Podsumowanie udziału w programie „Akcja Menstruacja” w naszej szkole

W mijającym roku szkolnym XV LO współpracowało z fundacją „Akcja Menstruacja”,
w efekcie czego we wszystkich damskich toaletach zawisły dyspensery na podpaski oraz tampony, które były regularnie zaopatrywane w środki higieniczne. Chcąc podsumować pierwszy rok akcji, postanowiłyśmy przeprowadzić ankietę wśród uczennic naszej szkoły. Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi z naszymi komentarzami.

 1. Czy uważasz, że akcja zapewnianiająca uczennicom darmowe środki menstruacyjne jest potrzebna w naszej szkole?

100 % respondentek odpowiedziało twierdząco, co potwierdziło nasze przypuszczenia, że uczennice chętnie będą korzystać z zaoferowanych im środków.

 1. Czy wiesz skąd szkoła bierze środki wkładane do skrzyneczek?

Żadna z biorących udział w ankiecie dziewcząt nie wie! Niektóre próbowały zgadywać, pojawiały się odpowiedzi:

„Prawdopodobnie od dziewczyn z naszej szkoły”

„Szkoła zamawia lub osoby chętne przynoszą”

„Wydaje mi się że Akcja-Menstruacja wspomaga szkoły lub środki higieniczne są kupowane z pieniędzy szkolnych”

„Jest to akcja realizowana przez nasze miasto, ale ja tez często dokładam jakąś podpaskę”

„Skrzynki może uzupełnić każda osoba”

„Pieniądze Rady Rodziców”

„Inne osoby tam wkładają”

Spieszymy zatem z wyjaśnieniem. Otóż środki dostarczała do szkoły „Akcja Menstruacja”. Dlatego też nie miałyśmy wpływu na ich liczbę oraz rozmiary.

 1. Czy korzystasz z dostępnych w toalecie podpasek lub tamponów?

 80% odpowiedzi było twierdzących, co nas cieszy.

 1. Jeśli odpowiedź brzmiała TAK, wpisz jak często.

 Tu najczęściej padały odpowiedzi, że kilka razy w miesiącu, choć niektóre z Was korzystają tylko raz w przeciągu cyklu, a inne – często. Robicie to wtedy, gdy zapomnicie swoich środków lub gdy okres pojawia się w szkole. Miło nam było czytać, że są także takie uczestniczki akcji, które starają się następnego dnia przynieść tyle środków, ile zabrały. Pisałyście też, że „to dobrze wiedzieć, że w razie potrzeby środki są dostępne”. O to nam właśnie chodziło. Spokój i komfort
w trakcie miesiączki są bardzo ważne.

 1. Czy zostawiłaś kiedyś w pudełku jakieś środki od siebie?

69% z Was odpowiedziało, że nie. Bardzo zachęcamy to takich działań. Jeśli wspólnie zadbamy o wnętrze naszych skrzyneczek, będą one stale pełne.

 1. Czy wiesz, co to jest ubóstwo menstruacyjne?

Nie wszystkie z Was wiedzą, ale pojawiły się także dobre odpowiedzi. Jak podaje „Akcja Menstruacja” – w Polsce żyje około 38 mln osób. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku aż 1,5 mln z nich było dotkniętych ubóstwem. Wśród nich są też osoby miesiączkujące, które zagrożone są zjawiskiem ubóstwa menstruacyjnego. Najbardziej narażoną na wynikające z tego powodu nierówności grupą są osoby uczące się, niesamodzielne i zależne finansowo młode osoby, które z powodu braku dostępu do odpowiednich środków higienicznych czasami nawet opuszczają zajęcia. 1 na 6 dziewczyn nie przyszła do szkoły właśnie z tego powodu, co konsekwentnie oznacza ograniczenie dostępu do edukacji i sprzyja powstawaniu i pogłębianiu się nierówności.

 1. Kto w szkole zajmuje się zamawianiem środków i uzupełnianiem zapasów
  w skrzyneczkach?

Z Waszych odpowiedzi wynika, że nie do końca wiecie. Pisałyście, że „panie nauczycielki”, „wicedyrektorzy”, „panie woźne”, „panie sprzątające”, „uczennice”,  „pracownicy szkoły” czy „pani Renatka”. Trzy z Was były najbliżej, wskazując na
p. prof. Skirecką. Uchylamy zatem rąbka tajemnicy. Za powodzenie akcji odpowiedzialne są p. prof. Sylwia Skirecka i p. prof. Ludmiła Śliwieńska 😊 To do nas możecie przychodzić, gdy zauważycie, że w którejś skrzyneczce jest pusto.

 1. Czy chciałabyś zaangażować się w pomoc w dystrybuowaniu środków?

78% z Was odpowiedziało, że tak. Obiecujemy zatem zwołać zebranie w tej sprawie na samym początku następnego roku szkolnego i zaplanować działania już z Wami. Bardzo nam pomożecie 😊

 1. Jak, Twoim zdaniem, można ulepszyć tę akcję w naszej szkole?

Tu miałyście kilka dobrych pomysłów, m.in. zrobienie cyklicznej akcji zbierania wśród uczniów środków higienicznych, zaopatrzenie dyspenserów w większe podpaski czy tampony, wstawienie do toalet odświeżaczy powietrza czy też postaranie się o chusteczki nawilżane. Pisałyście też o tym, że warto byłoby rozreklamować ideę uzupełniania skrzyneczek przez same uczennice oraz zorganizować spotkanie dla dziewcząt na temat menstruacji i innych problemów wieku dojrzewania. Pomyślimy nad tym.

Tymczasem zapewniamy, że środki dostępne w toaletach są higieniczne
i bezpieczne, można z nich bez obaw korzystać nawet, jeśli się skrzyneczki nie uzupełnia samemu.

Jako organizatorki jesteśmy z akcji bardzo zadowolone i zamierzamy ją kontynuować w następnych latach. Wy także w uwagach końcowych pisałyście: „Bardzo podoba mi się inicjatywa, potrafi mocno uratować, kiedy przyjdzie niespodziewanie okres” oraz „Dziękujemy za pomoc”.

Nie ma za co 😊

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content