TVN24.pl – kwiecień 2020, kwiecień 2021
Rekrutacja po nowemu
Szkolne budynki zamieniły się w kolorowe sześciany z popularnej gry, nauczyciele wchodzą na platformy dla graczy, by tam opowiadać o przewadze ich szkół nad innymi. Pandemia sprawiła, że poszukiwanie wymarzonego liceum, technikum czy branżówki odbywa się wirtualnie. – To test pokazujący, komu na nas zależy.
[czytaj więcej…]

Echo Piątkowa – listopad 2016
W gazecie Echo Piątkowa z listopada 2016 roku , na stronie 13 ukazał się artykuł o 25-leciu naszego liceum i obchodach Dnia Edukacji Narodowej
[czytaj więcej…]

wrzesień 2014r.
SPOT pt. „Dbaj o zdrowie!” zrealizowany w ramach projektu „Promocja zdrowia psychicznego” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. Projekt sfinansowany przez Powiat Poznański.
[czytaj więcej…]

sierpień 2014r.
Debata polityczna pt. „Młodzi w życiu publicznym” z udziałem Prezydenta Miasta Poznania w „Echo Piątkowa” (str. 10).
[czytaj więcej…]

16 maja 2014r.
Nasza szkoła na I Edycji Targów Pracy i Edukacji w Murowanej Goślinie.
[czytaj więcej…]

maj 2014r.
„Krewniacy z Piętnastki”, czyli jak witaliśmy pierwszy dzień wiosny w „Echo Piątkowa”.
[czytaj więcej…]

1 lutego 2014r.
Studniówka XV LO w „Echo Piątkowa”
[czytaj więcej]

23 listopada 2013r.
Złoto dla uczennicy naszej szkoły Aleksandry Wystańskiej w zawodach wioślarskich.
[czytaj więcej]

22 września 2013r.
Kolejny sukces biegowy uczennicy Joanny Kocięckiej – gratulujemy i życzmy dalszych osiągnięć.
[czytaj więcej]

29 sierpnia 2013r.
Kolarskie czwartki na Torze Poznań- Marcin Karbowy znowu na podium.
[czytaj więcej]

4 kwietnia 2013r.
Uczniowie XV LO uczą samoobrony:
[czytaj więcej]

20 marca 2013r.
Drużyna Szpiku z wizytą w naszej szkole.
[czytaj więcej]

4-5 marca 2013r.
Dni Kultur Bliskiego Wschodu.
[czytaj więcej]

25 lutego 2013r.
Projekt Deutsch-Wagen-Tour w XV LO.
[czytaj więcej]

12 stycznia 2013r.
Studniówka 2013 w XV Liceum Ogólnokształcącym
[czytaj więcej]

14 kwietnia 2012r.
Anna Bajon zdobyła pierwsze miejsce w IV edycji rodzinnej, biegowej imprezy – Grand Prix Rokietnicy im. Dominiki.
[czytaj więcej]

28 stycznia 2012r.
Studniówka 2012 w XV Liceum Ogólnokształcącym
[czytaj więcej]

20 listopada 2011r.
Marcin Karbowy po wyścigu indywidualnym na czas stanął na trzecim stopniu podium.
[czytaj więcej]

31 grudnia 2011r.
Joanna Kocięcka zdobyła czwarte miesjce w 28. Biegu Sylwestrowewym im. Ryszarda Burgiela w Poznaniu na dystansie 5,4 km.
[czytaj więcej]

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content