Niezły film wczoraj widziałem…

I. Wstęp

Czas akcji filmu „Imię róży” to bezwzględne i mroczne czasy religijnej ciemnoty średniowiecza. Wieki średnie to bardzo kontrowersyjna epoka, przepełniona miłością…, tyle że do Boga. Cała reszta, nauka czy filozofia, jeżeli była niezgodna z tym, co głosi kościół, zasługiwała na potępienie i karę. Obraz Jeana-Jacquesa Annauda z 1986 r. idealnie ukazuje klimat, którego można było wówczas doświadczyć.

IIKrótkie streszczenie ogólne

Początek filmu przenosi nas do XIV w., na górzystą północ Italii, gdzie aktualnie panuje sroga zima. Główni bohaterowie, czyli mnich z zakonu franciszkanów Wilhelm z Baskerville oraz jego młody uczeń Adso, docierają właśnie do bram klasztoru benedyktynów. Niedługo po zakwaterowaniu się obu braci do komnaty Wilhelma przybywa w celu zwierzenia się franciszkaninowi we własnej osobie opat. Mówi on o sprawie śmierci jednego z młodych mnichów, która niedawno miała miejsce pod murami klasztornej biblioteki. Był to niejaki Adelmus, iluminator. Wilhelm rozpoczyna dochodzenie, w trakcie którego ginie kolejny młody tłumacz, Wenacjusz, dobry przyjaciel Adelmusa. Tym razem jednak śmierć ma charakter morderstwa, a nie samobójstwa. Po tych wydarzeniach do klasztoru przybywa delegacja papieska, która przejmuje sprawę. Pomimo to Wilhelm kontynuuje dochodzenie i na własną pewną rękę dochodzi do mrocznej prawdy skrywanej przez klasztorną bibliotekę.

III. Scenografia i atmosfera ekranizacji

Średniowieczna aura bije w oczy odbiorcy już od pierwszych minut filmu. Dla jak najlepszego oddania tego klimatu wykorzystano do zdjęć XII-wieczny klasztor znajdujący się w Ebrach. Bardzo dużą rolę odgrywa odpowiednie zaprojektowanie i dobranie materiałów do kostiumów poszczególnych postaci. Przedstawiciele plebsu nosili obdarte stare łachy, mnisi – kilogramowe habity oraz sandały [mimo iż panował siarczysty mróz – to się nazywa poświęcenie dla roli ;)], a bardziej zamożni inkwizytorzy piękne i eleganckie szaty. Dobrze zrobione kostiumy, w połączeniu ze świetnie dobraną scenografią, owocują wiarygodną wizją średniowiecza.

IV. Wiarygodność postaci

Wizualizacja to jednak nie wszystko, bohaterowie muszą przecież coś robić. Tutaj twórcy również pokazali klasę. Codzienne zajęcia mnichów, takie jak przepisywanie ksiąg, nieustająca modlitwa, odprawianie przeróżnych nabożeństw czy w końcu chorały gregoriańskie śpiewane przez zakonników, zostały świetnie odwzorowane przez odpowiednio wybranych do tego aktorów i pozwalają nam lepiej wczuć się w ducha tamtych czasów.      

V. Przesłanie filmu

Ekranizacja pozwala nam dostrzec mroczne oblicze średniowiecznego kościoła i pokazuje, że to, co uznawane za święte i prawe, nie zawsze takie być musi. Możemy tu zauważyć spory pomiędzy braćmi, rozpustę niektórych zakonników, tuszowanie prawdy czy w końcu okrucieństwo Świętej Inkwizycji. Na naszych oczach karani są niczemu niewinni ludzie, których oskarża się herezję. Każdy, kto w jakikolwiek choćby najmniejszy sposób podważa autorytet kościoła, zostaje bezlitośnie ukarany. W najlepszym wypadku jest to szybka śmierć, w najgorszym, aż strach mówić. Ale przecież rzekomo panował wówczas duch miłosierdzia.
Uważam, że postać młodego Adsa reprezentuje sprawiedliwość, oraz myśl nowożytną. Dostrzega on, iż to, co robi kościół, nie jest w żaden sposób prawe, że kościelne osądy są niesprawiedliwe, a wiedza nie jest zagrożeniem, lecz bogactwem. Wie, że śmiech nie jest złem, jest darem od Boga, którego nie powinno się lękać, lecz miłować.
Dzisiaj co prawda to wszystko jest jedynie reliktem przeszłości, aczkolwiek strach ogarnia ludzki umysł, gdy pomyśli się o tym, że tak okrutne czyny mogły faktycznie mieć miejsce i to w imię wiary, czegoś, co powinno nieść ukojenie od strachu przed śmiercią, a nie ją zadawać.  

Arkadiusz Molęda 1C

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content