Per pedes – Góry Izerskie 2017

Dziewiątego czerwca kwadrans po godzinie 12, my członkowie szkolnego koła „Per pedes” uzbrojeni w plecaki i dobre humory, wsiedliśmy do pociągu i tym samym rozpoczęliśmy trzydniową wycieczkę w Góry Izerskie. Kilkugodzinna podróż do Wrocławia minęła nam równie przyjemnie, jak ta do Jeleniej Góry. Po krótkiej, ale owocnej wizycie w markecie ruszyliśmy do schroniska „Wojtek”. Tam mimo zmęczenia naszej grupy, do godzin wieczornych, wspólnie przy akompaniamencie gitary i mruczącego kominka, śpiewaliśmy turystyczne piosenki.
Następnego dnia przepełnieni dobrą energią wsiedliśmy do pociągu. Nim się spostrzegliśmy byliśmy już w Jakuszycach na skraju Gór Izerskich. Zwarci i gotowi ruszyliśmy czerwonym szlakiem. Po drodze mogliśmy podziwiać rozległe lasy, liczne strumienie górskie i torfowiska. Pierwszym przystankiem, gdzie mogliśmy się posilić i zregenerować siły, było Schronisko Orle. Po małej przerwie wznowiliśmy naszą pieszą wycieczkę czerwonym szlakiem. Wędrując już ponad godzinę od ostatniego postoju, kiedy naszym oczom ukazała się malownicza rzeka Izera, która wijąc się pomiędzy niewielkimi wzniesieniami, przyciągała amatorów fotografii. Po krótkiej sesji fotograficznej, tym razem już bez postojów, dotarliśmy do schroniska Chatka Górzystów, które w tamtejszych rejonach słynie z wybornych naleśników z jagodami. Około godziny 13.30 ruszyliśmy w drogę powrotną w kierunku Polany Jakuszyckiej na stacje kolejową. Około godziny 18 byliśmy z powrotem w jeleniogórskim schronisku, gdzie zjedliśmy obiadokolacje i spędzaliśmy wspólnie wieczorny czas.
W niedziele wykwaterowaliśmy się ze schroniska „Wojtek” i wyruszyliśmy do Trzcińska, gdzie czekały na nas ostanie dwa szczyty –  Krzyżna Góra i Sokolik, będące najwyższymi szczytami Sokolich Gór. Szlak, który wybraliśmy dla niektórych okazał się nie lada wyzwaniem. Jednak wszyscy przy nieocenionej pomocy bardziej doświadczonych kolegów, dotarliśmy na oba szczyty, skąd mogliśmy podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. Staraliśmy się nacieszyć ostatnimi chwilami w górach. Schodząc ze szlaku każdy z nas wiedział, że nasza wycieczka powoli dobiega końca. Po pełnej rozmów podróży pociągiem, trafiliśmy z powrotem na peron, przy którym rozpoczęła się nasza wycieczka. Po serdecznych pożegnaniach, każdy udał się w swoją stronę, myśląc już o kolejnych, wspólnych wyprawach w góry.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/d29gMCEee_8?ecver=2" width="640" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe>
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content