Miał być lepszy od innych nasz XXI wiek…

Niezaprzeczalnie czasy, w których przyszło dorastać współczesnym nastolatkom, w tym mnie, są niesamowicie interesujące. Z jednej strony mamy do czynienia z niewyobrażalnymi odkryciami, nieograniczonym rozwojem wszystkich dziedzin nauki, bardziej niż satysfakcjonującym postępem techniki i elektroniki, upowszechnieniem i zdecydowanym rozwojem edukacji, ogólną poprawą jakości oraz komfortu życia, ale z drugiej strony cały ten zestaw zalet ma również równoważący je pakiet wad, które stawiają nasze codzienne życie w zupełnie innym świetle. Najmłodsze pokolenie Y wychowane zostało już w kręgu zasad panujących w ‘nowym świecie’, wśród telefonów komórkowych, z twarzami zbliżonymi do kilkudziesięciocalowych ekranów płaskich telewizorów, korzystając z nieskończonych zasobów Internetu. Coraz częściej słyszy się o zagrożeniach klimatycznych, które w niedalekiej przyszłości mają doprowadzić do potężnej katastrofy ekologicznej, konfliktach zbrojnych, które z czasem będą w stanie ewoluować do rangi globalnych i stanowić realne zagrożenie dla ludności zamieszkałej różne części świata, ale także o pandemiach i upowszechnianiu się chorób, które nazywane są cywilizacyjnymi.

Żyjemy w świecie, w którym relacje międzyludzkie oraz wartości znane przeszłym pokoleniom zdają się zanikać. Ludzie coraz częściej zatracają się w pogoni za karierą, wyglądem i pieniądzem – nie bez powodu XXI wiek nazywany jest erą konsumpcjonizmu. Na co dzień każdy z nas ma do czynienia z najróżniejszymi nowinkami technologicznymi, które zbyt absorbują nasz czas i powodują, że stajemy się z dnia na dzień coraz bardziej wycofani z otoczenia i zamknięci w bańkach z naszymi smartfonami, a czas spędzony z najbliższymi zamieniamy na przesiadywanie w social mediach i kreowanie wirtualnych osobowości.

Mówiąc o XXI wieku warto również wspomnieć o męczących nas od dłuższego czasu zmianach klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego, które w najbliższych latach staną się przyczyną wielu katastrof ekologicznych, doprowadzą do pożarów, powodzi, zanieczyszczeń powietrza i flory. Już na tym etapie zaobserwować można skutki długotrwałej ignorancji w kwestii ekologii – lasy płonące w Australii przez kilka miesięcy i zniszczone lasy amazońskie to tylko jedne z licznych przykładów, które oddają skalę oraz powagę obecnej sytuacji.

Ostatnimi czasy dużo mówi się o zbliżającym się globalnym konflikcie, który zaangażuje siły zbrojne w różnych częściach świata. Przerażający jest fakt, że agresywna polityka zewnętrzna niektórych państw, prowadzenie wojen zastępczych oraz utrzymujące się między państwami na Bliskim Wschodzie napięcie może w przyszłości zaowocować faktycznym konfliktem o zasięgu światowym, a oddaleniu od nas tak pesymistycznych wyobrażeń nie pomagają myśli o nuklearnym potencjale Korei Północnej, ani coraz częściej występujących atakach terrorystycznych w różnych częściach świata.

Jednym z najbardziej bieżących zagrożeń dla współczesnego człowieka jest wciąż zbierająca potężne żniwo pandemia mutującego wirusa COVID-19, który od trzech miesięcy spędza sen z powiek społeczeństwu chińskiemu, a teraz również i reszcie świata. Codzienne statystyki budzą postrach, od długiego czasu nie przyszło nam mierzyć się z zagrożeniem tego typu, a media wykorzystują temat i często w celu zdobycia zainteresowania zajmują się dystrybuowaniem tzw. Fake Newsów, które w pewnym sensie również stanowią swego rodzaju plagę XXI wieku.

Choroby, które atakują nasz układ odpornościowy i dotyczą nas w sensie fizycznym, nie są jedynymi zagrożeniami dla naszego zdrowia. Ludzie współcześni zmagają się z różnorodnymi chorobami psychicznymi coraz częściej, zatraceni w dynamicznym świecie, zaniedbują swoje najważniejsze potrzeby i skupiają swoją uwagę na rzeczach, które ostatecznie i tak nie doprowadzą do ich szczęścia, borykają się z traumami, samotnością, brakiem zrozumienia, gubią się w rzeczywistości, z łatwością popadają w nałogi, przepracowują się. Depresja to czwarta najpoważniejsza dolegliwość zdrowotna na świecie, nazywana jest chorobą cywilizacyjną, również chorobą XXI wieku.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione aspekty życia w XXI wieku, jego liczne wady i zalety, jestem w stanie stwierdzić, że odpowiada mi życie w obecnym świecie. Mimo naprawdę wielu zagrożeń i rzeczy, które dobrze byłoby zmienić bądź podjąć taką próbę, cieszy mnie to, że jest mi dane dorastać w czasach tak różnorodnych, ciekawych i dających możliwości do samorealizacji na wielu polach. Współczesność i jej wytwory w dużym stopniu ułatwiają codzienne funkcjonowanie, zdobywanie informacji, komunikację z ludźmi w różnych częściach świata, edukowanie się i realizowanie swoich celów oraz założeń.

Aleksandra Andrysiak 2a

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content