Podsumowanie działań Wolontariatu w XV LO w drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024

“KRĘCIMY POMOC”
 8 marca grupa dwanaściorga wolontariuszy wzięła udział w akcji jeżdżenia na rowerach stacjonarnych na rzecz trzynastoletniego Mikołaja walczącego ze skutkami nowotworu i udaru mózgu. Wyjeździliśmy wspólnie przez 10 minut 50 kilometrów, a dzień później troje wolontariuszy zbierało w ramach tych samych działań datki do puszek na Targach Edukacyjnych i Poznańskich Targach Książki. Akcję organizował ODN w Poznaniu.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
20-21 marca tradycyjnie odbył się kiermasz świąteczny, podczas którego młodzież sprzedawała dostarczone przez wszystkie klasy w szkole ciasta oraz ozdoby świąteczne. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczyliśmy na środki higieniczne, z których mogą korzystać bez ograniczeń wszystkie uczennice naszej szkoły.

“MARSZ NA TAK”
21 marca, pierwszego dnia wiosny grupa naszych wolontariuszy dołączyła do „Marszu na Tak”. Razem ze Stowarzyszeniem na Tak i Hospicjum Palium świętowaliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa oraz Dzień Motyla – Dzień Wrażliwości. Biorąc udział w marszu, daliśmy wyraz naszego zaangażowania w promowanie świadomości oraz wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Doświadczyliśmy wielu pozytywnych emocji. Na koniec nasze wolontariuszki poprowadziły wszystkich zebranych na Placu Mickiewicza i zatańczyły razem z nimi słynną „belgijkę”.

SPOTKANIE Z “DRUŻYNĄ SZPIKU”
18 kwietnia w auli szkolnej gościliśmy przedstawicieli Drużyny Szpiku, grupy ludzi, która ma na celu propagowanie idei dawstwa szpiku. Dowiedzieliśmy się, że krew ludzka to płynna tkanka ustrojowa, której mimo dużego postępu medycyny nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Tylko ludzie zdrowi i wrażliwi są jedynym źródłem krwi – dlatego warto w dorosłym życiu oddawać krew i zarejestrować się jako potencjalny dawca, by uratować komuś życie poprzez oddanie szpiku.

PCHLI TARG
3 kwietnia 2024r. odbył się przy okazji zebrań z rodzicami oraz Dnia Ziemi Pchli Targ, z którego dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację poznańskiego maturzysty Kuby oraz jego taty. Zebrane przez społeczność szkolną przedmioty były sprzedawane za symboliczne kwoty, a – co najważniejsze – zyskały drugie życie w myśl idei zero waste

SPOTKANIE DOTYCZĄCE WOLONTARIATU SPORTOWEGO
25 kwietnia odbyło się w naszej szkole spotkanie z grupą studentów, którzy zachęcali do włączenia się w działalność sportowego wolontariatu. Jak mówili nasi goście, takie zaangażowanie daje wiele możliwości: rozwija kompetencje, pozwala dzielić się doświadczeniami, uczy budować społeczne więzi.

ODWIEDZINY W SZKOLE “ZAKĄTEK”
29 kwietnia grupa wolontariuszek pod opieką pani Ludmiły Śliwieńskiej odwiedziła Społeczną Szkołę Podstawową „Zakątek” i wzięła udział w zajęciach, a także towarzyszyła uczniom podczas spaceru po Cytadeli.

RODZINNY DZIEŃ SĄSIADA
8 czerwca 2024r. – po nawiązaniu przez SKW kontaktu z grupą lokalnych społeczników – XV LO wzięło udział w festynie rodzinnym „Dzień Sąsiada”, wystawiając stoisko z zebranymi przez społeczność szkolną książkami, promując tym samym placówkę wśród społeczności lokalnej oraz zbierając fundusze na środki higieniczne dla uczennic szkoły
[więcej]

SPOTKANIE Z FUNDACJĄ BUREGO MISIA
17 czerwca 2024r. odbyło się w auli szkolnej spotkanie z przedstawicielką Fundacji Wspólnoty Burego Misia. Celem Fundacji jest udzielanie schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, w tym tworzenie i utrzymywanie bazy materialnej służącej temu celowi

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content