyle że z jeszcze większym potencjałem. Rozkazując Neilowi rzucenie redagowania szkolnej gazetki dla skupienia się na innych przedmiotach prawdopodobnie wierzy, że robi dla swojego syna co najlepsze, jednak nie dostrzega, jak szkodliwe jest przelewanie swoich niespełnionych ambicji na syna. Matka Neila, pojawiając się tylko w jednej scenie, pokazuje odbiorcy, jak bardzo nieobecna była w życiu chłopca. Niewykluczone, że również ona dotknięta była negatywnym zachowaniem swojego męża – być może właśnie przez to nie pomogła Neilowi, gdy miała taką możliwość. Warto wspomnieć również, że Perry był uczniem odnoszącym wiele sukcesów. Sam dyrektor nazwał go “chlubą szkoły”. Po przybyciu Pana Keatinga do placówki, Neil szybko odkrywa miłość do poezji. Swoimi lekcjami, Keating uczy klasę krytycznego myślenia. Można to porównać do wypuszczania ptaków z klatki. Niestety, ptaki te są wciąż młode, a w otwartym świecie czai się dużo drapieżników, które nie są w stanie ich zrozumieć.
Neil odkrywa swoją miłość do teatru. Po udanym przesłuchaniu do sztuki teatralnej zwierza się Toddowi ze swoich planów. Mówi, że czuje się spełniony i że pierwszy raz w życiu wie, co chce robić. Znalazł coś, co rozpala jego serce tak bardzo, że decyduje się ponieść ryzyko konsekwencji złości ojca. Po raz pierwszy czuje się prawdziwie wolny. To uczucie wolności  i spełnienia głęboko trafia do widza, ponieważ każdy z nas chciałby znaleźć coś, do czego żywi tak szczerą miłość. Po występie, z którego Neil jest bardzo zadowolony, ojciec zabiera go do domu. Obwieszcza chłopakowi, że nie rozumie jego miłości do aktorstwa i wysyła go do szkoły wojskowej. Podczas gdy matka bez słowa przysłuchuje się, Neil i Pan Perry wdają się w kłótnię. W wybuchu złości, ojciec Neila mówi “W takim razie powiedz mi, co czujesz?!” Syn nie odpowiada. Poprzez bardzo dobrą grę aktorską widzimy, jakie uczucia nim targają. To miłość do aktorstwa, poczucie przynależności do grona przyjaciół i wolność, którą dał mu ukochany nauczyciel. W tym właśnie momencie dochodzi do Neila, że ojciec nigdy go nie zrozumie – że jest w sytuacji bez wyjścia.
Po zwolnieniu Johna Keatinga, widzimy zarówno solidarność grupy młodych przyjaciół, jak i jej brak. Wszystkie sceny przedstawione zostają spokojnie. Są piękne i głęboko poruszające. Aż do końca filmu grupa chłopców pozostaje wierna swoim charakterom – na przykład Charles, który potem zwał siebie Nuwanda, nie podpisuje papieru o zwolnieniu Keatinga i jest dumny z wydalenia ze szkoły. Jednak widzimy zmianę zachowania u Todda, który ma odwagę, w geście uznania dla nauczyciela, stanąć na ławce szkolnej. Film ten porusza wiele wrażliwych tematów i dobrze sobie z nimi radzi. Prawie każda postać ma swój osobisty charakter i historię. Razem z niezwykłym aktorstwem i genialnym scenariuszem, film głęboko porusza widza i skłania go do przemyśleń. Uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów, jakie obejrzałam i każdy, bez względu na wiek, powinien go obejrzeć chociaż raz.

Zosia Kajdan, klasa 1E

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content