Pięć lat kacetu – recenzja

Książka Stanisława Grzesiuka jest opowieścią z dna piekieł hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Autor opowiada o tytułowych pięciu latach spędzonych w trzech obozach zagłady takich jak: Dachau, Mathausen oraz Gusen.
Bez wątpienia książka budzi wiele kontrowersji związanych ze sposobem jej napisania, nie ma w niej bowiem pełnych patosu opisów sytuacji więźniów, zamiast tego są wyrażone w prostych słowach wspomnienia. To właśnie w tej prostocie tkwi świadectwo o autentyczności słów autora.
Wielu zarzuca Grzesiukowi, że w swoim dziele nie zawarł wiadomości o tym, co podtrzymywało mieszkańców obozu na duchu, ukazuje on jednak, co robi z człowiekiem wojna i do czego potrafi posunąć się człowiek, gdy coś lub ktoś zagraża jego życiu. Opowiadając swą historię, mówi wprost, że jedynym sposobem by przetrwać, było unikanie pracy jak ognia i jedzenie tego, co jest możliwe do spożycia oraz organizowaniu dodatkowego jedzenia, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Zaznacza również, jak ważna jest relacja z drugim człowiekiem, nikt bowiem, kto był samotnikiem, nie miał szansy przeżycia, gdyż prędzej czy później jego psychika załamywała się, powodując przegraną walkę o życie.
W książce Grzesiuka poruszona zostaje również kwestia strachu i tego, jaki miał on wpływ na więźniów. Często bywało tak, że SS-man był dla przebywającego w obozie uosobieniem śmierci. Jednak autor nie pominął tego, że mimo wszystko próbowano prowadzić coś na kształt normalnego życia wśród tego szaleńczego tańca ze Śmiercią. W tym piekle na ziemi więźniowie obchodzili na przykład święta Bożego Narodzenia, a sam Grzesiuk był twórcą zespołu muzycznego. Papierosy pełniły funkcje waluty, za którą można było kupić dodatkową porcję jedzenia od innych lub też wypożyczyć czyjeś ciało, gdy zaistniała taka konieczność.
Nie każdy zapewne zdoła przeczytać ten pamiętnik, bo ta książka jest relacją z dna piekła. Uważam jednak, że owo dzieło powinno znaleźć w domu każdego Polaka i w każdej bibliotece, by prawda, jaka została w nim ukazana, nie popadła w zapomnienie, byśmy wszyscy pamiętali, do czego prowadzi wojna i o tym, że należy jej unikać za wszelką cenę.
Gorąco zachęcam więc każdego do przeczytania tej książki i skłaniam do podjęcia refleksji nad nią.

Kacper Osses kl. 1C

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content