Nasze „POMNIKI”

Po ludziach żyjących w 2019 roku zamiast wspaniałych dzieł sztuki, pięknych pomników, ponadczasowej literatury zostanie ogromna ilość odpadów oraz zniszczona przyroda. 
Problem z zalegającym na naszej planecie plastikiem jest coraz groźniejszy dla istnienia w przyszłości zwierząt, ludzi i samej Ziemi. Mimo wzrastającej świadomości na temat zbliżającej się katastrofy ekologicznej i naszych starań, aby zmniejszyć problem związany z odpadami, szkody są ogromne. Miejsce lasów zajmują nowoczesne wieżowce, problemem staje się malejąca ilość zasobów naturalnych potrzebnych do przeżycia. Zawdzięczamy to bezmyślnym czynom człowieka.
Oprócz wszystkich zniszczeń w przyrodzie, po ludziach żyjących w 2019 roku nie zostaną pamiątkowe fotografie z ważnych wydarzeń i zapisy w dziennikach. Zamiast tego, „dzięki” dobie Internetu, w jakiej żyjemy, oraz panującej modzie zostawimy po sobie dokładnie zaplanowane, wyretuszowane zdjęcia instagramowych modelek, jedzenia i paznokci. Zamiast czegoś ważnego w historii człowieka, przyszłe pokolenia będą mogły zobaczyć zdjęcie kubka z popularnej kawiarni. Nie rozumiemy bowiem, że rozwijająca się technologia może okazać się dla nas zgubna. 
Moim zdaniem po ludziach żyjących współcześnie zostanie więcej szkód i bezwartościowych treści niż godnych zapamiętania zabytków. Uważam, że powinniśmy się dogłębnie zastanowić nad tym, co chcemy pozostawić po nas innym i jak chcemy zostać zapamiętani. 

Aleksandra Marchewka 1A_G 


Co pozostanie po ludziach żyjących w 2019 roku, czyli po nas? Do zastanowienia się nad tym pytaniem skłonił nas Horacy, który w swoim wierszu „Wybudowałem pomnik” zwraca uwagę, że gdy człowiek umiera, coś po nim jednak pozostaje na świecie. „Non omnis moriar” – nie wszystek umrę… Po Horacym została jego poezja, jego myśli, przekonania, rady w niej zawarte. A co pozostanie po nas?
Myślę, że gdy umrzemy, pozostaną po nas wydarzenia, budowle, przedmioty, w które włożyliśmy cząstkę siebie, naszego serca. Rzeczy, które tworzyliśmy, o które dbaliśmy i staraliśmy się, aby stały się lepsze. Na przykład czyny nauczycieli i lekarzy pozostaną w ludziach. W uczniach – wiedza, którą przekazali im nauczyciele. W pacjentach – ich dalsze życie, pomoc i wsparcie, których udzielili im lekarze.
Niestety są też czyny mniej pozytywne, ich skutki także odczują żyjący w przyszłości ludzie. Zanieczyszczanie środowiska poprzez niesegregowanie odpadów bądź źle przetwarzane materiały, np. plastik; zanieczyszczanie powietrza przez spalanie np. śmieci.
Powinniśmy starać się tworzyć to, co dobre, myśleć o przyszłości nie tylko naszej, ale ludzi żyjących po nas, aby mogli mówić o nas pozytywnie. Każdy człowiek coś pozostawi. Postarajmy się, by to, co pozostanie po ludziach z 2019 roku, było dobre.

Uczennica klasy 1A_G


Co pozostanie po ludziach żyjących w 2019 roku? Na to pytanie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Każdy z nas zostawi po sobie coś wyjątkowego i szczególnego. Jednak co pozostawimy po sobie jako jedno społeczeństwo? 
Myślę, że przede wszystkim tonę śmieci i plastiku, czyli kryzys klimatyczny. Nie od dziś wiadomo, ze XXI wiek uważany jest za najbardziej szkodliwy. Jednak w tym roku dużo zaczęło się zmieniać. Ludzie zrozumieli, jakie szkody wyrządzają i zaczęli działać. Dużo firm zrezygnowało z plastiku na rzecz szkła i innych alternatywnych wyrobów ekologicznych. Przestano tak marnować jedzenie, wodę i inne dobra. Dlatego 2019 rok to rok zmian, rok, w którym zaczęto dbać o lepsze jutro. Uważam, że to będzie naszym pomnikiem. XXI wiek będzie już zawsze symbolem kryzysu klimatycznego, jednak rok 2019 będzie symbolizować zmianę i walkę ludzi dbających o naszą planetę. Sądzę, że ludzie, czytając o naszym wieku, szczególnie zwrócą uwagę na ten rok.

Wiktoria Krzyżaniak 1A_G


Co po nas pozostanie? Co będzie trwalsze od spiżu?
Każdy z nas boi się śmierci, jednak bardziej od śmierci boimy się zapomnienia. Co zrobić, aby cząstki naszej duszy zostały wśród żywych, kiedy my już odejdziemy? 
Odpowiadając na to pytanie, posłużę się przykładem bliskim mojemu sercu, mianowicie opowiem o Jimie Croce’u (polecam zapoznać się z jego twórczością). Był on znakomitym muzykiem (gitarzystą i wokalistą) oraz tekściarzem tworzącym w latach 70. ubiegłego wieku. Za życia nie odniósł sukcesu, aż do wydania płyty „Photographs and Memories”, która przyniosła mu swego rodzaju popularność. Wkrótce po jej wydaniu zginął w katastrofie lotniczej i pozostał nieznany szerszej publice. Jedyne, co po nim zostało, to piękne utwory. Nie zyskał wielkiej popularności, ponieważ świat zasłuchany był wtedy w Elvisa i Beatlesów. Tym, co dało im przewagę nad twórcami typu Jima Croce, była ogromna ilość pieniędzy oraz pewna rewolucja, którą ze sobą nieśli. A Jim był zwykłym prostym chłopakiem, niezbyt atrakcyjny, piszącym miłosne piosenki…
Również w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest przejść do tzw. mainstreamu bez kontrowersji czy rewolucji, co znaczy że nasi potomkowie zapamiętają nas albo z rewolucyjnych odkryć, np. zapobiegniemy ociepleniu klimatycznemu, albo z wzbudzania kontrowersji i pobudzania do refleksji swoją twórczością. 

Mateusz Malanowski 1A_G

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content