Podsumowanie działań Wolontariatu w XV LO w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024

Od września 2024 r. Szkolne Koło Wolontariatu działa prężnie i nadszedł czas na śródroczne podsumowanie. Działo się tak dużo, że postanowiłyśmy zebrać w jednym miejscu opis wszystkich naszych przedsięwzięć, aby żadnej po drodze nie zgubić.

MURAL NA PIĄTKOWIE
15 października mogliśmy dołączyć do realizacji wspaniałego projektu grupy Piątkowianie. Mural, który pomogliśmy wczoraj stworzyć, jest wyjątkowy. To 44 m kw. czynnej powierzchni, która oczyszcza powietrze. A dodatkowo – zostawiliśmy swój ślad w przestrzeni obok szkoły.

SZKOLENIE WOLONTARIUSZY
27 października odwiedziła nas pani psycholog ze społecznej szkoły “Zakątek”, która zapewnia opiekę, terapię i edukację dzieciom i młodzieży z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Celem spotkania było przygotowanie nas do wizyty w szkole i pierwszego spotkania z podopiecznymi. Tym samym nawiązaliśmy współpracę z tą fantastyczną społecznością.

ZBIÓRKA KARMY DLA SCHRONISKA “AZOREK”
22 listopada zakończyliśmy zbiórkę darów dla schroniska “Azorek” w Obornikach. Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz ich rodziców udało nam się zebrać zapasy karmy i koców, które pomogą zwierzakom przetrwać nadchodzącą zimę.

ODWIEDZINY W SZKOLE “ZAKĄTEK”
23 listopada grupa wolontariuszek pod opieką pani Arlety Borak odwiedziła Społeczną Szkołę Podstawową „Zakątek” i wzięła udział w zajęciach. Byliśmy zachwyceni atmosferą panującą w „Zakątku” i na pewno tam jeszcze wrócimy.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada dołączyliśmy do obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. Udało się nam zebrać bardzo dużo pluszaków, które z wielką radością dostarczyliśmy małym pacjentom ze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu

MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL
5-8 grudnia odbył się – jak co roku w naszej szkole – Maraton Pisania Listów organizowany we współpracy z Amnesty International. Jesteśmy dumni, bo napisaliśmy tym razem 4077 listów. Absolutny rekord!

SZLACHETNA PACZKA
Podobnie jak w zeszłych latach społeczność naszej szkoły postanowiła włączyć się w akcję Szlachetna Paczka. W tym roku pomogliśmy rodzinie p. Karoliny, samotnej matce wychowującej dwoje nastoletnich dzieci, która w wyniku poważnych problemów zdrowotnych jest w trudnej sytuacji życiowej. Przygotowaliśmy aż 67 paczek i paczuszek, a nad wszystkim czuwała jako koordynatorka akcji p. prof. Katarzyna Kiszka

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
13-14 grudnia tradycyjnie odbył się kiermasz świąteczny, podczas którego młodzież sprzedawała dostarczone przez wszystkie klasy w szkole ciasta oraz ozdoby świąteczne. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczyliśmy na środki higieniczne, z których mogą korzystać bez ograniczeń wszystkie uczennice naszej szkoły.

ZBIÓRKA NAKRĘTEK
W pierwszym półroczu trwała także w naszej szkole zbiórka plastikowych nakrętek, którą zakończyliśmy w połowie stycznia. Zebraliśmy aż 63 kg! Zostały one zawiezione do Społecznej Szkoły Podstawowej „Zakątek” w Poznaniu i zasiliły zbiórkę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego Innowalk dla uczniów “Zakątka”.

ZBIÓRKA NA RZECZ OSÓB Z UKRAINY
Na przełomie stycznia i lutego przeprowadziliśmy szkolną zbiórkę żywności i lekarstw dla czterech rodzin zamieszkujących tereny okupowane przez Rosjan w Ukrainie. Społeczność szkolna aktywnie zaangażowała się w akcję i dzięki temu mogliśmy wspomóc sąsiadów w potrzebie.

EKOLEKCJE
22 stycznia wzięliśmy udział w spotkaniu zorganizowanym przez przedstawicielkę Oddziału Edukacji Ekologicznej Urzędu Miasta Poznania Świetna powtórka dotycząca zasad segregacji odpadów i dawka wiedzy o tym, jak nasze miasto radzi sobie z tym problemem.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content