Moja utopia

Moja wizja krainy idealnej, czyli słów kilka w odniesieniu do oświeceniowych powiastek filozoficznych…

Nipuańczycy na co dzień zajmowali się wychowywaniem dzieci i rolnictwem. Nie wykorzystywano rozwiniętej technologii, nawozów czy skomplikowanych sposobów sadzenia roślin. Mimo prostych metod uprawiania roli, każdy miał co jeść, a plony były płodne. Nie tylko głód był czymś nieznanym Nipuańczykom, nie znali także chorób, wszelkich dolegliwości i wykwintnych dań. Nie zważając na nic, zajadali się ze smakiem rzepą. Ludzie byli sobie równi – obca im była arystokracja, demokracja, monarchia i oligarchia, jedyna hierarchia, jaka istniała, to wyższość rodziców nad dziećmi. Była to jednak wyższość naturalna, nieprzemocowa i wygodna dla obu stron. Przemoc nie występowała również w stosunku do służby. Mieszkańcy wyspy Nipu cechowali się pracowitością, lojalnością, uczciwością i szczerością, oczywisty więc był brak sądów i prawników. Język Nipuańczyków był ubogi i nieobfity, ale łatwy w nauce i użytkowaniu.

W moim wyśnionym świecie każdy skupia się na samorozwoju i poznawaniu siebie. W moim wyśnionym świecie nikt nikogo nie nauczył nienawiści. W moim wyśnionym świecie nie istnieją zazdrość, zachłanność, kłamstwo i agresja. Codziennością tam jest wszechobecny szacunek, równość, spokój i harmonia. Ludzie na co dzień zajmują się tym, co kochają. Niektórzy trudzą się uprawianiem roli, inni obcują z literaturą, a jeszcze kolejni specjalizują się w architekturze i matematyce. Lekarze potrzebni nie są, choroby, zwłaszcza przewlekłe, tam nie występują. Nikt jednak ze sobą nie rywalizuje – ludzie pomagają sobie i dzielą się swoimi obserwacjami. Dzieci przeżywają lata młodości beztrosko, choć zapewniona im jest odpowiednia edukacja.

Podobnie jak na wyspie Nipu, nieznana jest oligarchia, monarchia czy jakikolwiek inny podział władzy. Nie ma przywódcy, który wyznaczałby, co jest dobre, a co złe, co i kogo należy potępiać, a kogo i co czcić. Religijność bowiem jest kwestią indywidualną, jeżeli ktoś chce wierzyć w siły wyższe – wierzy w co chce, nikt mu tego nie narzuca, ani nikt nikogo z tego powodu go nie wyszydza. Istnieją jednak urzędy, które porządkują życie całej społeczności. Zapisują na bieżąco nowo narodzone dzieci i osoby, które odeszły z tego świata. Nie panuje tam chaos, nieporozumienie i pośpiech.

Kwestia kulturowa i językowa diametralnie różni się od tej, do której przyzwyczajeni są Nipuańczycy. Dla nich nie jest to nic ważnego, ich język jest ubogi i prosty. W moim idealnym świecie język, kultura i tradycja są ważnym elementem kształtującym społeczeństwo. Wspólne obyczaje łączą ludzi, a literatura kształci, dlatego tak ważne tam są książki i zwyczaje ludności. Mieszkańcy idealnego świata mają ogromny zasób kulturowy – sztuka, śpiew i taniec zostały wysoce rozwinięte.

W moim wyśnionym świecie ludzie się kochają, a nie nienawidzą. W moim wyśnionym świecie ludzie nie chorują, nie rywalizują ze sobą i spełniają swoje marzenia. W moim wyśnionym świecie nie ma podziału na lepszych i gorszych, na ważniejszych i mniej ważnych. W moim wyśnionym świecie każdy wierzy w religię, którą uznaje za słuszną i nikt go z tego powodu nie krytykuje. W moim wyśnionym świecie kultura, literatura, sztuka i muzyka są istotnymi elementami życia ludzi. W moim wyśnionym świecie każdy może być sobą, bez obawy, jak zostanie odebrany przez społeczeństwo.

Żaneta Degórska kl. 2a

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content