Kostka Rubika – czy tylko zabawka?

Jak zapewne każdy wie, zabawa kostką Rubika polega na ułożeniu kolorowych ścianek tak, by kolory na nich się zgadzały. Ten pozornie prosty przedmiot jest
w rzeczywistości łamigłówką, którą nie każdy potrafi rozwiązać. Pomimo stopnia trudności zabawy często bywa tak, że gdy da się kostkę komuś do ręki, ciężko ją odzyskać, gdyż prawia ona, że ludzie nie zniechęcają się, lecz – wręcz przeciwnie – stają się coraz bardziej zawzięci. „Przecież musi istnieć jakiś sposób” – to zdanie nierzadko pada z ust osoby nieznającej schematu ułożenia kostki i próbującej ją ułożyć.
Jednak ta zabawka jest czymś więcej niż tylko zabijaczem czasu. Spotkałem się kiedyś ze stwierdzeniem, że kostka ukazuje kwintesencję tego, jaki wpływ na życie mogą mieć ludzkie decyzje. Moim zdaniem to prawda. Aby lepiej to zrozumieć, wyobraźcie sobie, że trzymacie kostkę Rubika w ręce, następnie pomyślcie, że jest to wasze życie.
A teraz przyjmijmy, że podjęliście złą decyzję, by to zobrazować, przekręćcie dowolną ściankę kostki w którąkolwiek stronę. Już teraz na jej ściankach panuje pewien nieład. Potem ustawcie ściankę tak, jak była wcześniej. Widzicie? Znów zapanował porządek
i wszystko jest na swoim miejscu. Pomyślcie teraz, że popełniacie szereg złych decyzji pamiętając, że każda z nich to jeden nieprzemyślany obrót ścianki… Jeżeli nigdy nie układaliście kostki Rubika, zapewne nie wiecie, jak zabrać się za uporządkowanie ścianek. Będziecie próbować przywrócić kostkę do jej pierwotnej postaci, starając się odwzorowywać ruchy, które robiliście przed chwilą. Po pewnym czasie zorientujecie się, że to nic nie da, potrzebny jest na to sposób i być może czyjaś pomoc. Z pewnością będzie was to kosztować wiele czasu ale i dużo cierpliwości.
Tak samo jest z ludzkim życiem, z niektórych sytuacji nie da się wybrnąć samemu, potrzebna jest pomoc drugiej osoby. Poważny życiowy problem został ukazany w książce Łukasza Grassa „Najlepszy”, w której głównemu bohaterowi udało się przeżyć tylko dzięki chęci, wytrwałości oraz pomocy osób z zewnątrz. Przeczytawszy ją, byłem pod wielkim wrażeniem i gorąco polecam ją każdemu.
Podsumowując, mam nadzieję że skłoniłem Was do refleksji nie tylko na temat kostki Rubika…

Kacper Osses 1C

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content