Pedagogika z elementami psychologii

 przedmiot wart poznania?

„Pedagogika z elementami psychologii” to nowy przedmiot, powstały w oparciu o autorski program, zogniskowany wokół zagadnień z dziedziny pedagogiki i psychologii. Uczniowie wybierający profil psychologiczno – pedagogiczny mają okazję  w ciągu dwóch lat nauki poszerzać swoją wiedzę, zdobywać doświadczenie poprzez zajęcia praktyczne, a także poznać wielu specjalistów, którzy w ciekawy sposób opowiadają o swojej pracy i zainteresowaniach. Celem zajęć profilowych w naszej szkole jest przede wszystkim zaprezentowanie młodzieży ciekawych kierunków studiów oraz zawodów, które mogłaby – podążając za własnymi pasjami – wykonywać w przyszłości.

Jeszcze kilka miesięcy temu, zanim rozpoczęliśmy zdalne nauczanie w tym roku szkolnym, mieliśmy okazję w sposób praktyczny przyjrzeć się pracy terapeuty pedagogicznego i nauczyciela. Na zajęciach, w niewielkich grupach, wykonywaliśmy ćwiczenia z zakresu terapii ręki, percepcji wzrokowej i słuchowej, a także pamięci i koncentracji uwagi. Mogliśmy także proponować własne ćwiczenia, które mogłyby mieć oddziaływanie terapeutyczne, a także – na podstawie wnikliwej obserwacji – określaliśmy cele terapeutyczne wybranych ćwiczeń.

Mocną stroną zajęć tego typu jest przede wszystkim uczenie się poprzez doświadczanie i praktykę. Oto kilka uczniowskich opinii:

Profil jest bardzo ciekawy, ponieważ możemy poznać wybrane zagadnienia, np. schorzenia, dysfunkcje czy choroby psychiczne, od strony społecznej, a nie – jak dotychczas – biologicznej. Na lekcjach nie uczymy się teorii, z którą uczniowie często nie wiedzą, co zrobić, ale poznajemy wszelkie zagadnienia bardziej w sposób praktyczny. Wiedzę, którą zdobywamy, możemy wykorzystać w codziennym życiu, np. pomóc młodszemu rodzeństwu czy kuzynostwu z jakimiś problemami dysfunkcyjnymi.

Podoba mi się ten przedmiot i kierunek. Dowiaduję się na lekcjach wielu ciekawych rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Lekcje są interesujące. Myślę, że gdybyśmy chodzili normalnie do szkoły, to byłoby jeszcze fajniej.

Profil jest bardzo ciekawy dla ludzi interesujących się psychologią i tematami społecznymi. Nie odbywa się tu nauka typowo szkolna, ale bardziej praktyczna.

Zajęcia są inspirujące, aktywizujące, zachęcające do zgłębienia zainteresowań z dziedziny psychologiczno-pedagogicznej. Lekcje są prowadzone w ciekawy sposób, przy użyciu wielu metod. Są bezstresowe, możesz być na nich sobą oraz mieć własne zdanie.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content